Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång

Överdriven mätning kan ge sämre kvalitet, certifiering kan ge mervärde

Foto: Mostphotos

Överdriven mätning
En känd kvalitetsguru vid namn Deming lär ha sagt – ”Mät enbart det som behöver mätas”.

Under några decennier har offentligt finansierad verksamhet blivit mätt på längden och tvären med diverse olika nyckeltal. Mätandet blev under en period nästan som en religion. Det finns en risk med överdriven mätning i en verksamhet där allt inte kan mätas. Att hjälpa en gammal människa med duschen är en sådan känslig situation där kvaliteten på aktiviteten är svår att mäta.

Det finns de som säger att det som inte mäts inte blir gjort. Det omvända kan också gälla att det som mäts blir gjort men det kan också innebära att andra viktiga saker inte blir gjorda. En svårighet på ett äldreboende är att mäta rätt saker. Många saker kanske inte behöver mätas. Det kan i stället följas upp med egenkontroll någon eller några gånger per år.

Ivrigt mätande kan också hämma medarbetarnas engagemang och styra fokus mot fel håll. Det blir viktigare att redovisa pinnar i statistiken än att leverera en tjänst av god kvalitet. Det handlar också om att mäta på ett smart sätt så att vi inte tar tid som bättre kunde användas för de boende. Det förekommer att medarbetare levererar in statistik som med lite eftertanke skulle kunna plockas fram ur verksamhetssystem.

Det finns också värden som inte låter sig mätas som omdöme, empati och relation. Nyckeltal som används bör stödja duktiga medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll. Nu har det kommit en ny trend - “Tillitbaserad styrning och ledning”. Spännande och se vad det innebär för vår utveckling.

Certifiering ett sätt att styrka kvalitet
Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. För den verksamhet som lyckas utmärka sig inom kvalitetsarbete finns också ”Utmärkelsen svensk Kvalitet – USK. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar.  Att arbeta med certifiering kan vara ett sätt att skapa en kultur där ständiga förbättringar är en del av verksamheten. Främst tänker jag på ISO-certifiering men det finns även andra exempelvis
Silviacertifiering som ger en struktur för ständiga förbättringar. Många äldreboenden är också ISO-certifierade. Att arbeta med certifiering är ett strukturerat sätt att utveckla kvaliteten på boendet. Genom att bygga system för egenkontroll, internrevisioner och ständiga förbättringar bygger verksamheten både en kultur och kontrollmekanismer som bidrar till en kvalitetsutveckling.  

ISO-standard för äldrevård
Det finns även en ”äldrestandard” sedan 2015. Den tydliggör krav som ställs för vård och omsorg för äldre. Den tillhandahålls kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder (SiS) för de verksamheter som önskar införa den. Den ger ett bra stöd i kvalitetsutvecklingsarbetet.  

Ett värde med certifiering av verksamhet är att det bidrar till att skapa ett systematiskt arbete där ständiga förbättringar blir en del av verksamhetens kultur. Om alla i verksamheten strävar efter att göra boendet bättre så kommer det ganska snart att ge resultat.

Genom att arbeta med egenkontroll och att stimulera medarbetarna att skriva avvikelser när något går fel så kan ledningen få impulser till förbättringsarbetet. Det är även viktigt att göra det enkelt för boende och närstående att bidra med synpunkter och förbättringsförslag.  

Med enkla, trygga och välkända rutiner som alla följer så blir det lätt även för en relativt nyanställd vikarie att göra rätt. En viktig del i detta är att ha bra enkla vägar för informationsöverföring och ett arbetssätt som gör det enkelt för medarbetare att kommunicera med ledningen. Närvarande ledarskap som bygger på tillit och en tydlig värdegrund bidrar också till att skapa en kultur där alla är viktiga.  

Reflektionsfrågor kring ambition i kvalitetsarbete
Undersköterska:
• På vilket sätt kan du bidra till att göra verksamheten bättre?
• Har ni ett bra sätt att rapportera avvikelser?
• Leder avvikelser till att verksamheten blir bättre?
• Har ni något kvalitetsråd inom verksamheten?
• Är någon medarbetare internrevisor?
• Ägnar ni tid åt att leverera in statistik?
• Mäts rätt saker i verksamheten?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni funderat över vad som verkligen är viktigt för er på ert äldreboende?
• Vad är det för områden ni har era brister och risker?
• Mäter ni på smartaste sättet?
• Utreds alla avvikelser seriöst?
• Får den som skriver avvikelser återkoppling om utredningen och vilka åtgärder som vidtagits?
• Ger ni återkoppling på avvikelser på APT eller i forum?  

Boende och närstående:
• Finns det enkla sätt för dig som boende eller närstående att lämna in synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag?
• Redovisar verksamheten några nyckeltal eller siffror i den information ni får eller på hemsidan?
• Är det som redovisas det ni som boende och närstående anser vara viktigt?
• Finns det något du anser verksamheten borde följa upp bättre?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Coordinated care planning
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Oral care - more important than many people think
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do all days have to be the same?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Do the ordering routines work for the business?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-20 04:00 07 Riskhantering
  To prevent risks and injuries
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-16 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Do you notice age discrimination in your nursing home?
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos
  info
comments powered by Disqus