Använder ni Palliativa registret för att utveckla er vård i livets slutskede?

Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

Foto: Mostphotos

Palliativa registret är ett register som registrerar vården av den döende i livets sista tid. Registreringen sker i efterhand. Ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige registreras i Palliativa registret. Att registrera är en lärande process både för den som registrerar, men rätt använt för hela verksamheten. Registreringen ger en återblick av hur väl verksamheten lyckats med vården under den sista perioden av den dödes liv. Den ger också en inblick i var verksamheten har sina styrkor och svagheter när det gäller vård i livets slutskede.  

All inrapportering görs digitalt via www.palliativ.se. Registret fylls i av ansvarig sjuksköterska eller läkare. Helst bör man samråda i arbetslaget innan enkäten fylls i.  

Enkäten tar upp frågor som  

Om personen fick ett brytpunktssamtal om att  livets slutskede närmade sig och att vården inriktades på livskvalitet och symtomlindring och att detta var dokumenterat i den medicinska journalen.  

Att den döende under sin sista tid fick smärtlindring och lindring från andra besvärande symtom och att symtomen uppmärksammades på ett korrekt sätt.

Att det fanns rätt ordinationer på vid behovs-läkemedel.  

Att omvårdnaden var god och anpassad efter behoven

Att den döende fick dö på den plats den önskade

Att den döende inte behövde dö ensam

Att de närstående fått det stöd de behövt och önskat.  

Undersköterska: Brukar de som dör hos er få en bra sista tid? Har ni bra samarbete i teamet? Tas närstående omhand på ett bra sätt?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra teamsamarbete när det gäller vård i livets slutskede? Registrerar ni i palliativa registret? Gör ni utvärdering av vården i livets slutskede regelbundet? Vilka förbättringsområden har ni?  

Närstående: Vet du om verksamheten registrerar i Palliativa registret?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus