Kvalitet i äldreomsorgen

Under mottot "Bättre vård" ger vi varje vecka ut artiklar som berör kvaliteten på äldreboenden. Vad kan du göra som boende, undersköterska, chef, legitimerad eller närstående för att "Mamma ska ha det bra"?  

Artiklar

 • 2021-06-10 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 19 Samhället utanför
  Foto-Erich-Karnberger-Mostphotos-webb

  Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 80 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut.

  Det är svårt att veta om det är gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu. Mycket av arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-06-07 04:00 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför, 04 Bemötande

  Det är viktigt att ha tänkt igenom hur verksamheten ska ställa sig till andeväsen och spökerier.

  Det förekommer idag TV-program där medium är behjälpliga med att rensa fastigheter från gengångare och osaliga andar. Det händer att den frågan även aktualiseras på äldreboenden.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-06-03 04:00 06 Dokumentation

  En journal ska vara objektiv och tydlig, inte bestå av en massa tyckanden!

  Den journal som förs av vården är den boendes journal.  Den som för journal behöver tänka på att den boende närsomhelst kan begära ut kopia av sin journal och få läsa vad medarbetarna skriver. Lika illa kan det vara om inget dokumenteras. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-31 04:00 08 Förebyggande o lokaler

  Det är inte lagligt att genomföra insatser mot den boendes vilja.

  Det finns lite vägledande tankar kring hantering av situationer där den boende har svårt att uttrycka sin vilja.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-27 04:00 06 Dokumentation

  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!

  En genomförandeplan som inte utgår ifrån den boendes önskningar och intressen är inte en genomförandeplan. Det är en arbetsbeskrivning.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-24 04:00 01 Kvalitet

  Nöjda boende och närstående är den bästa kvalitetsstämpeln.

  Det blir alltfler som anser att boende och närstående behöver ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att stärka kvaliteten på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-20 04:00 19 Samhället utanför

  Meddelarfriheten är en ventil när kvaliteten på vården sviktar.

  Meddelarfrihet är grundlagsskyddad. Att försöka efterforska källa till uppgifter som kommer i media är ett grovt brott.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-17 04:00 03 Ledarskap

  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

  Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-12 04:15 16 Sjukdom och död

  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas

  Trygga rutiner för hantering av urinvägsbesvär minskar risken för onödig antibiotikaanvändning.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-05-07 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.

  Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-30 04:00 01 Kvalitet, 03 Ledarskap

  Med verktyg för att uppnå förändring går det att göra vården bättre - varje dag

  Med kunskap om förändring ökar möjligheterna till framgång. Små knep kan göra stor skillnad och om varje steg i förändringsarbetet blir framgångsrikt så blir slutresultatet fantastiskt samtidigt som verksamheten blomstrar.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-27 06:03 09 Mat och måltid

  Med fel kost bryts kroppen ner

  Många äldre är undernärda utan att det syns utanpå. Med fel kost kan musklerna sakta brytas ner och orken och funktionsförmågan försämras.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-10 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Vad är det för skillnad mellan ICA och vården?

  Nästan varje sommar kommer det någon period som betecknas som värmebölja. Detta påverkar de som bor på äldreboenden i hög grad. Ändå är få äldreboenden byggda så att de ger ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid. Medarbetarna måste därför ha bra rutiner för att möta värmeböljan.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-09 04:00 01 Kvalitet

  Det finns ett värde med att certifiera verksamheten

  Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-08 04:00 04 Bemötande, 19 Samhället utanför, 05 Planering

  Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

  Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-07 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Din mamma jobbar inte här!!

  Uppmanande lappar kan vara ett tecken på att arbetsplatsen inte fungerar så bra.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-06 04:00 14 Läkemedelshantering

  Bristfälliga rutiner för kontroll av narkotika kan locka till stöld och missbruk.

  Det är viktigt att ha trygga rutiner för narkotikahantering. Med trygga rutiner upptäcks svinn tidigt och risken stöld minskar.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-05 04:00

  Många äldre har nedsatt hörsel. Vissa har även hörapparater.

  En god ljudmiljö är viktigt för livskvaliteten för den som har nedsatt hörsel. Om någon har hörapparat ska den fungera för att göra nytta.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-04 04:00 05 Planering

  Samordnad individuell plan (SIP)

  Samordnad individuell plan (SIP) är ett sätt att säkerställa att vårdinsatser som ges från olika vårdgivare samverkar för att ge den boende så bra vård och behandling som möjligt. SIP är en lagstadgad rättighet för den enskilde.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-03 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande

  Att bli förstådd och att förstå personalen är viktigt

  Omsorgspersonal möter dagligen äldre personer som befinner sig i utsatta situationer. Verksamheten behöver ha rutiner för att följa upp att de som anställs i verksamheten har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och prata med de boende och närstående. Likaså att kunna dokumentera det som händer och att kunna beskriva förändringar i hälsotillståndet för exempelvis en sjuksköterska på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-02 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död

  Har ni bra kunskap för att agera i akuta situationer?

  Att medarbetarna vet hur de ska agera i akuta situationer kan vara livsavgörande för den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-04-01 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 07 Riskhantering

  Det behöver finnas en beredskap för driftsstörningar

  Ett äldreboende är beroende av teknik i hög omfattning. Driftstörningar på el gör att hissar, belysning och kanske till och med låsfunktioner slås ut. Utan vatten blir det svårt att klara hygienen på enheten. Datorer används för dokumentation och så vidare.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-31 04:00

  Rutinerna för provtagning måste vara korrekta annars kan provsvaren bli fel

  Många som bor på äldreboende har sjukdomar som behöver följas upp med regelbunden provtagning. Att provtagningen sker på rätt sätt är en förutsättning för trygg och säker vård.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-30 04:00 16 Sjukdom och död

  Har ni bra rutiner vid diarré?

  Det är viktigt att ta reda på varför den enskilde har diarré så att rätt åtgärder vidtas.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-29 16:00

  Mer tillit leder till bättre vård

  Vården styrs för mycket av tekniska krav istället för att utgå från vilken effekt de får för människan.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-29 04:00

  Nödvärnsrätt – vad innebär det?

  Arbetar ni systematiskt för att minska risken för hot- och våld på äldreboendet?  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-28 04:00 16 Sjukdom och död

  Fungerande och rena glasögon är en förutsättning för att se för många äldre.

  Glasögon behöver vara rena och sitta på den som äger dem för att vara till nytta. Det är också viktigt att regelbundet få göra synundersökning för synen förändras under åldrandet.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-27 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund

  Personal med medkänsla har förmågan att förstå de boendes känslor.

  Medkänsla är en värdefull kvalitet hos medarbetare. Vi behöver hjälpas åt att skapa en miljö där vårdarbetare bibehåller sin medkänsla.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-26 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Egenvård är ovanligt på äldreboenden.

  Reflekterar ni kring möjligheter till egenvård för de som är klara och rediga när de flyttar in på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-25 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Får de som bor hos er träffa djur regelbundet?

  Djur i vården skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och samtal.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-25 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Kunskap om att bemöta frustration och ilska gör boendet trevligare.

  Kunskaperna om bemötande av människor som är ilskna och hotfulla har utvecklats under det senaste decenniet. Med kunskaper om lågaffektivt bemötande går det att undvika konflikter i verksamheten.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-24 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Får de som bor hos er träffa djur regelbundet?

  Djur i vården skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och samtal.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-23 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Hur ofta kommer era boende ut i skog och natur?

  För många människor är skogspromenader och naturupplevelser en väsentlig del av det som skapar mening i tillvaron.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb

  Varför finns det så få volontärer i äldreomsorgen?

  Volontärer kan hjälpa till att sätta guldkant på tillvaron på ett äldreboende. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-21 04:00 02 Värdegrund

  Går det sociala och medicinska synsättet hand i hand på äldreboendet?

  Kan socialt och medicinskt synsätt gå hand i hand så stärks kvaliteten på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-20 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 18 Arbetsmiljö och utveckling

  Vad är det som styr vem som får hoppa in vid korttidsfrånvaro?

  Att bemanna ett äldreboende på bästa sätt är inte lätt. Ofta får vikarier hoppa mellan olika enheter på äldreboendet och hinner inte lära känna de boendes behov fullt ut.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-19 04:00 01 Kvalitet, 05 Planering

  Vet du vad du vill förändra på arbetsplatsen? Framgång är att med små steg närma sig målet.

  All vård är skyldig att arbeta med ständiga förbättringar. Hur det arbetet sker kan skilja sig mellan olika verksamheter. Hur fungerar det hos er och hur effektivt är arbetet?  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-18 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Hur mycket kunskap har ni om vad som händer efter döden?

  Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-17 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 01 Kvalitet

  Mäter ni rätt saker på äldreboendet?

  För att veta att verksamheten blir bättre behöver vi mäta. Överdriven mätning kan få motsatt effekt på kvaliteten.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-16 04:00 11 MTP

  Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

  Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-15 04:00 11 MTP

  Har ni koll på era hjälpmedel?

  Fungerande hjälpmedel och medarbetare som förstår att använda dem rätt är grundläggande för trygg och säker vård.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-14 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Vad är det som gör att vissa av våra äldre förblir friska?

  Har ni kunskaper för att skapa en meningsfull vardag på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-13 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap

  Visar ni uppskattning till de som är inspiratörer och förebilder på äldreboendet?

  På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-12 04:00 03 Ledarskap, 02 Värdegrund, 19 Samhället utanför
  Foto-Roland-Magnusson-Mostphotos-webb.jpg

  Vad anser ni ingår i skälig levnadsnivå på ert äldreboende?

  Inflyttning på äldreboende bygger på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-11 04:00 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 01 Kvalitet

  Har du gjort fel någon gång?

  Att ge någon en varning kan vara tråkigt, men ibland nödvändigt. En chef behöver ibland vara tydlig med vad som gäller. Att genom samtal få medarbetaren att förstå att hen har begått ett fel och att detta inte får upprepas är en viktigt del av arbetet med ständiga förbättringar.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-10 04:00

  Använder ni Palliativa registret för att utveckla er vård i livets slutskede?

  Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-09 04:00 01 Kvalitet, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering

  Arbetar ni med BPSD-registret?

  BPSD-registret kan ge stöd när en boende med demenssjukdom får symtom som kan vara svårhanterade i verksamheten. Det finns checklista, utbildningar, skattningar och förslag på åtgärder för att minska de problem som kan uppstå. Metoden kan stödja i att ta fram bemötandeplaner och andra förslag på behandlingsinsatser.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-08 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund

  Har ni beredskap för att prata om existentiella frågor som sorg, livsleda, svåra minnen eller tankar om döden?

  För den som bor på äldreboende så finns tid att reflektera över livet och döden. Sjukdom, lidande, sorg och grubblerier kan bli en del av vardagen. Några ältar minnen eller gamla händelser. För medarbetare i vård och omsorg är det viktigt att ha en beredskap att lyssna men också att ta emot och härbärgera det som kommer upp.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-07 04:00

  Utgår allt arbete från de boendes behov?

  Det pratas mycket om personcentrerad vård, individens behov i centrum, att patienten är en i teamet. Det är lätt att prata men att skapa en kultur där vision blir verklighet kräver en hel del arbete. Delaktighet är en av hörnstenarna. Kravet från det boende att får vara med och bestämma kommer att öka.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-06 04:00 19 Samhället utanför, 03 Ledarskap, 02 Värdegrund

  Förekommer det diskriminering på ert äldreboende?

  Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer ibland utan att vi tänker på det utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-05 04:00 16 Sjukdom och död

  Gör ni bra inkontinensutredningar?

  Inkontinens är vanligt på äldreboenden. Många använder blöjor. Rätt inkontinensskydd har stor betydelse för hur de fungerar och upplevs. Det finns många typer av hjälpmedel. Behov och hjälpmedel skiljer en del mellan kvinnor och män.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-04 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid

  Fungerar diabetesvården bra hos er?

  Många äldre har diabetes. Om den inte sköts ordentligt kan den leda till följdsjukdomar. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-03 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra rutiner för läkemedelsanvändningen?

  Goda rutiner för läkemedel minskar riskerna för skador. Det finns läkemedel som äldre bör undvika då de är olämpliga. Samverkan med läkemedelsgenomgångar förbättrar vården.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-02 04:00 09 Mat och måltid

  Får de boende i sig den näring de behöver?

  Det är skillnad på mat och näring. Det går att vara överviktig och ha näringsbrist samtidigt. Den som bor på ett äldreboende är beroende av att medarbetarna förstår vikten av att erbjuda en varierad kost. Det behöver också finnas rutiner för att följa upp näringsintaget och upptäcka undernäring.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-03-01 04:00 11 MTP

  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

  Den tekniska utvecklingen går fort i äldreomsorgen. Hänger ni med och är tekniken säker?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-28 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Diskuterar ni svåra möten och bemötande på er boende?

  Respekt, integritet, självbestämmande, värdighet och värdegrund. Många vackra ord lyfts fram när det gäller äldreomsorg. Men hur omsätter vi det i praktiken. Hur skapar vi ett värdigt möte i vardagen. Hur skapar vi ett värdigt möte när vi ska sköta intimhygien eller när en olycka har inträffat. Det lönar sig att samtala kring värdegrund och bemötande.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-27 04:00 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Använder ni er av digitala utbildningar i verksamheten?

  Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-26 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 09 Mat och måltid

  Hur lång är nattfastan för de som bor på ert boende?

  Den som inte får i sig tillräckligt med näring riskerar fallskador och annan ohälsa. Bra rutiner för att begränsa nattfastan är en viktig faktor för att minska risken för undernäring hos de boende. Ett nattmål kan också förbättra sömnen då vi blir naturligt trötta när magen är full. Vissa boenden arbetar med Säröbomber. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar för äldre.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-25 05:31 11 MTP

  Har ni bra rutiner för att sköta de medicinsktekniska produkterna?

  Det finns många olika typer av medicinsktekniska produkter på ett äldreboende. Alla behöver servas på rätt sätt för att de ska fungera riktigt. Det är viktigt med trygga rutiner så att ingen riskerar att få en vårdskada. Matrester, solkiga eller illaluktande dynor eller andra spår av smuts på hjälpmedel antyder att rutinerna inte fungerar fullt ut på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-24 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering

  Vad har medarbetarna för kompetens och erfarenhet?

  Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-23 04:00 05 Planering, 06 Dokumentation

  Fungerar vårdplaneringen i samband med hemgång efter sjukhusvistelse bra?

  Utskrivning från sjukhus sker går allt fortare. Hänger ert äldreboende med i svängarna?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-22 04:00 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 07 Riskhantering

  Är äldreboendet ett hem eller en vårdfabrik?

  Har var sak sin plats eller hamnar de där någon lägger dem?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-21 04:00 06 Dokumentation

  Har ni en bra social dokumentation?

  Går det att följa upp hur mamma har haft det genom att läsa i sociala journalen?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-20 04:00 06 Dokumentation

  Hanterar ni personuppgifter och dokumentation på ett säkert sätt?

  Det finns många skäl till att dokumentera noga. Bristfällig dokumentation kan orsaka allvarliga brister i vården.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-19 04:00 01 Kvalitet
  Bildkoll-Mostphotos

  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

  Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-18 04:00 05 Planering, 06 Dokumentation

  Får alla boende en bra medicinsk vårdplanering?

  Får alla boende på äldreboendet den medicinska vård de behöver?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-17 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra rutiner för delegering?

  Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-16 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund

  Har de boende rätt att bestämma själva?

  I samband med åldrandet så minskar våra möjligheter att välja själva. Bara det att vara beroende av andra människor för de aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet är en inskränkning i självbestämmandet. Medarbetare som arbetar i vården har ett ansvar att så långt möjligt begränsa konsekvenserna.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-15 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 06 Dokumentation

  Fungerar avvikelsehanteringen bra på er enhet?

  Får de som skriver avvikelser eller lämnar in synpunkter återkoppling på vad ni gjort utifrån den information ni fått?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-14 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos

  Finns det en bra beredskap för akuta händelser?

  Får ambulansen bra information om någon på äldreboendet skadat sig allvarligt?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-13 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 16 Sjukdom och död, 08 Förebyggande o lokaler

  Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

  Fysisk aktivitet är viktigt även för äldre personer. Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-12 04:33 14 Läkemedelshantering

  Har ni många läkemedelsavvikelser?

  Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-11 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation

  Arbetar ni med livsberättelser och att väcka minnen?

  En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-10 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling

  Har ni en bra fysisk arbetsmiljö på ert boende?

  Arbete i vården innebär ibland obekväma arbetsställningar och även tunga lyft. Riskerna kan minskas med kunskaper i förflyttningsteknik (ergonomi) och olika hjälpmedel. Lika viktigt är att arbeta med stress, samspelet mellan medarbetare och skötsel av lokalerna.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-09 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation

  Har ni rutiner för journalgranskning?

  Regelbunden journalgranskning säger mycket om hur verksamheten fungerar. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-08 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför

  Vad har ni för patientskadeförsäkring?

  Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-07 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering, 01 Kvalitet

  Har ni en plan för hur ni vill utveckla kvaliteten på äldreboendet?

  För att skapa motivation och bygga ett tankesätt som bör genomsyra hela verksamheten är det viktigt att ha en gemensam bild av vilken kvalitet som ni vill uppnå. Äldreboenden blir alltmer konkurrensutsatta och granskade. Att inte leverera god kvalitet kan innebära att boendet får tomma platser och försämrad ekonomi. I förlängningen kan det innebära nedläggning.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-06 09:08 Debatt

  Vilka riskanalyser gjordes under utbrottet i Wuhan?

  Vilka riskanalyser gjorde svenska myndigheter under perioden december 2019 till februari 2020 mot bakgrund av rapporteringen från Wuhan?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-06 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap, 01 Kvalitet

  Har ni en bra kultur, tydligt ledarskap och utvecklingsfokus?

  Blir ert äldreboende bättre varje dag?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-05 04:00 19 Samhället utanför

  Har ni rutiner för hur ni hanterar djur som de boende ansvarar för?

  Lex Maja kom till för att inte djur ska komma till skada när deras husse eller matte hamnar på sjukhus. Reglerna ger vårdpersonal rätt att berätta om att det finns djur i en bostad där bostadshavaren inte kan ta hand om dem trots att de omfattas av sekretess. Detta för att inte husdjur ska behöva svälta ihjäl om matte drabbas av en stroke och inte kan kommunicera.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-04 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död

  Har ni boende som återkommande har problem med trög mage?

  Trög mage kan innebära lidande för den äldre med bland annat förvirring och smärta i buken. Kost, vätska och aktivitet påverkar.  Likaså att regelbundet erbjuda toalettbesök till den som inte kommer sig för själv.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-03 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling

  Fungerar omklädningsrummen ur smittspridningsperspektiv?

  Under Covid-19-pandemin så har ett av de stora problemen i äldreomsorgen varit smitta mellan medarbetare. Hur ser det ut hos er?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-02 04:00 14 Läkemedelshantering

  Det är viktigt att känna till behandling med blodförtunnande då exempelvis en fallolycka kan medföra inre blödningar.

  Många äldre får behandling med blodförtunnande läkemedel såsom Waran, Fragmin och Eloquis. I samband med exempelvis fallolyckor är det viktigt att hålla reda på behandlingen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-02-01 04:00 12 Personlig omvårdnad, 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död

  Upptäcker ni om någon är uttorkad?

  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon är uttorkad?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-31 04:00 16 Sjukdom och död, 15 Handlingsberedskap, 06 Dokumentation

  Kunskapsutvecklingen inom sårvården går fort. Hänger du med?

  Sårvården inom äldreomsorgen blir allt bättre. Vi ser allt färre otäcka sår och sår som uppkommer läker i allt högre grad. Hänger ni med i kunskapsutvecklingen?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-30 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation

  Är det lätt att göra rätt hos er?

  Stämmer era rutiner med hur ni arbetar eller är de hyllvärmare?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-29 16:00 Debatt

  Debatt: Sättet att organisera vården påverkar kötiden.

  Varför ska det ta 47 dagar att få en bröstcancerdiagnos när det skulle kunna göras på två timmar?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-29 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering

  Har ni en tydlig rutin för hantering av fallskador?

  Fallskador orsakar många dödsfall varje år. Har ni bra rutiner för att undersöka fallskador?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-28 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 17 Psykisk hälsa, 12 Personlig omvårdnad, 19 Samhället utanför, 07 Riskhantering

  Har ni haft någon situation där någon blir hotfull eller väldigt orolig på ert äldreboende?

  Ibland blir människor med demenssjukdom förändrade till sinnet. I värsta fall kan det leda till hotfulla situationer. Har ni bra arbetssätt och trygga rutiner för att hantera hotfulla situationer?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-27 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Har ni ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Det finns många risker i arbetsmiljön på ett äldreboende. Inte sällan är risker för medarbetare också en risk för de boende.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-26 04:00 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död

  Har ni boende som är känsliga för viss beröring eller för åtsittande kläder?

  Det finns människor som är extra känsliga. Deras sinnen ger starkare intryck än hos oss andra. På ett äldreboende där många är beroende av hjälp för att fungera i vardagen så kan detta bli plågsamt om inte personalen förstår vad det handlar om. Den som lider av högkänslighet kan behöva ha extra tid och stöd från medarbetare. Ibland kan tid för att anpassa sig också vara bra.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-25 04:00 13 Hygien

  Sprids multiresistenta bakterier på ert äldreboende?

  Har ni koll på spridningen av multiresistenta bakterier på ert äldreboende?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-24 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför

  Har ni haft personer boende hos er med behov av skyddad identitet?

  Personer med skyddad identitet är inte så vanliga inom äldreomsorgen, men de förekommer. Det ställer särskilda krav på äldreboendet och rutinerna. Det gäller att ha koll på vilken grad av skyddad identitet den enskilde ha. Vissa journalsystem kan hantera personer med skyddad identitet medan andra inte kan detta. Verksamheten kan behöva upprätta särskilda rutiner.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-23 04:00 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 04 Bemötande, 07 Riskhantering

  Hur arbetar ni med delaktighet?

  Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som vi alla ska följa. Det handlar om att göra ord till handling. Hur arbetar vi med delaktighet, kommunikation, bemötande, respekt, tillgänglighet, självbestämmande, diskriminering, våld och andra viktiga aspekter av den nationella värdegrunden. Det är viktigt att göra värdegrunden till ett värdefullt stöd i vardagsarbetet på äldreboendet, så att det inte bara är en hyllvärmare.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-22 16:00

  Debatt: Om människor pressas att ta vaccin kan det få motsatt effekt.

  Ingen ska tvingas eller pressas att ta vaccin

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-22 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni boende som äter läkemedel sedan tidigare där det inte framgår varför läkemedlet är insatt?

  Äldre människor har många gånger fått läkemedel insatta av olika läkare vid olika tidpunkter. För att få en bild av vad som var grunden för att läkemedlet sattes in ursprungligen kan det vara bra med en läkemedelsberättelse.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-21 04:00 04 Bemötande

  Har ni bra kompetens för vård av människor med demens?

  De som bor på äldreboenden har ofta en demenssjukdom som påverkar deras liv. Med kunskap om demensen kan vi underlätta vardagen och minska risken för oro och ångest. Sjukdomsutveckling och symtom är relaterade till vilken typ av demens den boende har. Med kunskap, bemötande och anpassade aktiviteter så går det att skapa en bra vardag.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-20 04:00 08 Förebyggande o lokaler

  Har ni bra rutiner för att arbeta med omgivningsanpassning?

  Det finns en risk att vården i sin strävan att skydda inskränker människors frihet och rättigheter. Vi betraktar alla vuxna människor som rättskapabla. Detta gäller även de som drabbats av demenssjukdom. Därför gäller det att vara lyhörd för alla situationer som kan upplevas som ett tvång. Samtycke är viktigt. Om någon inte kan kommunicera går det ändå ofta att tolka upplevelsen av exempelvis ett positionsbälte.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-19 04:00 07 Riskhantering, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 05 Planering, 02 Värdegrund

  Fungerar samverkan mellan boendet och läkaren bra?

  Vården av äldre blir alltmer avancerad. En fungerande samverkan mellan boendet och läkaren är av stor betydelse för kvaliteten. Läkaren kommer oftast till boendet varje vecka. Ibland behöver sjuksköterskan rådgöra med läkaren däremellan. Det finns många krav och hur samspelet mellan verksamheten och läkaren är fungerar är en viktig faktor.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering

  Arbetar ni med ständiga förbättringar i verksamheten och följer medarbetarna beslutade rutiner?

  Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-17 04:00 16 Sjukdom och död, 02 Värdegrund, 07 Riskhantering, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande

  Äter många av era boende ångestdämpande läkemedel?

  Omfattande användning av ångestdämpande läkemedel kan vara ett tecken på brister i omsorgen. Genom att arbeta medvetet med att skapa en harmonisk miljö och lära känna den boende går det ofta att hitta alternativ till vid behovsmedicinering mot oro.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-16 04:00 19 Samhället utanför, 05 Planering, 02 Värdegrund

  Vad tror ni att ni tänker om dagens äldreomsorg om 20 år?

  Äldrevården genomgår en ständig förändring. Mycket har blivit bättre, men ännu finns mycket att förbättra. Ädelreformen innebar ett stort steg i övergången från fattigvård till en social rättighet. Avvecklingen av långvårdensavdelningar och psykiatriska demensavdelningar gav ökade möjligheter till ett värdigt liv. Kommunalisering av hemsjukvård ger möjlighet för det sociala och medicinska perspektivet att gå hand i hand.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-15 04:00 09 Mat och måltid

  Ingår nutrition i ert fallförebyggande arbete?

  Förebygger maten  på ert äldreboende fallskador och trycksår?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-14 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP

  Använder ni digitala verktyg i vården på ert boende?

  Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera på hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser huden och eventuella skador på kroppen på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger också möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande behöver föregås av en riskanalys.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-13 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni god ordning och säkerhet i läkemedelsrummet?

  Det blir ofta fel i läkemedelshanteringen. Ett välfungerande läkemedelsrum är en god grund för säker läkemedelshantering.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-12 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap

  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?

  Att flytta till äldreboende är ett stort beslut. För många innebär det både oro och sorg. Att då få bra information är av stor vikt. I alltfler kommuner erbjuds den äldre att välja mellan olika boenden. Aktiviteter, övernattningslägenhet eller särskild inriktning kan vara det som väger över till fördel för ert boende.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-11 04:00 13 Hygien

  Vad har ni dragit för lärdomar av Covid-19?

  Lärdomarna av Covid-19 är många. På många äldreboenden har rutinerna förändrats och följsamheten till rutiner skärpts. Verksamheten har fått lära sig att arbeta med visir och munskydd. Rutiner för provtagning och smittspårning har aktualiserats. Åtgärder för att minska smittspridning mellan medarbetare har också införts. För många äldre har det inneburit att de inte kunnat träffa sina närstående på väldigt länge. Många verksamheter har varit kreativa för att kunna erbjuda säkra besök.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-10 04:00 07 Riskhantering, 16 Sjukdom och död

  Har ni bra rutiner för att hantera fallskador?

  Många fallskador går att förebygga med ett bra fallförebyggande arbete. Hur fungerar det fallskadeförebyggande arbetet hos er?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-09 04:00 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap, 01 Kvalitet, 04 Bemötande, 03 Ledarskap

  Vad är det som skapar kvalitet i mötet med den boende på äldreboendet?

  Sunt förnuft är ett slitet begrepp, men vad innebär det i vården. Det finns en praktisk klokskap i mötet med människor som inte går att läsa sig till. Att se och förstå hur vi kan hjälpa eller att något inte står rätt till även när en person inte kan ge uttryck för sina behov i ord. Redan Aristoteles noterade denna handlingsklokhet och kallade den ”fronesis”

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-08 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering

  Har ni fungerande fortbildning för medarbetarna på äldreboendet?

  Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-07 04:00 03 Ledarskap, 05 Planering, 08 Förebyggande o lokaler

  Hur lång tid får en boende som larmar vänta?

  De som bor på ett äldreboende är beroende av att larmen fungerar. Det kan handla om att få hjälp med att komma till toaletten eller behov av smärtlindring. Genom att gå igenom hur larmen används och fungerar kan man lära sig mycket om hur verksamheten fungerar. Därigenom går det att ändra rutiner, vårdplaner och schemaläggning så att de bättre motsvarar de boendes behov.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-06 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa

  Har alla som har demensdiagnos utretts ordentligt?

  De som bor på ett äldreboende kan bli förvirrade av många olika skäl. Dels finns en mängd olika demenstillstånd. Därutöver finns förvirringstillstånd av mer tillfällig natur. Det är viktigt att söka orsaken till konfusionstillstånd så att inte de äldre och deras närstående utsätts för onödigt lidande. Urinvägsinfektioner, läkemedelsbiverkningar och mycket annat kan vara bakomliggande orsaker.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-05 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Har ni ett bra sätt att ta hand om den som dör och dennes närstående?

  Döden kan vara både skrämmande och vacker. Har ni värdiga rutiner för att ta hand om den döde och dennes närstående?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-04 04:00 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler
  Foto-Trullsa_Mostphotos-webb

  Hur hanterar ni dörrarna på äldreboendet?

  Det finns inget lagstöd för att låsa om hyresgäster i deras boende. Det gäller att hitta ett bra arbetssätt för att de boende inte ska gå vilse.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-03 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?

  Med bra rutiner för att upptäcka om någon börjar få ödem kan onödig sjukhusvård undvikas. 

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-02 04:00 19 Samhället utanför

  Känner ni till möjligheten till framtidsfullmakt?

  Framtidsfullmakt är en ny möjlighet att tala om hur du vill ha det om du blir glömsk eller tappar förmågan att ge uttryck för vad du önskar.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2021-01-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?

  Ett funktionshöjande arbetssätt används när något tillfälligt tappat förmåga eller funktion. Det kan vara efter en sjukhusvistelse. En stroke eller en fraktur kan medföra att förmågan att klara vardagens sysslor har försämrats. Många gånger går det att återfå förmågan att klara det man klarade tidigare med rätt upplagd träning och ett stöd att träna i vardagen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-31 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap, 05 Planering

  Hur är arbetsmiljön på natten?

  Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Nattarbete på äldreboende omfattas av flera författningar från Arbetsmiljöverket.   

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-30 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 05 Planering

  Utbildar ni era kontaktmän?

  Kontaktmannen är en värdefull tillgång för den boende och deras närstående när det fungerar som det ska. Kontaktmannen behöver ha tydliga ansvarsområden, befogenheter och stöd i att samarbeta med andra kring den boende. Det behöver finnas tydliga mandat när det gäller att forma genomförandeplanen och använda egen tid. Det kan också behövas tid och utrymme för handledning och reflektion kring rollen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-29 04:00 13 Hygien, 17 Psykisk hälsa, 08 Förebyggande o lokaler

  Hur är ljudhygienen på ert äldreboende?

  Störande ljud kan skapa stress och otrivsel. Stolar utan tassar som gnisslar, TV-apparater med TV-shop eller skvalradion med reklaminslag som ingen lyssnar på. Någon står och pratar i telefon utan att gå åt sidan. Detta kan skapa stress om det är en arbetsplats, men än värre om det är i mitt hem och jag inte kan göra något åt det. Gå en runda på ert äldreboende och fundera på hur det låter.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-28 04:00 16 Sjukdom och död, 13 Hygien, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler

  Finns det risk att någon behöver amputeras i onödan?

  Sårvården har under de senaste decennierna blivit mycket bättre. Fortfarande händer det dock att äldre människor får svårläkta sår. Med rätt kunskap och bra sätt att arbeta går det att minska lidandet för den enskilde och snabba på läkningsprocessen. Det är viktigt att förstå orsaken till såret för att ge rätt behandling. Dåliga sårvårdsrutiner kan innebära amputation som hade kunnat förebyggas.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-27 04:00 14 Läkemedelshantering

  Får de boende bra läkemedelsgenomgångar?

  Läkemedelsgenomgångar ska ske minst en gång årligen för de som äter många läkemedel. Sjuksköterska och läkare behöver gemensamt planera så att alla boende får sin årliga läkemedelsgenomgång. Ofta har regionen krav på hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras. Sjuksköterskan kan bidra till kvalitet i genomgången genom att förbereda med en genomgång med exempelvis Phase-20 eller Phase Proxy

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-26 12:14 Debatt

  Debatt: Kommunanställda läkare

  Vi behöver bättre stöd från läkare i äldreomsorgen, men inte kommunanställda läkare!!

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-26 04:00 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Hur är förhållningssättet till de boende?

  Vi pratar ofta om att vara professionell. På ett äldreboende så kommer vi väldigt nära de som bor. Vi lär känna dem på djupet. Då är det lätt att övergå från professionell till personlig eller till och med privat. Att hålla på gränserna är viktigt för att upprätthålla en förtroendefull relation. De måste kunna lita på att vi kan lyssna utan att lägga fördomar eller personlig tro som ett filter.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-25 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Foto - Frugan - Mostphotos

  Får de som bor hos er ”egen tid” av god kvalitet?

  Egen tid och socialt innehåll i omsorgen är en viktig kvalitetsfaktor på äldreboendet. Den boende har rätt att bli erbjuden meningsfulla aktiviteter under det som kallas egen tid. Det är viktigt för verksamheten att utvärdera och utveckla innehållet i den egna tiden. Likaså är det viktigt att dokumentera för att kunna ta vara på det som fungerar och utveckla det vidare.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-24 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Stimulerar ni de boende att bevara sin förmåga att klara det dagliga livet?

  Äldreboendet har ett ansvar att arbeta rehabiliterande. Vissa vidgar det och talar om hälsofrämjande arbetssätt. Det handlar om en individanpassad funktionsbevarande omsorg. Det handlar om att göra träning i vardagen till ett naturligt inslag i omsorgen. Att så långt möjligt sköta toalettbesök, påklädning, munhygien, måltider och även delta i aktiviteter som engagerar och stimulerar.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-23 04:00

  Hur luktar det på ert äldreboende?

  Människor avger lukt, alltifrån behaglig doft till obehagliga odörer. För att inte det ska lukta urin eller instängt så behöver det finnas rutiner som följs. Städningen behöver vara av god kvalitet, tvätten behöver skötas i tid och sopor måste lämnas iväg. Likaså behöver ofta de boende hjälp med sin personliga hygien. Lukt kan vara en indikator på hur väl en enhet fungerar.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-22 04:00 13 Hygien

  Är rummet på äldreboendet rent och fräscht när ny hyresgäst kommer?

  När en boende lämnar ett äldreboende så behöver lägenheten flyttstädas. Detta är ett grannlaga arbete. Vi lever i en tid när multiresistenta bakterier frodas och även en del skadedjur. Om någon flyttar in och smittas av MRSA eller upptäcker vägglöss kan förtroendet för verksamheten få sig en knäck. Det är viktigt att äldreboendet har tydliga rutiner för både hur och med vilken kvalitet flyttstädning ska ske.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-21 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap

  Har ni rutiner för hur ni hanterar gåvor från boende eller närstående?

  Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-20 04:00 16 Sjukdom och död

  Får de som lider av KOL ett bra stöd?

  Många äldre lider av KOL. Detta påverkar deras livskvalitet. Med bra stöd och behandling kan symtomen lindras. Det finns en behandlingstrappa om sjukdomen förvärras. Många med KOL lider också av andra sjukdomar. Träning av inhalationsteknik, individanpassad träning och ett bra näringsintag är viktiga inslag i behandlingen.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-19 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför

  Möts en besökare av liv och rörelse när de kommer till ert äldreboende?

  Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket. På vissa boenden så möts man av en tyst tom entré. På andra så finns det aktivitetsrum i anslutning till entrén. Det kanske pågår tidningsläsning eller en sångstund. Några sitter och samtalar över en kopp kaffe. Vissa äldreboenden ger inte så mycket utrymme för ett välkomnande möte men oftast går det att göra något.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-18 15:05 Debatt

  Debatt: Är det inte dags att göra något åt svälten bland våra äldre?

  Juletiden är den stora mathögtiden. Det gäller dock inte för alla. För några så blir ensamheten och ekonomiska begränsningar en tydlig. Likaså kan hälsan begränsa våra möjligheter att handla, laga mat eller äta den lagade maten.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-18 04:00 13 Hygien

  Har ni medarbetare som inte följer hygienrutinerna?

  Det är viktigt att följa basala hygienrutiner på äldreboende. Både personal och boende kan vara bärare av multiresistenta bakterier eller virus och en viktig uppgift är att ha trygga rutiner så att inte smitta sprids. Om det blir smittspridning så tvingas verksamheten ofta till omfattande smittskyddsåtgärder för att förhindra vidare spridning. Viktigt är att inte ha långa naglar, lösnaglar, ringar och annat som riskerar bidra till smittspridning.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-17 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering, 06 Dokumentation

  Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade aktiviteterna?

  Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-16 04:00 13 Hygien

  Har det hänt att ni drabbats av vinterkräksjuka på ert äldreboende?

  Varje vinter så drabbas ett antal äldreboenden av vinterkräksjuka. Har det väl kommit in på boendet så behöver verksamheten upprätta kohortvård för att minska risken för fortsatt spridning. Det gäller att ha bra rutiner för såväl hygien som livsmedelshantering för att minska risken att drabbas. Likaså behöver det finnas rutiner att upprätta kohortvård även på jourtid.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-15 04:00 03 Ledarskap, 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 16 Sjukdom och död

  Har ni bra kvalitet på vården nattetid?

  Undersköterskan som arbetar natt står ofta ensam med svåra beslut. Ger ni ett bra stöd?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-14 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 05 Planering

  Tar ni er tid att lyssna?

  Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. Undersköterskor, legitimerad personal och chefer rusar runt för att åtgärda diverse problem. Det blir viktigare att göra än att vara. För den som är beroende av andras hjälp kan det innebära att man inte ber om det man gärna skulle vilja. Professionalitet innebär att inte låta stress gå ut över mötet med den enskilde.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-13 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Får de boende på äldreboendet rätt kost?

  Många äldre människor är undernärda och behöver näringstät mat. Det finns också många äldre som behöver någon form av specialkost till följd av medicinska eller religiösa skäl. Ytterligare andra har sväljsvårigheter eller behöver konsistensanpassad kost av olika skäl. Det är en utmaning att servera rätt mat till alla boende och att göra det på ett aptitretande sätt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-12 04:00 16 Sjukdom och död, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Hur arbetar ni med boende som sover dåligt?

  Sömnvanor är viktiga för livskvaliteten. Sömnbehovet ändras och många får ett mindre sömnbehov. Orolig nattsömn kan engagera både den boende som personalen till följd av ökad fallrisk och störda grannar.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-11 14:44 15 Handlingsberedskap, 13 Hygien

  DEBATT: Vad är det som är så svårt att fatta när det gäller munskydd?

  Var och en har rätten att tänka själv när det gäller munskydd på allmänna platser. Tillhör du de som slutat tänka och helt förlitar dig på myndigheters eller politikers beslut?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-11 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 07 Riskhantering, 14 Läkemedelshantering, 18 Arbetsmiljö och utveckling

  Har ni en trygg hantering av miljöfarligt avfall i verksamheten?

  Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-10 04:00 02 Värdegrund, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Hur gör ni för att den boende ska vara delaktig i sin egen planering?

  Vad händer när alla dagar är lika och andra planerar tiden. När maten är serverad, valet av kläder görs av någon annan och dagen mest blir en längtan efter kvällen när man får lägga sig och sova så påverkar det välbefinnandet. Det är viktigt att vara uppmärksammad på om någon av de boende visar tecken på institutionsskada. Därigenom går det att förebygga onödigt lidande.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-09 04:00 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 05 Planering, 15 Handlingsberedskap

  Vet alla på ert boende vad det betyder att någon har God man eller Förvaltare?

  Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. God man är vanligast så vi använder det i artikeln. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-08 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad

  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?

  Vår matkultur är viktig för oss. Detta blir särskilt tydligt i samband med högtider. För den som kommer från en annan kultur kan allt kännas främmande. Det är då viktigt att ha tydliga instruktioner så att inte serveringen blir helt fel. Vi förväntar oss att få julmaten i viss ordning på julbordet. För den som aldrig sett dopp i grytan måste detta kännas exotiskt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-07 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien

  Får man vara fåfäng även när man är gammal? Får man tycka att man själv är vacker?

  Känslan av att vara fin väsentlig för välbefinnandet för många människor. Att få håret upplagt, läpparna målade, näshår borttagna och naglarna vårdade är viktigt för många. Många enheter arbetar medvetet med detta. Om inte förutsättningarna finns varje dag så kan det vara en aktivitet som SPA eller skönhetssalong någon gång i veckan. Att få klä upp sig inför en måltid väcker ofta en positiv förväntan.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-06 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling

  Har ni en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen?

  På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Vissa använder handledning och rollspel för att träna sig i att bli bättre. Ofta är det viktigt att dokumentera samtalet. Det finns många knep för att skapa ett bättre samtal som uppnår målsättningen.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-05 04:00 04 Bemötande, 19 Samhället utanför

  Hur upplevs första besöket på äldreboendet?

  Hur är det att besöka ett äldreboende för första gången? Just nu är det fokus på visir och plexiglasskärmar. Men hur är det för övrigt? Är det välkomnande och gemytligt. Känner sig besökaren välkommen?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-04 04:00 05 Planering, 01 Kvalitet, 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 02 Värdegrund

  Har ert äldreboende en tydlig profil, eller kanske skulle kunna skapa det?

  Profilboenden blir allt vanligare. De vanligaste är kanske språkboende med profil mot finsktalande, men det går att skapa många andra profiler. Att ta vara på sina styrkor och att göra något bra av det skapar en tydlighet för de äldre när de ska flytta till ett äldreboende. Det finns vårdföretag som gör profilering till sitt signum. Tar ni vara på era styrkor på bästa sätt.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-03 04:00 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 04 Bemötande, 06 Dokumentation

  Arbetar ni med att samla in och dokumentera en levnadsberättelse?

  Levnadsberättelse eller livsberättelse underlättar att lära känna en äldre människa när demenssjukdomen börjar göra avtryck i vardagen. Som vårdpersonal kan vi ha nytta av levnadsberättelsen som grund för samtal och för att lära känna människan som är beroende av vår omsorg. Det finns metoder, mallar och blanketter som stöd för medarbetare och närstående på äldreboendet.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-02 04:00 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 12 Personlig omvårdnad

  Har ni en bra samtalskultur på er enhet?

  Kommunikation med våra äldre ställer särskilda krav på oss som arbetar i vården. Hörselnedsättningar, demens, afasi, språksvårigheter och annat kan ytterligare försvåra. Det är viktigt att vara medveten om den icke-verbala kommunikationen. Den som inte förstår det som sägs lägger märke till kroppsspråk, gester, mimik och röstläge. Bemötande och kommunikation går hand i hand.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-01 16:59

  Vi tar gärna emot dina tankar och idéer.

  Är det något vi kan göra bättre?
  Någon tema du saknar?
  Har du något du vill berätta för oss?

  Skriv gärna några rader: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9SmFnIHR5Y2tlciBhdHQuLi4uIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-12-01 04:00 02 Värdegrund, 06 Dokumentation, 04 Bemötande, 05 Planering

  Får de äldre bestämma själva?

  Självbestämmande är grundläggande förutsättning i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Åldrandet i sig innebär sämre förutsättningar att hävda sin självbestämmanderätt. Vårdpersonal har ett ansvar att vara lyhörda för den boendes önskemål. Det kräver att det finns en pågående diskussion kring hur medarbetare kan stärka den enskildes självbestämmande på äldreboendet.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-30 04:00 05 Planering

  Informerar ni de boende om personalförändringar?

  Kontinuitet är något som ofta nämns som en kvalitetsfaktor i hemvården. Det är lika viktigt på ett äldreboende. Sjukskrivningar, omplaceringar, schemaändringar, vikariat som upphör och andra förändringar påverkar den boende. Att byta kontaktman kan vara en negativ händelse. Ofta tar det tid att lära känna en annan människa på djupet och att skapa en relation.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-29 04:00 16 Sjukdom och död, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler, 11 MTP

  Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-28 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler

  Vårdar ni era lokaler och utrustning på ett bra sätt?

  Ovårdade lokaler kan skapa otrivsel och till och med orsaka skador på de som bor på enheten. Att inte åtgärda fel skapar en låt-gå-känsla i hela verksamheten. Alla som finns på äldreboendet är varandras miljö. Det gäller att göra miljön trivsam och säker för alla. Om det som är trasigt inte åtgärdas, så kommer snart annat att börja förfalla också.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-27 04:00 14 Läkemedelshantering

  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

  Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-26 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Erbjuder ni aktiviteter som passar alla boende hos er?

  Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-25 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa, 07 Riskhantering

  Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

  Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-24 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap

  Arbetar ni systematiskt med kvalitetsledning?

  Arbetet med ständiga förbättringar består av många olika verktyg som hänger ihop. Framförallt handlar det om att bygga en kultur. Egenkontroll, internrevisioner, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsregister, avvikelsehantering, nyckeltal och rutiner har alla sin roll i arbetet med att ständigt göra verksamheten bättre.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-23 04:00 06 Dokumentation, 01 Kvalitet

  Brukar ni utvärdera vården i livets slutskede?

  Vård i livets slutskede har med åren blivit allt bättre. Med stöd av palliativa registret kan vi utvärdera vården i livets sista tid och därmed lära oss att bli bättre av erfarenheten. För medarbetarna gäller det att känna igen tecken på lidande och den palliativa vårdens hörnstenar. Det går att lindra symtom på lidande med effektiva läkemedel.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-22 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död

  Har ni boende som lider av benskörhet?

  Benskörhet är ett folkhälsoproblem. Vården missar ofta denna diagnos och många får inte behandling i tid. Läkemedelsbehandling och individanpassad träning bidrar till läkning. Utevistelse och allsidig kost kan bidra till att förebygga uppkomst av benskörhet. Obehandlad osteoporos medför en ökad risk för frakturer.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-21 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad

  Fungerar samarbetet med tandhygienisten bra?

  Tandhygienisten har en viktig roll för att förbättra hälsa och livskvalitet för den boende. För den som bor på äldreboende är tandvård en del av den hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadskortet för hälso- och sjukvård. Genom uppföljning av tandhälsan och råd och stöd när det gäller munvården kan olika hälsorisker förebyggas. Det finns ett verktyg ROAG som gör att tandhygienistens bedömning blir ett stöd för övriga vårdinsatser.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad

  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?

  Sexualitet är ett tabubelagt samtalsämne för många. Detta kan bli än mer märkbart när det gäller äldre människor. Många människor har såväl lustkänslor som könsdrift kvar långt upp i åren. Begynnande demens kan också påverka omdömet hos enstaka personer. När vi inte pratar om det finns risken att det blir svårt att hantera i vardagen.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-19 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Finns det utrymme för lite guldkant?

  Alla har rätt till guldkant i vardagen. Lite egen tid som bara fokuserar på välbefinnandet. Promenad, fika eller ett glas vin. Att spela schack, njuta av klassisk musik eller gå ut i skogen. Den boende har rätt att själv få välja aktiviteter. För att den boende ska kunna få chansen att välja måste medarbetare ges utrymme att anpassa sitt arbete efter den boendes behov.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-18 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Måste alla dagar vara likadana?

  Alla har rätt till lite guldkant. Många äldreboenden arbetar för att skapa festliga tillfällen för de som bor på enheten. Alla kan bidra genom att komma med idéer och hitta skäl att fira lite extra. Vi kopplar gärna festligheter till högtider, men varför kan vi inte göra vardagen lite festligare. Någon fyller år, det är fettisdag eller alla hjärtans dag. Kanske en välkommen hit fest för en nyinflyttad.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-17 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande

  Hur kvalitetssäkrar vi mötet i vården?

  Det finns aldrig någon ursäkt för dåligt bemötande. Vi har ett gemensamt ansvar för att sätta stopp för varje negativ tendens. Tillsammans behöver vi utveckla ett professionellt förhållningssätt. Handledning, samtal kring värdegrund och bemötande, kunskaper om lex Sarah, reflektion kring händelser och avstämningar i personalgruppen är några sätt att förebygga.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-16 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Mostphotos

  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?

  Ett äldreboende har behov av många varor och tjänster för att fungera. Bra rutiner sparar både pengar och miljö. Inte sällan får produkter kastas då bäst-före-datum passerats. Omläggningsmaterial och livsmedel kasseras inte sällan. Även läkemedel måste emellanåt kasseras. Bra rutiner för inköp minskar risken att slösa med resurserna.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-15 04:00 07 Riskhantering

  Har ni en välfungerande teamsamverkan?

  Patientsäkerhet handlar mycket om att förebygga risker för vårdskador inom äldreboendet. Patientsäkerhet inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård kräver teamsamverkan mellan olika professioner. Undersköterskan har här en viktig roll. Risker för fall, trycksår, undernäring och konsekvenser av dålig tandhälsa kan begränsas.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-14 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Erbjuder ni träning till era boende?

  Det finns många lämpliga fysiska aktiviteter för äldre. Det handlar om att skapa tillfälle och inspirera utifrån de förutsättningar som finns på boendet. Träningen kan behöva individanpassas, men alltför många äldre blir stillasittande. På internet finns många artiklar om rekommendationer när det gäller fysisk aktivitet för äldre. Även balanssinnet behöver tränas

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-13 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 08 Förebyggande o lokaler

  Har ni en bra säkerhetskultur på äldreboendet?

  Det finns många säkerhetsaspekter på ett äldreboende. Kraven finns både utifrån arbetsmiljölagen som patientsäkerhetslagen och brandskydd. Elsäkerhet är ett annat område. Det händer att boenden ursäktar sig med att de prioriterar de boende. Slarv och brister tar ofta mer tid från de boende än att ha ordning och reda i grunden. Ibland blir inte saker åtgärdade till följd av brister i organisationen, vilket ofta gör medarbetare frustrerade.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-12 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos

  Märker ni av åldersdiskriminering på ert äldreboende?

  Borde det vara förbjudet för företag och myndigheter att enbart erbjuda kontakt via bank-ID eller mejl?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-11 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering

  Har ni ett välfungerande brandskyddsarbete?

  Brandskyddsarbetet på ett äldreboende är viktigt. Alla måste känna till vilka åtgärder som ska vidtas vid brand. Det systematiska brandskyddsarbetet behöver skötas fortlöpande. Brandskyddsombud kan se till att utrustning och utrymningsvägar fungerar, men var och en måste veta vad de ska göra om olyckan är framme. Brandövning är nödvändig.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-10 04:00 08 Förebyggande o lokaler, 12 Personlig omvårdnad

  Fungerar munvården som den ska på er enhet?

  En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är viktiga insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-09 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 15 Handlingsberedskap, 11 MTP

  Har ni regelbundet återkommande utbildning i lyft och förflyttningsteknik?

  Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning annars kan det gå illa. Risk för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel måste undvikas.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-07 10:59

  Vill du annonsera.

  Som tidig kund betalar du 400 kr för ett år på en artikel. Artikeln marknadsförs under en vecka på Facebook mot en målgrupp som du önskar. Ni får behålla årspriset om ni önskar behålla annonsen kommande år. Artiklarna kommer att uppdateras årligen för att vara aktuella. Köp nu. Priserna kommer att höjas allteftersom vi får fler läsare.

  Kontakta oss PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOlbDpXJkcHJha3Rpa2FuP3N1YmplY3Q9QW5ub25zIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmtvbnRha3RAdmFyZHByYWt0aWthbi5zZTwvYT4=

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-06 04:00 09 Mat och måltid

  Arbetar ni aktivt för att försöka begränsa onödig läkemedelsanvändning?

  Det finns ofta bra komplement till läkemedelsbehandling. Kost, motion och aktiviteter kan förbättra hälsan avsevärt vid många tillstånd om det är anpassat till den boende. Med en gedigen läkemedelsgenomgång så går det ofta att finna bättre läkemedelsbehandling då vissa läkemedel är olämpliga för den som blir äldre.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-05 04:00 09 Mat och måltid, 12 Personlig omvårdnad

  Att mata en annan människa är inte helt lätt.

  Att mata en annan människa är en grannlaga uppgift. Att ta det i lagom takt, ge en angenäm måltid och en bra smakupplevelse är viktigt. Det finns också risker att den som bli matad sätter i vrångstrupen eller inte får i sig tillräckligt med näring för att den som matar saknar rätt hjälpmedel, inte är lyhörd eller har ont om tid.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-04 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Arbetar ni medvetet med beröring i verksamheten?

  Jag läste ett facebookinlägg där en äldre nästan blind och döv kvinna bara längtade efter en kram eller beröring, men det gick inte att ordna på äldreboendet. Covid-19 är luftburen en smekning av rena händer sprider ingen smitta.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-03 04:00 02 Värdegrund

  Har ni handlingsberedskap om det sker något oväntat?

  Det händer att boende blir utsatta för övergrepp på boenden. I något fall har misshandel mellan boende till och med lett till dödsfall. Sexuella närmanden är ofta tabubelagda och därmed svåra att hantera. Närstående kan vara frustrerade, arga eller besvikna av andra skäl. Allt detta ställer stora krav på den undersköterska som ofta får möta den närstående.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-11-02 04:00 13 Hygien

  Fungerar städningen bra på ert boende?

  Städning på vårdboenden är en viktig del av vårdhygienen. Felaktigt utförd eller otillräcklig städning kan bidra till smittspridning. Vården måste ha bra rutiner för att minska risken för smittspridning mellan människor.  Bra lokalvård är också en fråga om trivsel och ordning och reda. Det behöver finnas bra arbetsbeskrivningar, så att toaletten blir städad sist. Städrutiner handlar också om arbetsmiljö.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-30 04:00 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler

  Är era hälsoplaner ett bra stöd för undersköterskorna?

  Att ta fram bra hälsoplaner eller vårdplaner kräver ett bra arbetssätt. Om ni alltför mycket utgår från standardvårdplaner riskerar ni tappa den boendes perspektiv. Det är också viktigt att hälsoplanen och genomförandeplanen samspelar. Den boende är en av experterna i teamet.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-29 04:00

  Pratar ni någon gång om döden?

  Vi som arbetar i vården måste hitta naturliga sätt att prata om döden. Både den boende och de anhöriga kan behöva få förbereda sig på ett avsked, att livet närmar sig ett slutskede.  Ska verksamheten ringa på natten, vem ska kontaktas i första hand och finns det några särskilda önskemål är exempel på frågor som behöver tas upp. Många bär också på egen sorg och kan behöva få utrymme att sörja en saknad livskamrat.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-28 04:00 05 Planering

  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?

  Verksamhetens kvalitet påverkas av hur händelsestyrd den är. Planerade aktiviteter skapar mer sällan stress. Med planering får de äldre den hjälp de har rätt till. Planeringen ligger på många olika nivåer. Alltifrån att alla boende ska få bra läkarbesök till att genomförandeplanen får genomslag i det vardagliga arbetet. Inköp och utevistelser, allt behöver planeras.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-27 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Fungerar hudvården bra på ert boende?

  Huden är vårt största organ och viktig för välbefinnande och hälsa. Uppmärksamhet på hudskador och omvårdnad av huden behöver ske i samband med personlig hygien. Det är viktigt att den boende får hudvård anpassad till sina behov. Likaså att hudförändringar uppmärksammas och tas omhand på ett korrekt sätt.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-26 04:00 02 Värdegrund

  Speglas värdegrunden ni vill stå för i de administrativa rutinerna?

  När inte de administrativa rutinerna harmoniserar med värdegrunden så riskerar de bygga ett misstroende mellan vården och den boende och deras närstående. Det kan vara viktigt att känna till hur de administrativa rutinerna fungerar för boende och närstående. När betalningstider, straffavgifter och indrivning av fakturor blir ett kännetecken så påverkar det tilltron till verksamheten.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-23 04:00 16 Sjukdom och död

  Erbjuder ni aktiviteter som bidrar till att träna hjärnan?

  Träning av hjärnan minskar känslan av stress hos äldre. Ökad kunskap om hjärnans funktion ger oss verktyg att motionera hjärnan hela livet. Det finns även mental styrketräning som bidrar till att vi bättre når våra mål. Med olika typer av mental och fysisk träning kan vi förbättra vår livskvalitet.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-22 04:00 12 Personlig omvårdnad

  Har ni bra rutiner för att se till att alla erbjuds fotvård?

  Äldre människor får ofta mer förhårdnader och mer svårskötta naglar. Bra rutiner för fotvård minskar risken för självsprickor och sår. Vissa har behov av och rätt till medicinsk fotvård, men även övriga behöver regelbundet få sina fötter omhändertagna. Nagelsvamp och förhårdnader kan behöva behandlas.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-21 04:00 13 Hygien

  Använder medarbetarna handskar på ett korrekt sätt?

  Rätt användning av handskar i vården är avgörande för hygienen och begränsa smitta och smittspridning. Det finns basala hygienrutiner som måste följas. Genom Covid-19 har följsamheten till basala hygienrutiner ökat. Det är viktigt med god handhygien. Det är också viktigt att bli bemött med respekt och inte som smittsam paria. I grunden utgör medarbetarna större risk än de boende.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-20 04:00 13 Hygien

  Har ni skadedjur på ert äldreboende?

  På äldreboenden som på andra ställen där många flyttar in så ökar risken att få in skadedjur. Den som inte är uppmärksam och har bra rutiner kan riskera att få stänga ner delar av verksamheten för att sanera. Uppmärksamhet och bra rutiner för städning ger förutsättningar att hålla undan skadedjur som vägglöss.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-19 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande

  Finns det risk att den som bor på ert äldreboende kan lida av ensamhet?

  Ensamhet är ett generellt problem för äldre människor. Det finns människor som känner av ensamhet även på äldreboendet. Ofrivillig ensamhet kan leda till ångest, nedstämdhet och förtida åldrande. När verksamheten tvingas arbeta med "kohortvård" för att minska risken för smittspridning så är det extra viktigt att planera in samtal och socialt umgänge för den boende.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-16 04:00 09 Mat och måltid

  Trivsamma måltider på äldreboendet

  Små enkla knep kan göra måltiden till en fest. Det krävs ett medvetet arbetssätt för att skapa harmoni runt måltiderna när många äter tillsammans samtidigt. När det lyckas skapar det gemenskap och befrämjar aptiten och därmed hälsan. Det finns massor med saker man kan göra för att göra måltiden trevligare. Blommor, servetter, kryddor, samtal, tassar på stolarna.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-15 04:00 13 Hygien

  Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om klädvård?

  Klädvård är en del av arbetsuppgifterna på många äldreboenden. Det gäller att medarbetarna har kunskaper om klädvård och såväl som tvättmaskiner och torktumlare. Ingen vill få kläder som krymps, färgas eller förstörs på annat sätt. Det händer också att kläder förväxlas och hamnar hos fel boende. Trygga tvättrutiner sparar tid för verksamheten och irritation för de närstående.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-14 04:00 16 Sjukdom och död

  Har ni möjlighet att akut ordinera tryckförebyggande madrass och andra åtgärder om någon försämras och blir liggande?

  Äldrevården har blivit allt bättre på att förebygga trycksår. Dessvärre händer det fortfarande att boende får sår till följd av missar hos medarbetare. Kunskaper om hur trycksår uppkommer och hur de kan förebyggas minskar risken. Att snabbt sätta in förebyggande insatser som tryckavlastning och vändschema kan förhindra onödigt lidande.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-13 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa

  Det finns bra kunskap om att tolka och behandla smärta

  Att upptäcka och behandla smärta har stor betydelse för välbefinnandet. För den som inte har förmågan att ge uttryck för obehag är det extra viktigt att omgivningen kan tolka och förstå vad som plågar. Om vi förstår smärtan finns ofta komplement till läkemedelsbehandling.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-12 04:00 19 Samhället utanför

  Har ert äldreboende sponsorer eller en vänförening?

  Ett sätt att bredda förutsättningar för aktiviteter och skönhetsupplevelser på ett äldreboende kan vara sponsring. Det kan vara fastighetsägaren, de närstående, en vänförening eller ett närliggande företag som kan bidra med möjligheter till guldkant i verksamheten. Det finns gott om människor i vårt land som vill bidra till att göra vården bättre på volontär basis utan egennytta.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-09 04:00 01 Kvalitet, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap

  Samtalet är viktigt för att skapa kvalitet i vården

  Vi behöver prata med de boende för att förstå behov och önskemål. På ett äldreboende så händer mycket under dygnets alla timmar. Glädje och sorg, minnen och önskemål, vanor och ovanor. Motiverande och existentiella samtal ingår också. Att få med den boende och dennes närstående i samtal skapar kvalitet.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-08 04:00 01 Kvalitet

  Vad är det som skapar hemtrevnad?

  För många förknippas hem med trevnad och trygghet. Ibland kan vi känna oss hemma där vi växte upp. Ordspråk som egen härd är guld värd, hemmets lugna vrå, hem ljuva hem och borta bra men hemma bäst fångar detta. De som flyttar in på ett äldreboende har rätt att känna sig hemma med både vardag och fest. Boendet har ett ansvar för att skapa hemkänsla. Vårdens organisatoriska behov får inte ta över.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-07 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt

  Stimulerar ni era boendes nyfikenhet och livslånga lärande?

  Politiker pratar ibland om det livslånga lärandet. Skolverket kom ut med en bok med samma tema under 1990-talet. Vad menas egentligen när vi pratar om livslångt lärande och gäller det även den som flyttat till äldreboende? För att kunna delta i ett livslångt lärande så behövs tillgång till böcker, datorer och tillträde till allsköns utbildningar. Det finns äldre på våra boenden som fortsätter att lära så länge de lever. Ger boendet stöd för alla som skulle vilja?

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-06 04:00 03 Ledarskap

  Hur kan alla vi som arbetar i äldreomsorgen stärka ledarskapet?

  Ledarskapet är kanske den viktigaste aspekten när det gäller att bygga kvalitet i äldreomsorgen. Säkerhetskultur handlar om att såväl vård som arbetsmiljö ska vara trygg. I äldreomsorgen så fattas många beslut direkt i mötet med den enskilde. Det innebär att alla medarbetare också behöver ha ett gott självledarskap.  

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-05 06:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund

  Vårdpraktikan - Varför skriver jag?

  Många är överens om att det finns problem i äldreomsorgen. Varje boende har dock sina egna problem och utmaningar och lösningarna på problemen behöver anpassas utifrån verksamheten. Vad är vårdkvalitet inom äldreomsorg och äldreboende och hur ser det ut ur ett närstående eller anhörigperspektiv? Det behövs utveckling, innovation och engagemang för att skapa framtidens äldreomsorg.

  Läs hela inlägget >>

  info
 • 2020-10-04 11:53

  Sofrosyne

  Läs hela inlägget >>

  info