Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år.

Foto: Mostphotos

Det finns krav i författningen på att läkemedelshanteringen ska kvalitetsgranskas av en extern kvalitetsgranskare minst en gång per år. Kvalitetsgranskare är ofta en farmaceut, men kan också vara exempelvis medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vid kvalitetsgranskningen granskas säkerheten i läkemedelshanteringen såväl när det gäller risken för svinn som inbrottssäkerhet. Likaså att det finns trygga rutiner för vilka som har tillträde till läkemedelsförrådet.
Det är önskvärt att det är möjligt att spåra vilka som varit i läkemedelsförrådet, speciellt i ett läge där det av någon anledning saknas läkemedel.

För att arbetet i läkemedelsrummet ska vara säkert behöver det vara ordning och reda. Det behöver finnas tillgång till vatten för handhygien och rengöring av dosetter. Rummet, bänkytor och annat behöver rengöras med jämna intervall och det behöver finnas tillräckligt med utrymme för att det ska vara enkelt att hitta rätt läkemedel även i en stressad situation. Temperatur i såväl kylskåp som i rum behöver kontrolleras regelbundet så att inte hållbarheten på de förvarade läkemedlen försämras.

Ett område som är särskilt sårbart är hanteringen av narkotikaklassade läkemedel. Dessa är stöldbegärliga och medarbetare som hanterar narkotikaklassade läkemedel löper också en risk att hamna i missbruk. Det behöver därför föras narkotikajournaler och kontrollräkning behöver ske regelbundet. För att säkerställa räkningen så räknar alltid två sjuksköterskor dessa läkemedel tillsammans. Likaså behöver verksamheten kunna följa upp vilka läkemedel som beställts och levererats och att dessa också förts in i narkotikajournalen. Vid kontrollen brukar även läkemedel kontrollräknas stickprovsmässigt.

Även andra läkemedel kontrolleras det gäller läkemedel med kort hållbarhet och någon form av rimlighetsbedömning när det gäller mängden läkemedel som förvaras i läkemedelsförrådet. Om det finns en akutask kan även denna kontrolleras. Då det går att få leveranser inom någon eller några veckor finns inte anledning att ha lager för många månader framåt. Brytningsdatum ska vara noterat på salvor, ögondroppar och andra läkemedel med kort hållbarhet. Finns läkemedel hos patient så kan det behöva ske en granskning av hur läkemedelshanteringen ser ut där också. Det gäller då även ordinationsunderlag och signeringslistor och att dessa är korrekta.

Läkemedel är riskavfall och hanteringen av kasserade läkemedel omgärdas av regler för att den ska vara säker och minimera miljöpåverkan. Det kan även finnas skäl att se över hur delegering av uppgifter fungerar i verksamheten och att enbart delegerad personal hanterar läkemedel. Likaså att det finns ett tydligt ansvar när det gäller vem som rekvirerar läkemedel resp. vem som kontrollräknar dessa. Även ordination av läkemedel enligt generella direktiv behöver granskas.

Den som granskar skriver sedan ett protokoll. Det går därför att följa upp att allt som är noterat även är åtgärdat.

Undersköterska:
• Har ni trygga rutiner när det gäller läkemedelshanteringen?
• Sker hanteringen av de boendes läkemedel på ett tryggt sätt på enheten?
• Åtgärdas de avvikelser som skrivs när det gäller läkemedelshantering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
• Har ni kvalitetsgranskning av läkemedel minst en gång per år?
• Följer ni upp att allt är åtgärdat?
• Har ni några brister som är svåra att komma till rätta med?

Boende och närstående:
• Är det ordning och reda på hanteringen av läkemedel?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus