Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

Att hitta en balans mellan att mäta relevanta kvalitetsaspekter och undvika överdriven mätning är avgörande för att säkerställa att äldreboenden kan leverera högkvalitativ vård och omsorg på ett effektivt och hållbart sätt. Genom att välja ut de mest relevanta och meningsfulla mätindikatorerna kan äldreboenden fokusera på att förbättra det som verkligen betyder mest för de boende och deras välbefinnande.

Foto: Mostphotos

Överdriven mätning


En känd kvalitetsguru vid namn Deming lär ha sagt – ”Mät enbart det som behöver mätas”.

Under några decennier har offentligt finansierad verksamhet blivit mätt på längden och tvären med diverse olika nyckeltal. Mätandet blev under en period nästan som en religion. Det finns en risk med överdriven mätning i en verksamhet där allt inte kan mätas. Att hjälpa en gammal människa med duschen är en sådan känslig situation där kvaliteten på aktiviteten är svår att mäta.

Det finns de som säger att det som inte mäts inte blir gjort. Det omvända kan också gälla att det som mäts blir gjort men det kan också innebära att andra viktiga saker inte blir gjorda. En svårighet på ett äldreboende är att mäta rätt saker. Många saker kanske inte behöver mätas. Det kan i stället följas upp med egenkontroll någon eller några gånger per år.

Ivrigt mätande kan också hämma medarbetarnas engagemang och styra fokus mot fel håll. Det blir viktigare att redovisa pinnar i statistiken än att leverera en tjänst av god kvalitet. Det handlar också om att mäta på ett smart sätt så att vi inte tar tid som bättre kunde användas för de boende. Det förekommer att medarbetare levererar in statistik som med lite eftertanke skulle kunna plockas fram ur verksamhetssystem.

Det finns också värden som inte låter sig mätas som omdöme, empati och relation. Nyckeltal som används bör stödja duktiga medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll. Nu har det kommit en ny trend - “Tillitbaserad styrning och ledning”. Spännande och se vad det innebär för vår utveckling.

Certifiering ett sätt att styrka kvalitet


Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. För den verksamhet som lyckas utmärka sig inom kvalitetsarbete finns också ”Utmärkelsen svensk Kvalitet – USK. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar.  Att arbeta med certifiering kan vara ett sätt att skapa en kultur där ständiga förbättringar är en del av verksamheten. Främst tänker jag på ISO-certifiering men det finns även andra exempelvis
Silviacertifiering som ger en struktur för ständiga förbättringar. Många äldreboenden är också ISO-certifierade. Att arbeta med certifiering är ett strukturerat sätt att utveckla kvaliteten på boendet. Genom att bygga system för egenkontroll, internrevisioner och ständiga förbättringar bygger verksamheten både en kultur och kontrollmekanismer som bidrar till en kvalitetsutveckling.  

ISO-standard för äldrevård


Det finns även en ”äldrestandard” sedan 2015. Den tydliggör krav som ställs för vård och omsorg för äldre. Den tillhandahålls kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder (SiS) för de verksamheter som önskar införa den. Den ger ett bra stöd i kvalitetsutvecklingsarbetet.  

Ett värde med certifiering av verksamhet är att det bidrar till att skapa ett systematiskt arbete där ständiga förbättringar blir en del av verksamhetens kultur. Om alla i verksamheten strävar efter att göra boendet bättre så kommer det ganska snart att ge resultat.

Genom att arbeta med egenkontroll och att stimulera medarbetarna att skriva avvikelser när något går fel så kan ledningen få impulser till förbättringsarbetet. Det är även viktigt att göra det enkelt för boende och närstående att bidra med synpunkter och förbättringsförslag.  

Med enkla, trygga och välkända rutiner som alla följer så blir det lätt även för en relativt nyanställd vikarie att göra rätt. En viktig del i detta är att ha bra enkla vägar för informationsöverföring och ett arbetssätt som gör det enkelt för medarbetare att kommunicera med ledningen. Närvarande ledarskap som bygger på tillit och en tydlig värdegrund bidrar också till att skapa en kultur där alla är viktiga.  

Vikten av att mäta och följa upp rätt kvalitetsaspekter på äldreboendet


Att mäta och följa upp olika kvalitetsaspekter på äldreboenden är avgörande för att säkerställa hög standard och kvalitet i omsorgen om de äldre. Genom att använda rätt mätmetoder och analysera relevanta data kan man identifiera områden för förbättring och säkerställa att de boendes behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Här är några viktiga aspekter att beakta vid kvalitetsmätning och uppföljning på äldreboenden:
Patientnöjdhet: Att mäta patientnöjdhet ger viktig feedback om hur de boende upplever den vård och omsorg de får. Det kan inkludera frågor om tillfredsställelse med maten, bemötandet från personalen, tillgången till aktiviteter och kvaliteten på boendemiljön.
Vårdkvalitet och säkerhet: Det är viktigt att mäta och följa upp vårdkvaliteten och säkerheten på äldreboendet, inklusive följsamhet med medicinska rutiner och säkerhetsprotokoll, förekomst av trycksår eller fallskador, samt hantering av mediciner och vårdrelaterade infektioner.
Personalbemanning och kompetens: Att utvärdera personalens kompetens och tillgänglighet är avgörande för att säkerställa att de boende får tillräckligt stöd och vård. Det kan innefatta att mäta personalens utbildningsnivå, bemanningsnivåer i förhållande till antalet boende, och hur väl personalen kan tillgodose de boendes individuella behov.

Överdriven mätning och risker:


Även om mätningar är viktiga för att säkerställa kvalitet kan överdriven mätning leda till ineffektivitet och resursslöseri. Att fokusera på för många mätindikatorer kan distrahera personalen från att prioritera det som verkligen är viktigt och minska fokus på den faktiska omsorgen om de boende. Dessutom kan överdriven mätning skapa en kultur av stress och prestandaångest bland personalen, vilket i sin tur kan påverka deras välbefinnande och arbetsprestation negativt.

Reflektionsfrågor kring ambition i kvalitetsarbete
Undersköterska och vårdbiträde:
• På vilket sätt kan du bidra till att göra verksamheten bättre?
• Har ni ett bra sätt att rapportera avvikelser?
• Leder avvikelser till att verksamheten blir bättre?
• Har ni något kvalitetsråd inom verksamheten?
• Är någon medarbetare internrevisor?
• Ägnar ni tid åt att leverera in statistik?
• Mäts rätt saker i verksamheten?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni funderat över vad som verkligen är viktigt för er på ert äldreboende?
• Vad är det för områden ni har era brister och risker?
• Mäter ni på smartaste sättet?
• Utreds alla avvikelser seriöst?
• Får den som skriver avvikelser återkoppling om utredningen och vilka åtgärder som vidtagits?
• Ger ni återkoppling på avvikelser på APT eller i forum?  

Boende och närstående:
• Finns det enkla sätt för dig som boende eller närstående att lämna in synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag?
• Redovisar verksamheten några nyckeltal eller siffror i den information ni får eller på hemsidan?
• Är det som redovisas det ni som boende och närstående anser vara viktigt?
• Finns det något du anser verksamheten borde följa upp bättre?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev