Har ni bra rutiner för delegering?

Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser.

Foto: Mostphotos

Delegering innebär att en person med formell utbildning (exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut) ger en person utan formell utbildning men med reell kompetens (undersköterska, boendestödjare, personlig assistent e.d.) rätten att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Den vanligaste delegeringen handlar om läkemedelshantering. Delegering kan också handla om sondmatning, såromläggning, injektioner, stödstrumpor, speciell träning, hantering av kateter m.m. Delegering av injektioner som insulin och blodförtunnande injektionsläkemedel kräver särskild utbildning och undervisning. Oftast är det sjuksköterska som delegerar, men det förekommer också att exempelvis fysioterapeut delegerar vissa arbetsuppgifter.  

Delegering är ett förtroendeuppdrag och den som delegerar ska förvissa sig om att den som tar emot delegering förstår och kan utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Detta kan ske genom kunskapsprov eller att sjuksköterskan är med när uppgiften utförs. Den som tar emot en delegering är hälso- och sjukvårdspersonal när delegerade arbetsuppgifter utförs och står då under Socialstyrelsens tillsyn. Man är också skyldig att säga ifrån sig delegering om man känner sig osäker. I ansvaret ingår också att anmäla eventuella avvikelser och att kontakta sjuksköterskan om något blir fel.  

I vissa fall kan delegering ske över vårdgivargränser, exempelvis från specialistsjukvård till undersköterska i hemtjänsten. Ingen får ta emot delegering utan att ha arbetsledningens godkännande för att utföra uppgiften.  

I kommunalt finansierad vård har den Medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att delegeringar tillgodoser kraven på patientsäkerhet. Varje vårdgivare ska ha dokumenterade rutiner för hur delegeringar hanteras i verksamheten.  

Demensförbundet, Demens ABC tillhandahåller en webbaserad film, ett utbildningsmateriel för delegering av läkemedel till vårdpersonal. Personalen kan genom att svara på frågor efter att ha sett filmen få ett intyg på genomförd utbildning. Utbildningen behöver kompletteras med genomgång och frågor av ansvarig sjuksköterska, men kan fungera som ett delmoment vid delegering. Det finns även andra aktörer som erbjuder motsvarande tjänst. Vissa tar ut en avgift per test.  

Om något händer som gör att sjuksköterskan inte känner fullt förtroende för den som fått delegering ska delegeringen återkallas. En sjuksköterska får inte heller känna sig pressad att ge delegering exempelvis inför sommarvikariat. Det gäller att planera verksamheten så att det fungerar utan att nyanställda vikarier måste få delegering.  

Undersköterska: Har du blivit delegerad någon uppgift? Var utbildningen du fick i samband med delegering bra? Har du eller någon kollega fått delegeringen återkallad någon gång? Sätter ni press på kollegor och sjuksköterska när någon saknar delegering?

Chef och legitimerad personal: Händer det att ni återkallar delegeringar? Kan det finnas press på att ge delegering till vikarier exempelvis inför sommaren? Har ni en enhetlig utbildning och uppföljning av delegerad personal på enheten?  

Närstående: Bedömer du att undersköterskorna får bra fortbildning och handledning av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus