Har ni ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?

Det finns många risker i arbetsmiljön på ett äldreboende. Inte sällan är risker för medarbetare också en risk för de boende.

Foto: Mostphotos

En vårdskada är ”lidande, obehag kroppsligen eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av vården och som hade kunnat undvikas. Många vårdskador är relaterade till stress, dålig belysning, dålig logistik för hantering av material med mera. Att systematiskt arbeta med att dagligen utvärdera risker i arbetsmiljön och vårdmiljön kan vara ett sätt att skapa goda förutsättningar för trygg och säker vård.  

Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det svårt för medarbetare att vara delaktiga och ha inflytande, det gäller på alla nivåer. En mycket viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att regelbundet göra riskanalyser. Utan riskanalys ökar risken för att verksamheten står utan kompetenta medarbetare eller väsentlig utrustning. Det kan också handla om boende som utgör en risk ur olika aspekter.  

Brister i arbetsmiljöarbetet hänger ofta ihop med bristande följsamhet till rutiner för övrigt på enheten. Ofta beskrivs åtgärder utan uppföljning och kontroll av effekter, till exempel följs inte åtgärder mot stress eller hög arbetsbelastning upp för att se om de ger hållbara effekter. 

Inte sällan finns en del av problemen högre upp i organisationen. Det kan vara att chefen har svagt stöd från arbetsgivaren för att klara sitt ledarskap. Omsättning på sjuksköterskor, undersköterskor är ofta ett tecken på dålig arbetsmiljö. En administrativt orimlig arbetsbörda och ett chefsansvar för många medarbetare är vanliga ledningsproblem.  

Undersköterska: Får ni utbildning för att handha digital utrustning som larm, dokumentationssystem och annat?  Finns det en dialog kring arbetsmiljön på enheten exempelvis vid arbetsplatsträffar? Får ni den kompetensutveckling ni behöver för att kunna göra ett bra arbete? Är det balans mellan ansvar och befogenheter? Har ni utsett någon kollega som skyddsombud på enheten? Görs det riskbedömningar av arbetsmiljön på enheten? Är ni delaktiga i riskbedömningarna? Hur kan vi skapa en atmosfär där vi alla trivs?

Chef och legitimerad personal: Har ni en bra dialog kring arbetsmiljöfrågorna? Får ni stöd av er ledning när det gäller att utveckla en god arbetsmiljö? Är det balans mellan ansvar och befogenheter? Hur många riskanalyser avseende arbetsmiljö gör ni per år? Har ni bra verktyg för att mäta hur arbetsmiljöarbetet utvecklas över tid? Finns det tydligt uttalat vem som har arbetsmiljöansvaret på enheten?

Närstående: Verkar boendet ha en god arbetsmiljö?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus