Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) är ett sätt att säkerställa att vårdinsatser som ges från olika vårdgivare samverkar för att ge den boende så bra vård och behandling som möjligt. SIP är en lagstadgad rättighet för den enskilde.

Foto: Mostphotos

Den som har hjälp från såväl regionens sjukvård som kommunalt finansierad vård och omsorg har rätt att begära och få en individuell plan. De som har det gemensamma ansvaret ska i detta fall sitta ner tillsammans med den boende för att gemensamt planera vården. På ett äldreboende så kan det finnas denna typ av behov exempelvis i samband med utskrivning från sjukhus när det finns särskilda behov av insatser såsom rehabilitering.  

En viktig utgångspunkt när en SIP görs är att det ska utgå ifrån individens behov. Studier har visat att planen ofta mer utgår ifrån vårdens behov. Ofta är detta ett skäl till misslyckande. Alla anser att de själva arbetar personcentrerat men frågar man den boende så får man en annan bild. Inte sällan sitter personal och närstående och pratar medan den äldre sitter tyst vid sidan om. Hörselnedsättning och minnessvikt ibland göra att den äldre blir utanför samtalet.  

Den enskildes har rätt till en SIP. Det är lagstadgat att kommunal och regional vård ska samverka kring individen när den har stöd från båda organisationerna.  För varje patient ska det finnas en person som har ansvar som fast vårdkontakt. På ett äldreboende är det ofta läkaren som betalas via regionen som är fast vårdkontakt, men sjuksköterskan har ofta en samordnande roll och har inflytande över läkarens tidbok när hen är på äldreboendet. Ändå händer det inte sällan att någon samverkanspart säger sig inte ha tid att delta i en SIP. De anser inte sällan att SIP är ett extra moment och att den enskilde ändå får den omsorg och vård som den ska ha.  

Samordnad individuell plan kan även vara ett verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. SIP ska upprättas tillsammans med boende/patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. 

Den som varit med i en SIP har även rätt att få den gemensamma planen utskriven på papper så att de kan ta del av den.  

Undersköterska: Händer det att ni får delta i framtagandet av en SIP? I vilka situationer kan någon som bor hos er få en SIP?

Chef och legitimerad personal: Har ni boende med vård och stödinsatser utanför boendet? Har ni genomfört någon SIP på enheten? Finns det några hinder för att genomföra en SIP?

Närstående: Har din närstående behov där en SIP skulle vara ett stöd?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus