Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

Foto: Mostphotos

En boende blev dålig och fick feber under en helg. Hen blev sängliggande. På måndagen när ordinarie sjuksköterska kom åter i tjänst uppmärksammades att den boende fått trycksår under helgen. Utredningen visade att undersköterskorna inte hade ringt joursjuksköterska, då de tyckte att den boende inte var ”så dålig”. Det framkom också i utredningen att om de hade ringt hade det inte funnits någon antidecubitusmadrass att tillgå.  

I Vårdhandboken kan vi läsa att riskfaktorer för trycksår varierar från individ till individ, därför är det viktigt att välja ett tyckfördelande underlag utifrån personens individuella behov.  

I en akut situation och om det inte finns tillgång till antidekubitusmadrass så är det viktigt att sätta in vändschema, smörja hälar och andra delar av kroppen som är extra utsatta för risk för tryckskada. Inspektera huden noga och fundera kring hur ni kan tryckavlasta på annat sätt. Sjuksköterska och om möjligt arbetsterapeut ska involveras så snart som möjligt. Det finns riskbedömningsinstrument i Senior Alert som också kan vara en stöd.  

Många boenden har tryckavlastande madrasser som standard. För de som bor på boendet är det en trygghet. Trots det är det viktigt att vara vaksam på när någon blir sängliggande så att inte trycksår uppstår.  

Sen är det bra att ha ett par antidekubitusmadrasser i reserv för händelser under jourtid.  

Undersköterska: Har ni tydliga rutiner för när ni ska kontakta sjuksköterska? Kommer de om ni ringer? Får ni tydliga ordinationer på vändschema och uppföljning när någon blir sängliggande?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra kontakt med era sjuksköterskor på jourtid? Kommer de när undersköterskorna ringer? Finns det madrasser med tryckfördelande egenskaper att tillgå för sjuksköterskor på jourtid? Är det känt var de finns? Fungerar rutiner med vändschema för de som behöver det?

Närstående: Vistas din närstående mycket i sängen? Har det gjorts någon riskanalys i verksamheten för detta? Vilken typ av madrass är det i sängen?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
comments powered by Disqus