Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?

Avvikelser med läkemedel kan få allvarliga konsekvenser för äldre. Trygga rutiner och bra system för att minska riskerna gör stor skillnad. Rutinerna för läkemedelshantering måste vara kända och följas av alla så att läkemedel ges på ett säkert sätt.

Foto: Mostphotos

Säker läkemedelshantering


Det finns många risker i läkemedelshanteringen och i många verksamheter rapporteras många avvikelser. Läkemedel som glöms bort, den enskilde får dubbel dos eller får nattmedicinen på morgonen. De allvarligaste avvikelserna sker när medarbetare ger läkemedel till fel person. Detta kan få mycket ödesdigra konsekvenser. Läkemedelshanteringen ska därför vara uppbyggd på ett sådant sätt att denna typ av fel undviks.  

Databaserade signeringssystem som Appva och Alfa KL har börjat användas i vården. Alla läkemedel finns då inlagda och signeras direkt i en skrivplatta eller mobiltelefon av medarbetare i samband med att de ges. Systemet larmar om medicinen inte givits i rätt tid. Medarbetaren kan också meddela sjuksköterskan via systemet om något behöver fyllas på.

Digitala signeringslistor ger ökad säkerhet när det gäller att komma ihåg att ge läkemedel vid rätt tid. Säkrast är oftast att alla läkemedel finns tillgängliga inne i den enskildes lägenhet. Risken för förväxling av personer minskar då. Används signeringslistor på papper ökar risken för att läkemedel glöms bort. Signeringslistor på papper ska alltid förvaras där läkemedlen förvaras.  

Läkemedelshantering på särskilda boenden sker oftast som en hälso- och sjukvårdsinsats. I vissa fall kan dock den enskilde själv ansvara för att hålla reda på sina läkemedel. Då kallas det för egenvård. Vid egenvård kan den enskilde exempelvis be medarbetare att hjälpa till att ta fram läkemedlen utan att detta behöver vara en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats. Egenvård förutsätter att den äldre är klar och redig. Ibland kan någon ha egenvård för en enstaka medicin. Man kanske klarar av sin inhalator själv men får hjälp med läkemedelshanteringen i övrigt.  

Många gånger kommer tabletterna färdigdelade i dospåsar. Om den enskilde har få läkemedel eller ofta behöver justera sina läkemedel kan dosett vara ett bättre alternativ. Alla läkemedel kan inte delas i förväg. Det kan bero på att substansen är ljuskänslig eller av andra skäl inte bör ligga exponerad. Flytande läkemedel behöver oftast delas vid aktuell tidpunkt eller för någon dag i taget. Ögon- och örondroppar ges direkt ur förpackningen. Likaså salvor och plåster.  

Själva utdelningen omgärdas av kontroller av att det är rätt person, att läkemedlet inte redan getts, att det är rätt tidpunkt, hur det ska ges och att antalet tabletter stämmer med ordinationen. Detta är inte alltid helt lätt i hetsen som råder i samband med frukost på ett äldreboende eller en vårdavdelning. Då är det extra viktigt att medarbetare följer gällande instruktioner. Tabletter sköljs ner med rikligt med vätska. Vissa läkemedel bör inte tas i anslutning till måltid. Det kan också finnas andra föreskrifter runt intaget av enskilda läkemedel. Ibland kan sjuksköterskan besluta att vissa läkemedel ska krossas innan de ges.  
Detta beslut får enbart tas av sjuksköterska.  

Hantering av läkemedel omfattas som livsmedel av hygienkrav. Medarbetare får aldrig ta i läkemedlen med händerna. De ges lämpligast via en medicinmugg eller på sked. Därefter ska signering ske i omedelbar anslutning till att läkemedlet ges. Ju färre medarbetare som delar läkemedel vid varje delningstillfälle desto mindre risk för att det blir fel.  

På vissa enheter utses någon som huvudansvarig vid varje delningstillfälle. De dubbelcheckar då att alla fått sina läkemedel. Den som har huvudansvaret signerar att den har ansvaret på särskild lista.

Ibland ges läkemedel vid behov. Behovet ska bedömas av sjuksköterska. Sjuksköterskan ska dokumentera varför läkemedlet getts samt en utvärdering av effekten av intaget. Det är viktigt att utvärdera alla läkemedel som sätts in, så att de inte gör mer skada än nytta.  

Många läkemedel är beroendeframkallande och därmed klassade som narkotika. Dessa omgärdas av särskilda säkerhetsföreskrifter för att undvika missbruk.  

Ibland behövs avancerad utrustning för att ge läkemedel. Det kan handla om exempelvis läkemedelspumpar eller droppräknare. Insulin ges ofta med särskilda insulinpennor för att säkerställa rätt dosering. Syrgas är ett läkemedel som liksom andra ska ordineras av läkare. Ofta är en lungspecialist inblandad i ordinationen för att det ska ske på rätt indikationer. Det finns ett antal hjälpmedel när det gäller läkemedel för inandning. Alla dessa räknas som medicinsktekniska produkter och omgärdas med särskilda säkerhetsföreskrifter.  
Säker Läkemedelshantering på Äldreboendet: Att Vårda Med Omsorg och Precision

Läkemedelshantering på äldreboenden är en av de mest kritiska aspekterna av vård för äldre personer. Äldre kan ta flera olika mediciner samtidigt, och felaktig läkemedelshantering kan få allvarliga konsekvenser. För att säkerställa en hög standard av vård och minimera riskerna är det av yttersta vikt att äldreboenden fokuserar på säker läkemedelshantering.

Komplexiteten i läkemedelshantering för äldre


Många äldre personer lider av olika medicinska tillstånd och tar flera mediciner dagligen. Denna polyfarmaci ökar komplexiteten i läkemedelshanteringen och risken för medicinrelaterade problem. Faktorer som minskad kognitiv funktion och nedsatt syn eller hörsel kan ytterligare försvåra korrekt medicinanvändning.

Faktorer som bidrar till säker läkemedelshantering


- Korrekt dokumentation: Det är avgörande att ha noggrann dokumentation av alla mediciner som den äldre tar. Detta inkluderar dosering, tidpunkter för administration och eventuella särskilda instruktioner.
- Kommunikation: En tydlig och öppen kommunikation mellan vårdpersonal, apotek och läkare är viktig. Detta inkluderar att rapportera biverkningar, förändringar i patientens tillstånd och eventuella problem med mediciner.
- Läkemedelsgenomgångar: Regelbundna läkemedelsgenomgångar bör genomföras av läkare eller farmaceut för att säkerställa att de äldre tar rätt mediciner i rätt doser. Översynen bör också inkludera en bedömning av eventuella interaktioner mellan olika mediciner. Vissa läkemedel är också olämpliga vid behandling av äldre.
-Rätt administrationsmetod: Att se till att medicinerna administreras på rätt sätt är viktigt. Vissa läkemedel kan tas med mat, medan andra bör tas på fastande mage. Vätskebaserade läkemedel och tabletter har olika administrationskrav. Det är viktigt att den som delar ut läkemedlet också ser till att den boende får i sig det. Äldre kan lätt bli fumliga och ser inte alltid så bra heller. Tabletterna gör ingen nytta om de hamnar på golvet eller ligger kvar i matresterna efter måltiden.
- Förvaring: Mediciner bör förvaras på ett säkert och lämpligt sätt. Värme, fukt och solljus kan påverka läkemedlens effektivitet.
- Patientutbildning: De äldre och deras anhöriga bör få utbildning om de mediciner som tas. Detta inkluderar förståelse för syftet med varje medicin, eventuella biverkningar och hur de ska tas korrekt. Om en boende är tveksam till ett läkemedel kan det finnas skäl till det. Det kanske är fel läkemedel eller så kan den boende uppleva obehagliga biverkningar. Kontakta sjuksköterska.
- Övervakning: Regelbunden övervakning av de äldres hälsa och eventuella biverkningar av medicinerna är viktigt. Om det uppstår några problem bör de rapporteras och åtgärdas snabbt.

Omsorgspersonalens roll


Omsorgspersonalen på äldreboendet har en nyckelroll när det gäller säker läkemedelshantering. Det är deras ansvar att se till att medicinerna administreras enligt ordination och att de äldre övervakas noggrant. De bör också vara väl utbildade i hantering av akuta situationer om en medicinrelaterad komplikation skulle uppstå.

Säker läkemedelshantering är avgörande för äldres välmående på äldreboenden. Det kräver noggrannhet, öppen kommunikation och ett holistiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att de äldre får de mediciner de behöver på rätt sätt och att riskerna för medicinrelaterade problem minimeras. Genom att sätta säkerhet och omsorg i fokus kan äldreboenden fortsätta att erbjuda högkvalitativ vård för de äldre.

Läs gärna mer: Läkemedelsadministrering

Reflektionsfrågor - säker läkemedelshantering
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni haft några allvarliga läkemedelsavvikelser på din enhet?
- Hur hanteras delegering av insulin?
- Finns det andra läkemedelsbehandlingar där inte så många har delegering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni bra rutiner för läkemedelshanteringen?
- Var har ni era svaga punkter om ni tittar på avvikelsehanteringen?
- Hur hanterar ni allvarliga avvikelser?
- Händer det att delegeringar återkallas?  

Boende och närstående:
- Upplever du att läkemedelshanteringen fungerar bra på enheten?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne - Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev