Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år.

Foto: Mostphotos

Det finns krav i författningen på att läkemedelshanteringen ska kvalitetsgranskas av en extern kvalitetsgranskare minst en gång per år. Kvalitetsgranskare är ofta en farmaceut, men kan också vara exempelvis medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vid kvalitetsgranskningen granskas säkerheten i läkemedelshanteringen såväl när det gäller risken för svinn som inbrottssäkerhet. Likaså att det finns trygga rutiner för vilka som har tillträde till läkemedelsförrådet.
Det är önskvärt att det är möjligt att spåra vilka som varit i läkemedelsförrådet, speciellt i ett läge där det av någon anledning saknas läkemedel.

För att arbetet i läkemedelsrummet ska vara säkert behöver det vara ordning och reda. Det behöver finnas tillgång till vatten för handhygien och rengöring av dosetter. Rummet, bänkytor och annat behöver rengöras med jämna intervall och det behöver finnas tillräckligt med utrymme för att det ska vara enkelt att hitta rätt läkemedel även i en stressad situation. Temperatur i såväl kylskåp som i rum behöver kontrolleras regelbundet så att inte hållbarheten på de förvarade läkemedlen försämras.

Ett område som är särskilt sårbart är hanteringen av narkotikaklassade läkemedel. Dessa är stöldbegärliga och medarbetare som hanterar narkotikaklassade läkemedel löper också en risk att hamna i missbruk. Det behöver därför föras narkotikajournaler och kontrollräkning behöver ske regelbundet. För att säkerställa räkningen så räknar alltid två sjuksköterskor dessa läkemedel tillsammans. Likaså behöver verksamheten kunna följa upp vilka läkemedel som beställts och levererats och att dessa också förts in i narkotikajournalen. Vid kontrollen brukar även läkemedel kontrollräknas stickprovsmässigt.

Även andra läkemedel kontrolleras det gäller läkemedel med kort hållbarhet och någon form av rimlighetsbedömning när det gäller mängden läkemedel som förvaras i läkemedelsförrådet. Om det finns en akutask kan även denna kontrolleras. Då det går att få leveranser inom någon eller några veckor finns inte anledning att ha lager för många månader framåt. Brytningsdatum ska vara noterat på salvor, ögondroppar och andra läkemedel med kort hållbarhet. Finns läkemedel hos patient så kan det behöva ske en granskning av hur läkemedelshanteringen ser ut där också. Det gäller då även ordinationsunderlag och signeringslistor och att dessa är korrekta.

Läkemedel är riskavfall och hanteringen av kasserade läkemedel omgärdas av regler för att den ska vara säker och minimera miljöpåverkan. Det kan även finnas skäl att se över hur delegering av uppgifter fungerar i verksamheten och att enbart delegerad personal hanterar läkemedel. Likaså att det finns ett tydligt ansvar när det gäller vem som rekvirerar läkemedel resp. vem som kontrollräknar dessa. Även ordination av läkemedel enligt generella direktiv behöver granskas.

Den som granskar skriver sedan ett protokoll. Det går därför att följa upp att allt som är noterat även är åtgärdat.

Undersköterska:
• Har ni trygga rutiner när det gäller läkemedelshanteringen?
• Sker hanteringen av de boendes läkemedel på ett tryggt sätt på enheten?
• Åtgärdas de avvikelser som skrivs när det gäller läkemedelshantering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
• Har ni kvalitetsgranskning av läkemedel minst en gång per år?
• Följer ni upp att allt är åtgärdat?
• Har ni några brister som är svåra att komma till rätta med?

Boende och närstående:
• Är det ordning och reda på hanteringen av läkemedel?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus