Hantering av handhygien och personalkläder är avgörande för att förhindra smittspridning

Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.  

Foto: Mostphotos

Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljs fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. Genom att byta arbetskläder som minst varje dag minskar risken för smittspridning.

Personalkläder ska tvättas i 60 grader innan de används igen. Det är viktigt att kläderna är rena när nästa person tar på sig dem. Annars finns risk att någon boende blir smittad. Ofta är tvättstugor trånga och det finns inte så bra ytor till att sortera större mängder tvätt. Detta gör att det är viktigt att ha bra rutiner. Många verksamheter sköter tvätthanteringen själva.

Det är inte alla som heller förstår vikten av att kläderna hanteras så att de är vårdhygieniskt rena när nästa användare ska ta dem. Om rena kläder läggs i en hög, hamnar på golvet eller ligger i personalmatsalen i avvaktan på sortering så är det inte alls säkert att de är rena när de ska användas.

Ofta finns det också en risk att de blivit onödigt skrynkliga. Många medarbetare trivs bättre om de ser propra ut i sina arbetskläder.

Riktlinjer från Vårdhygien
Exempel
• Samtliga personalkategorier som deltar vid omvårdnadsarbete ska vara ombytta.
• Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren och används endast på arbetsplatsen eller vid färd mellan arbetsplatser.
• Arbetsgivaren ansvarar för tvätt och förrådshållning av arbetskläderna.
• Arbetskläderna ska tvättas vid minst 60° C,
• Arbetskläderna ska vara kortärmade dvs sluta ovanför armbågen.
• Arbetskläderna ska bytas dagligen. Blir de smutsiga eller våta ska de bytas så snart som möjligt.
• Arbetskläder kombinerade med privata kläder är inte tillåtet med undantag för underkläder, strumpor, kortärmad undertröja, linne och huvudduk/slöja.
• Det är inte tillåtet att röka i arbetskläder.

Vårdpersonal ska exempelvis inte sitta ute i gräset i arbetskläder.

Ringar, nagellack med mera
Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.

I samband med verksamhetsövergång gjordes en kvalitetsgranskning av arbetet nattetid på ett äldreboende. En medarbetare som arbetade där hade ring på fingret. Det visade sig att hon inte hade fått av sig ringen på sjutton år.

Det finns sätt att bli av med ringar som fastnat på fingret. Trä en tråd genom ringen. Linda sedan fingret med sytråd nedanför ringen. Genom att sen sakta vira upp tråden från ovansidan av ringen så får man ringen att flytta sig över det lindade området tills det kommer till ett område där fingret är smalare och man kan ta av ringen. Det finns filmer på Youtube som visar hur man kan göra.

Många verksamheter gör egenkontroll av följsamheten till hygienrutinerna. I vårdarbete är det viktigt att tänka på att ha en god handhygien. I arbetet ska inte förekomma långa naglar och smycken som kan skada patient eller personal. Vid arbete med omvårdnad eller vid hantering av livsmedel ska en god handhygien upprätthållas. Ringar och armband som kan bidra till smittspridning ska avlägsnas innan arbetet inleds. Något som ofta förbises är nagellack. Även ofärgat nagellack spricker ofta och sprickorna kan ge plats för ansamling av virus och bakterier.

Långt hår ska alltid vara uppsatt. Parfym och röklukt kan vara besvärande för många, framför allt allergiker. Resistenta bakteriestammar blir alltmer vanliga, därför måste vi utgå från att resistenta bakterier kan finnas även hos oss. Om du arbetar med patientnära arbete ska du ha arbetskläder. I basala hygienrutiner ingår regelbunden handhygien. Handhygien är även viktig i samband med arbete i köket och vid hantering av livsmedel. Vid kontakt med kroppsvätskor använd engångshandskar och vid behov även skyddsförkläde eller skyddsrock. Likaså ska skyddsutrustning användas för att undvika stickskador.

Om någon blir magsjuk eller det finns andra tecken på risker för smittspridning i verksamheten ska sjuksköterska genast kontaktas. Sjuksköterska kan då temporärt besluta om ytterligare hygienregler.

Att tänka på här är att det finns två olika perspektiv. Det ena handlar om vårdhygien som syftar till att skydda den boende från smitta. Sen finns det också ett smittskyddsperspektiv där det handlar om att skydda medarbetarna utifrån arbetsmiljöansvaret.

Handskar
Rätt användning av handskar i vården är avgörande för hygienen och begränsa smitta och smittspridning. Det finns basala hygienrutiner som måste följas. Genom Covid-19 har följsamheten till basala hygienrutiner ökat. Det är viktigt med god handhygien. Det är också viktigt att bli bemött med respekt och inte som smittsam paria. I grunden utgör medarbetarna större risk än de boende.

En sjuksköterska var bekymrad över hygienkunskaperna på det äldreboende hennes far bor. Hon menade på att flera i personalgruppen hade dåliga eller mycket dåliga kunskaper om hur och varför handskar skulle användas.

Flera medarbetare skötte först nedre toalett och fortsatte sedan att hjälpa den boende utan att byta handskar. De verkade mer tro att handskarna var till för att skydda dem själva än den boende. De kunde också sätta på sig handskar för att kamma håret eller rätta till kläderna.

Vårdhygien blir allt viktigare. Antalet människor som bär på resistenta bakterier ökar. Smittspridning i vårdmiljö är ett återkommande problem och i Europa ökar antalet personer som dör till följd av infektioner som inte kan behandlas. För att minska smittspridningen ska vårdpersonal som arbetar i patientnära arbete ha kortärmad arbetsdräkt. Klockor och ringar får inte finnas på armar och händer. Naglarna ska vara kortklippta. Det är inte tillåtet att ha nagellack. Vid arbete som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska skyddsrock eller plastförkläde samt handskar användas.

Händerna ska alltid spritas före och efter kontakt med patienten. Vid smutsigt arbete tvättas händerna innan de spritas. För att upprätthålla en god handhygien hos de boende behöver många av äldre hjälp med att tvätta händerna under rinnande vatten. Det behövs både i samband med morgontoaletten som övriga tider i samband med toalettbesök. Det här slarvas det mycket med på många ställen. Det är också viktigt att de boende har kortklippta och rena naglar för att förhindra skador och smittspridning.

Det är bra om det finns handsprit tillgänglig i anslutning till matplatsen så att de äldre kan sprita sig. Vid tecken på magsjuka och om någon får diarré eller kräkningar ska den insjuknade isoleras från övriga. Om vinterkräksjuka orsakad av Noro- eller Rotavirus misstänks ska hela enheten isoleras till dess att provtagning visat något annat. Närstående uppmanas i dessa fall att inte komma och besöka sin närstående.

För den som inte vet det används handskarna för att skydda den äldre från farliga infektioner. Det innebär därför att det är viktigt att ha handskar när man kommer i kontakt med kroppsvätskor, men inte annars bedöms inte handskar vara nödvändiga att använda.

Nya medarbetare får inte alltid en fullgod introduktion i sitt arbete och förstår därför inte vikten av att hålla sig till vissa rutiner. Introduktionen behöver följas upp. Många verksamheter gör självskattningar när det gäller hur medarbetarna arbetar med hygien men dessa instrument fångar inte upp de medarbetare som har bristande kunskaper om vikten av att följa hygienrutinerna.

En undersköterska beskriver att det inte finns tid att lära ut basala kunskaper om hygien etcetera till nyanställda vikarier. Undersköterskan sa ”tyvärr får många vikarier lära sig dessa rutiner själva”. Ibland kan bristen på introduktion ställa till extrakostnader. Till exempel händer det att tvättlappar spolas ner i toaletten och orsakar stopp.

Undersköterskan uttrycker också att det verkar vara viktigare att lära vikarierna krångliga schemasystem och kontroll-appar än att personalen utför arbetet på ett för den äldre säkert sätt. Introduktionsgången är allt för kort och inte sällan är det okunniga eller relativt nyanställda medarbetare som ska introducera vikarien. Hon berättar vidare om att många som jobbat ett tag utgår från att "det vet väl alla", men det funkar inte så understryker hon. Hon har också kommit på kollegor med att hälla tvål i tvättbaljan och att sen inte skölja bort med rent vatten, utan enbart torka bort löddret.

Denna undersköterska gav till sist upp och slutade då hon mötte motstånd när hon påtalade olika brister.

Reflektionsfrågor kring personalkläder och handhygien
Undersköterska:
• Har ni bra rutiner för hantering av arbetskläder?
• Hur hjälper ni varandra att göra rätt?
• Har ni ett bra och genomtänkt introduktionsprogram på din enhet?
• Har någon ringar, målade naglar eller klocka när de jobbar?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Fungerar rutinerna för tvätt av arbetskläder som de ska?
• Är följsamheten till rutinerna bra?
• Får alla medarbetare utbildning i hygienfrågor regelbundet?
• Har ni någon uppföljning av kunskaperna?
• Används handskar på ett korrekt sätt på enheten?
• Har ni ett väl genomarbetat introduktionsprogram?
• Hur ser ni på delegeringar, lyftutbildning, information om MTP m.m.?

Boende och närstående:
• Använder medarbetarna arbetskläder på ett korrekt sätt?
• Finns det medarbetare som arbetar med ringar eller nagellack?
• Tycker du att personalen tvättar händerna när de borde?
• Känner du dig trygg med att medarbetarna på enheten har bra kunskaper om vårdhygien?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus