Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer

Har ni en strategisk kompetensutvecklingsplan på äldreboendet? Att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för personalen på äldreboendet är avgörande för att kunna erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till de äldre. Genom en strategisk planering kan äldreboendet säkerställa att personalen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta de äldres behov på bästa möjliga sätt.

Foto: Mostphotos

Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer

Verkligheten är komplex idag. Många av våra äldre är multisjuka med ett stort vårdbehov och i behov särskilda insatser. Då måste det finnas personal med tillräckliga medicinska kunskaper för att vården ska vara patientsäker. Därutöver behövs tid för handledning och reflektion kring etiska problem.  

Likaså behövs särskilda kunskaper för att kunna utreda inkontinensproblem, hantera personer som agerar störande, få svårläkta sår att läka eller skapa en gemytlig stämning på enheten.  

Alltmer digitala hjälpmedel kommer i vården. Kunskaper om rehabilitering av äldre utvecklas Det kan vara svårt även för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ska vara experterna att hänga med i utvecklingen.  

Kompetensutveckling kan ske på många sätt. Förutom att gå i skola, åka iväg på konferenser och att läsa böcker så finns idag ett stort utbud av utbildningsmöjligheter på nätet.  

Arbetet i sig innebär ett lärande och erfarenhetsutveckling. Man brukar tala om ”Singleloop lärande” som innebär att man rättar till problem direkt och ”Doubleloop lärande” som innebär att man söker bakomliggande orsaker till felet och korrigerar det. Om kompetensutvecklingen ska uppfattas som värdefull så behöver den vara strukturerad, planerad och följas upp på ett tydligt sätt.  

Att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för personalen på äldreboendet är avgörande för att kunna erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till de äldre. Genom en strategisk planering för kompetensutveckling kan äldreboendet säkerställa att personalen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta de äldres behov på bästa möjliga sätt.

Steg för Strategisk Planering:

Bedömning av Behov


Identifiera Kompetensgap: Genom att noggrant utvärdera och analysera de äldres behov samt personalens nuvarande kunskaper och färdigheter kan man fastställa vilka områden som behöver prioriteras för kompetensutveckling.

Målformulering


Tydlighet och Mätbarhet: Sätt upp konkreta och mätbara mål för kompetensutvecklingen som är kopplade till äldreboendets övergripande vision och målsättningar. Målen bör vara realistiska och uppnåeliga inom en rimlig tidsram.

Utvecklingsplaner


Individuella och Kollektiva Åtgärder: Skapa individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare baserat på deras behov och mål. Dessutom kan kollektiva åtgärder såsom teambaserad utbildning och workshops vara effektiva för att stärka samarbete och kompetensöverföring.

Implementering och Uppföljning


Effektiv Genomföring: Genomför kompetensutvecklingsaktiviteterna enligt planen och säkerställ att personalen ges tillräckligt stöd och resurser för att kunna genomföra sina utvecklingsplaner. Följ även upp och utvärdera resultaten regelbundet för att säkerställa att målen uppnås.

Genom en strategisk planering för kompetensutveckling kan äldreboendet stärka sin personal och därigenom förbättra kvaliteten på den vård och omsorg som erbjuds till de äldre.

Reflektionsfrågor - kompetensutveckling:
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra förutsättningar för kompetensutveckling på enheten?
- Får ni tid för utbildning och följs utbildningarna upp?
- Är ni delaktiga i planeringen av utbildning?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Får medarbetarna får inte den kompetensutveckling som de behöver?
- Arbetar ni i huvudsak med singleloop- eller doublelooplärande?
- Är det erfarna och trygga undersköterskor?
- Finns det någon på boendet med specialistkompetens t.ex. Silviasyster?
- Hur är det med den legitimerade medarbetarna, har de lång erfarenhet, vidareutbildning e.d.?
- Har ni någon strategisk plan för kompetensutvecklingen på enheten?
- Hur följer ni upp den kompetensutveckling som ges på enheten?
- Finns det medarbetare som inte erbjuds eller deltar i någon fortbildning?

Boende och närstående:
- Vilka utbildningsbehov ser du hos medarbetare på enheten?
- Bjuder verksamheten in er närstående till dialog kring planeringen av fortbildning?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev