Har ni många läkemedelsavvikelser?

Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

Foto: Mostphotos

Det finns många risker i läkemedelshanteringen och i många verksamheter rapporteras många avvikelser. Läkemedel som glöms bort, den enskilde får dubbel dos eller får nattmedicinen på morgonen. De allvarligaste avvikelserna sker när medarbetare ger läkemedel till fel person. Detta kan få mycket ödesdigra konsekvenser. Läkemedelshanteringen ska därför vara uppbyggd på ett sådant sätt att denna typ av fel undviks.  

Databaserade signeringssystem som Appva och Alfa KL har börjat användas i vården. Alla läkemedel finns då inlagda och signeras direkt i en skrivplatta eller mobiltelefon av medarbetare i samband med att de ges. Systemet larmar om medicinen inte givits i rätt tid. Medarbetaren kan också meddela sjuksköterskan via systemet om något behöver fyllas på.

Digitala signeringslistor ger ökad säkerhet när det gäller att komma ihåg att ge läkemedel vid rätt tid. Säkrast är oftast att alla läkemedel finns tillgängliga inne i den enskildes lägenhet. Risken för förväxling av personer minskar då. Används signeringslistor på papper ökar risken för att läkemedel glöms bort. Signeringslistor på papper ska alltid förvaras där läkemedlen förvaras.  

Läkemedelshantering på särskilda boenden sker oftast som en hälso- och sjukvårdsinsats. I vissa fall kan dock den enskilde själv ansvara för att hålla reda på sina läkemedel. Då kallas det för egenvård. Vid egenvård kan den enskilde exempelvis be medarbetare att hjälpa till att ta fram läkemedlen utan att detta behöver vara en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats. Egenvård förutsätter att den äldre är klar och redig. Ibland kan någon ha egenvård för en enstaka medicin. Man kanske klarar av sin inhalator själv men får hjälp med läkemedelshanteringen i övrigt.  

Många gånger kommer tabletterna färdigdelade i dospåsar. Om den enskilde har få läkemedel eller ofta behöver justera sina läkemedel kan dosett vara ett bättre alternativ. Alla läkemedel kan inte delas i förväg. Det kan bero på att substansen är ljuskänslig eller av andra skäl inte bör ligga exponerad. Flytande läkemedel behöver oftast delas vid aktuell tidpunkt eller för någon dag i taget. Ögon- och örondroppar ges direkt ur förpackningen. Likaså salvor och plåster.  

Själva utdelningen omgärdas av kontroller av att det är rätt person, att läkemedlet inte redan getts, att det är rätt tidpunkt, hur det ska ges och att antalet tabletter stämmer med ordinationen. Detta är inte alltid helt lätt i hetsen som råder i samband med frukost på ett äldreboende eller en vårdavdelning. Då är det extra viktigt att medarbetare följer gällande instruktioner. Tabletter sköljs ner med rikligt med vätska. Vissa läkemedel bör inte tas i anslutning till måltid. Det kan också finnas andra föreskrifter runt intaget av enskilda läkemedel. Ibland kan sjuksköterskan besluta att vissa läkemedel ska krossas innan de ges.  
Detta beslut får enbart tas av sjuksköterska.  

Hantering av läkemedel omfattas som livsmedel av hygienkrav. Medarbetare får aldrig ta i läkemedlen med händerna. De ges lämpligast via en medicinmugg eller på sked. Därefter ska signering ske i omedelbar anslutning till att läkemedlet ges. Ju färre medarbetare som delar läkemedel vid varje delningstillfälle desto mindre risk för att det blir fel.  

På vissa enheter utses någon som huvudansvarig vid varje delningstillfälle. De dubbelcheckar då att alla fått sina läkemedel. Den som har huvudansvaret signerar att den har ansvaret på särskild lista.

Ibland ges läkemedel vid behov. Behovet ska bedömas av sjuksköterska. Sjuksköterskan ska dokumentera varför läkemedlet getts samt en utvärdering av effekten av intaget. Det är viktigt att utvärdera alla läkemedel som sätts in, så att de inte gör mer skada än nytta.  

Många läkemedel är beroendeframkallande och därmed klassade som narkotika. Dessa omgärdas av särskilda säkerhetsföreskrifter för att undvika missbruk.  

Ibland behövs avancerad utrustning för att ge läkemedel. Det kan handla om exempelvis läkemedelspumpar eller droppräknare. Insulin ges ofta med särskilda insulinpennor för att säkerställa rätt dosering. Syrgas är ett läkemedel som liksom andra ska ordineras av läkare. Ofta är en lungspecialist inblandad i ordinationen för att det ska ske på rätt indikationer. Det finns ett antal hjälpmedel när det gäller läkemedel för inandning. Alla dessa räknas som medicinsktekniska produkter och omgärdas med särskilda säkerhetsföreskrifter.  

Undersköterska: Har ni haft några allvarliga läkemedelsavvikelser på din enhet? Hur hanteras delegering av insulin? Finns det andra läkemedelsbehandlingar där inte så många har delegering?

Chef och legitimerad personal: Har ni bra rutiner för läkemedelshanteringen? Var har ni era svaga punkter om ni tittar på avvikelsehanteringen? Hur hanterar ni allvarliga avvikelser? Händer det att delegeringar återkallas?  

Närstående: Upplever du att läkemedelshanteringen fungerar bra på enheten?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Digitala verktyg används alltmer i vården
  Foto: Pixabay
  info
 • 2023-05-24 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund
  Etisk handlingsberedskap
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar
  info
comments powered by Disqus