Etisk handlingsberedskap

Det är viktigt att ha handlingsberedskap för det oväntade.

Det händer att äldre personer blir utsatta för övergrepp på boenden. I något fall har misshandel mellan boende till och med lett till dödsfall. Sexuella närmanden är ofta tabubelagda och därmed svåra att hantera. Närstående kan vara frustrerade, arga eller besvikna av andra skäl. Kollegor uppträder oprofessionellt. Allt detta ställer stora krav på den undersköterska som ofta får möta den närstående.

Företag och organisationer har eller bör ha krishanteringsplaner. På ett äldreboende sker händelser som står utanför ledningens kontroll men som i hög grad kan påverka stämningen inne på boendet och omgivningens syn på detsamma. Det kan handla om att värdeföremål försvinner för en boende, några av de boende blir förtjusta i varandra trots att de är gifta på varsitt håll, konflikter i personalgruppen eller att en medarbetare som inte mår bra uttrycker sig omdömeslöst till någon som bor där.

En kärnfråga i vården är att bibehålla en förtroendefull relation till de som bor på enheten och de närstående. Det bör finnas en etisk handlingsberedskap som både är ett stöd i ledarskapet och samtidigt ger medarbetare möjlighet att reflektera över sina individuella och gemensamma erfarenheter. Utan denna beredskap blir det svårt att hantera intressekonflikter med stolthet, värdighet och förtroende i behåll.

Likaså står ofta undersköterskorna ensamma i mötet med närstående när det kommer på besök på helgen. Beredskap att hantera misstroende från närstående är ett bra stöd i yrkesrollen. Det är inte lätt om en boende exempelvis blivit utsatt för våld eller sexuella närmande av en annan boende. Då är det bra om det finns en handlingsplan för hur medarbetare ska agera i sådana frågor. Professionalitet kan vara att hänvisa svåra frågor till verksamhetschef eller tjänstgörande sjuksköterska.

På en arbetsplats ska det bland alla anställda finnas en naturlig förståelse för att alla människor har olika behov, och att de som arbetar tillsammans har olika kunskap och erfarenheter. och alla ska ha en kompetensutvecklingsplan och möjlighet att utbilda och förkovra sig ytterligare.

Ett sätt att skaffa sig en gemensam beredskap är att tillsammans diskutera fram och skriva ner tips som stöd för medarbetarna när de står inför svåra möten med de boende eller deras närstående. Här finns möjlighet att reflektera över bemötande av patienter och kunder, att lära sig att ta emot ett klagomål på ett bra sätt, också vad det innebär att vara professionell?

I samband med åldrandet så minskar våra möjligheter att välja själva. Bara det att vara beroende av andra människor för de aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet är en inskränkning i självbestämmandet. Medarbetare som arbetar i vården har ett ansvar att så långt möjligt begränsa konsekvenserna.  

Självbestämmandet är inte en självklarhet i äldrevården även om det har blivit bättre. Min farfar tvingades på 1970-talet flytta från äldreboendet till en psykiatrisk vårdavdelning, då han råkat förirra sig in på en dams rum. Det skulle inte hända idag. Det var ingen som frågade vad han ville, han blev bara placerad där utan att ha begått något avsiktligt fel. Han blev kvar på mentalsjukhuset tills han dog. I dag har boende på äldreboenden besittningsskydd på lägenheten och betydligt starkare rättigheter.  

Omsorgen ska skydda utan att kränka
Konsekvensetik kan användas för att reflektera över vilka konsekvenser en handling får. Personalens uppgift är att skydda vårdtagarna. Det kan uppstå intressekonflikter som vid exempelvis demenssjukdom då den enskilde kanske gör saker som kan vara till skada för den egna personen eller någon annan i omgivningen.
Ett exempel är hur personalen ska förhålla sig till om en person med demenssjukdom blir förtjust i någon annan på boendet. Om den äldre inte minns sin hustru eller make kan det uppstå svårigheter i relationen. Här uppstår en intressekonflikt där det gäller det att stötta den närstående samtidigt som det inte går att förbjuda den som har demenssjukdom att ha känslor för någon annan.  

Närståendes beslutsbefogenheter
Det är inte heller ovanligt att oroliga närstående vill bestämma över huvudet på den äldre. Likaså kan de ha åsikter om hur andra boende beter sig och dylikt. Juridiskt sett så ses alla vuxna människor som rättskapabla och myndiga och har rätt att bemötas utifrån det.  

Ibland uppstår en intressekonflikt mellan den boende och närstående. Närstående kan vilja ha begränsningar för den enskildes rörelsefrihet som inte är i överensstämmelse med äldreomsorgens värdegrund eller kanske propsar på behandling trots att den enskilde gett uttryck för att den vill slippa.

Behöver ni mer inspiration så finns “Gör och lär” från Sveriges kommuner och regioner. Likaså boken “Chef med känsla och förnuft” av Sandahl med flera.   

Reflektion kring etisk handlingsberedskap
Undersköterska:
• Vad gör ni för att säkerställa den boendes rättigheter?
• Vad kan ni på din enhet göra tillsammans för att hantera situationer som kan vara genanta eller skapa obehag för såväl boende som närstående eller personal?
• Är den boende delaktig i framtagandet av genomförandeplaner?
• Hur säkerställer ni att den boendes intressen tas tillvara om hen har en demenssjukdom?
• Finns det situationer där begränsad valfrihet påverkar de som bor på enheten, till exempel när det gäller önskemål om mat, promenader eller annat?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad har ni för beredskap att hantera etiskt svåra händelser på ert boende?
• Finns det en samsyn på enheten hur ni hanterar situationer som kan vara genanta eller skapa obehag för boende eller närstående?
• Finns det en krisberedskap i organisationen?
• Har ni möjlighet till externt stöd om svårhanterade situationer uppstår?
• Vad gör ni för att förstärka kunskaperna om rätten till självbestämmande på ert äldreboende?
• Har ni regelbundna värdegrundsdiskussioner kring självbestämmande i teamet, arbetsplatsträffar och dylikt?
• Involveras även medarbetare som arbetar på natten i dessa dialoger?  

Boende och närstående:
• Ger boendet bra information regelbundet?
• Bjuder verksamheten in till informationsträffar?
• Får du som boende bestämma själv?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus