Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?

Verksamhetens kvalitet påverkas av hur händelsestyrd den är. Planerade aktiviteter skapar mer sällan stress. Med planering får de äldre den hjälp de har rätt till. Planeringen ligger på många olika nivåer. Alltifrån att alla boende ska få bra läkarbesök till att genomförandeplanen får genomslag i det vardagliga arbetet. Inköp och utevistelser, allt behöver planeras. Att gå från en händelsestyrd till en planerad verksamhet på ett äldreboende kräver en medveten förändringsprocess och ett engagemang från både ledning och medarbetare.  

Mycket, men inte allt av det som händer på äldreboendet kan planeras.

  
Ibland när man kommer till ett äldreboende så känns verksamheten stressad, som om allt eller det mesta som händer är händelser av akut natur. Visst händer det akuta händelser på ett äldreboende, men det mesta som sker är ändå sådant som är förväntat och där det bör finnas rutiner för hur och när det ska göras.  

Verksamheten har en skyldighet att planera vården. Alla boende ska ha en genomförandeplan som beskriver vilka sociala behov den boende har och hur hen vill att de ska tillgodoses. De som har medicinska behov ska ha vårdplaner som tillgodoser de medicinska behoven.

Det är viktigt att ta sig tid för att lyssna och planera


Det är viktigt att den boende och dennes närstående ges tid att berätta hur hen vill ha det. Undersköterskan och legitimerad personal måste ta sig tid tid att lyssna, reflektera och sedan uppdatera planeringsunderlagen. Alla måste också ges tid och utrymme att läsa och förstå vad som är viktigt för den enskilde. Annars finns risk att medarbetarna utvecklar någon form av standardiserat beteende för hur man gör när man arbetar i någon annans hem.

Att få intimhygienen skött av en person som inte vet något om mina behov eller önskemål kan vara obehagligt. Att få felaktig kost kan vara direkt farligt och att gång på gång erbjudas delta i aktiviteter som man inte har något intresse av kan också kännas kränkande.

En god planering ökar möjligheterna att komma ihåg och tillgodose den äldres behov. Det kan handla om allt från att sitta ner och prata en stund till att komma ihåg namnsdagar och födelsedagar. Det där med mat och läkemedel som tillgodoser den äldres basala behov fungerar oftast bra, men med en bristande planering kan det som är den enskildes önskemål och drömmar bli bortglömt. Likaså att planera att sätta lite guldkant på tillvaron kan ofta bli bortglömt.

Strategier för att öka andelen planerade arbetsuppgifter


Analysera situation: Känns det som om ni är stressade och att mycket av arbetet går åt till att åtgärda saker som redan hänt? Börja med att analysera och utvärdera den nuvarande arbetssituationen på äldreboendet. Identifiera vilka områden som är mest händelsestyrda och varför.

Utveckla tydliga rutiner: Skapa tydliga rutiner för olika uppgifter och aktiviteter på äldreboendet, inklusive planering, måltider, läkemedelshantering och aktiviteter.

Implementera En Planeringskultur: Främja en kultur där planering och förberedelse prioriteras och uppmuntras. Belys vikten av att ha en genomtänkt plan för varje dag och varje aktivitet.

Involvera alla medarbetare: Engagera och involvera personalen i planeringsprocessen. Lyssna på deras synpunkter och idéer för att skapa en mer effektiv och planerad verksamhet.

Sätt upp tydliga mätbara mål: Sätt upp konkreta mål för övergången till en planerad verksamhet och utvärdera regelbundet framstegen mot dessa mål.

Anpassa fortbildning och egenkontroller till det aktuella arbetet: Erbjud utbildning och stöd till personalen för att hjälpa dem att utveckla planeringsförmåga och organisatoriska färdigheter.

Se över hur ert verksamhetsstöd ser ut: Utforska möjligheterna att använda teknologiska verktyg och system för att underlätta planering och dokumentation på äldreboendet.

Kommunicera tydligt: Se till att det finns en tydlig kommunikation och informationsspridning kring planerade aktiviteter och förändringar i rutiner och protokoll.

Utvärdera förbättringsarbetet fortlöpande: Fortsätt att utvärdera och förbättra planeringsprocessen baserat på feedback och erfarenheter från både personal och boende.

Det finns ett antal åtgärder som ska ske med jämna mellanrum. Läkarbesök, medicinska riskanalyser, utvärdering och uppdatering av genomförandeplan m.m. Genom att ha en struktur för att förbereda och genomföra dessa så att planeringen synkroniseras kan verksamheten uppnå såväl ökad säkerhet som minskad risk för oplanerade händelser.

Reflektionsfrågor - planerad eller händelsestyrd vård
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att göra den boende och deras närstående delaktiga i genomförandeplanen?
- Hur arbetar ni med den boende och deras närstående när det gäller innehållet i genomförandeplanen?
- Har ni samordning med legitimerad personal när det gäller deras vårdplaner, så att ni får ett helhetsperspektiv på den boendes behov?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att insatserna runt den enskilde ska samordnas?
- Samordnas arbete med riskanalyser, läkemedelsgenomgångar, läkarbesök och uppdatering av vårdplaner med utvärdering och revidering av genomförandeplaner?
- Gör ni en utvärdering av hur teamets gemensamma arbete med den boende fungerar?
- Finns det bra strukturer där den boende och närstående inkluderas i planeringsprocessen?

Boende och närstående:
- Upplever du att verksamheten är planerad eller händelsestyrd?
- Får du information om möten och aktiviteter i god tid?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev