Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd

Handlingsberedskap, sunt förnuft eller praktiskt förstånd. Med en vetenskaplig term kallas det för fronesis. När vi börjar arbeta i äldreomsorgen ställs vi inför nya situationer där vi ska möta främmande människor. Att hjälpa en annan människa med intimhygien är inte alltid lätt, men många har en känsla för eller naturlig förmåga att närma sig andra i känsliga vårdsituationer.

Foto: Mostphotos

Sunt förnuft är ett slitet begrepp, men vad innebär det i vården? Det finns en praktisk klokskap i mötet med människor som inte går att läsa sig till. Det innebär att se och förstå hur vi kan hjälpa eller att något inte står rätt till när en person inte kan ge uttryck för sina behov i ord. Redan Aristoteles noterade handlingsklokhet och vilket han benämnde ”fronesis”.

Fronesis


Fronesis kallas förmågan att möta en annan människa med dennes specifika behov i en viss situation. Några kallar det omdömesförmåga andra praktiskt förstånd eller sunt förnuft. En faktor verkar vara förmågan att leva sig in i en annan människa, att känna medkänsla.

Den känsla som bör finnas mellan vårdpersonal och den boende får man inte genom att vara ”formellt utbildad”. Äkta hjälpsamhet är ödmjukhet inför att vilja hjälpa. Många medarbetare har kunskap om icke-verbal och intuitiv kompetens. Många svårhanterade situationer uppkommer i vården.

En faktor för att bygga en grund för omdöme är kontinuitet. Att få möjlighet att lära känna och få en naturlig referensram runt de personer vi vårdar för att kunna ”lirka” och få en ”fingertoppskänsla” för att handla ”rätt” i situationer som uppstår i vården av den äldre. Kontinuitet bedömer jag är en av de mest grundläggande aspekterna för att kunna ge en god vård och omsorg. Speciellt när det är människor som har svårt att kommunicera.

Det är svårt att mäta gott omdöme eller praktisk klokskap i att hantera en situation på ett visst sätt. Ändå är det egenskaper vi värderar hos kollegor eller vårdpersonal vi möter. Min uppfattning är att vi utvecklar den med erfarenheten. Vi skaffar oss en viss handlingsberedskap. I mötet med den boende anpassas teori och praktik till den boendes önskningar och behov.

Inom sjukvården talas emellanåt om klinisk blick. Det är ett begrepp när det gäller att beskriva kvalitet som är svår att mäta. Förmågan att se små nyanser av förändring i ett hälsotillstånd. Signaler som kan vara skillnaden mellan liv och död för den äldre. Den förmågan att se och förstå att något inte står rätt till är väsentlig i vården av våra äldre.

Begreppet social kompetens används, men den beskriver enbart delvis den kvalitet som är grundläggande när vi arbetar i vården. Aristoteles använde begreppet ”Fronesis”. Det är lite krångligt, men det är svårt att fånga en känsla som bör finnas i mötet mellan vårdpersonal och boende.

Inspiration i detta fall är hämtad från radioprogrammet ”Filosofiska rummet” som handlade om kvalitet. Jonna Bornemark doktor i filosofi vid Södertörns högskola lyfte där fram den här aspekten av vårdandet.

Samtalet skapar kvalitet i vården


Samtal ger förståelse för behov och önskemål då det händer mycket under dygnets alla timmar. Glädje och sorg, minnen och önskemål, vanor och ovanor. Motiverande och existentiella samtal ingår och att få med den boende och dennes närstående i samtal skapar kvalitet.

Samtal ingår i omvårdnadsarbetet. Det finns många olika typer av samtal. I undersköterskerollen kan det handla om utredande samtal för att lära känna en ny boende och dennes närstående. Det är bra att tänka igenom hur du ställer frågor. Äldre människor kan ha längre svarslatens, lämna därför en paus när frågan är ställd.  Låt den äldre få tid och möjlighet att själv svara och ge stöd så att inte den närstående, eller du svarar i den boendes ställe.

Det kan handla om vägledande samtal. Information om vilka aktiviteter som finns erbjuds och att försöka få den boende att bli delaktig i dessa. I omvårdnadssituationer kan det däremot handla om att ge indirekt stöd. Att instruera för att få den boende att klä sig för att bibehålla förmågan att sköta sig själv är ett exempel.

Det ligger något i ordstävet att vi har två öron är att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Att lyssna är mer än att enbart höra. Det handlar också om att förstå. För att stödja den som pratar och att få samtalet att löpa så går det att bekräfta den som talar genom att nicka, le och humma. Korta kompletterande frågor kan öka den egna förståelsen.

Frågor kan vara öppna eller slutna. Vissa frågor går bara att besvara med ja, nej, bra, dåligt eller liknande. Andra frågor kan vara mer öppna och bjuda in till att berätta om något.

Ett sätt att visa att man har lyssnat och förstått är att spegla och sammanfatta det du hört. Det ger den boende och dennes närstående möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och en bekräftelse på att du verkligen lyssnat under samtalet. Ett sätt att visa att du lyssnar är att svara tydligt när du får frågor. Om du inte vet svaret,  säg det men erbjud dig samtidigt att ta reda på vad som gäller.

Det finns olika tekniker för att arbeta med samtal i vården. Metoden ”Motiverande samtal” är en sådan, som kan användas i samtal om livsstilsförändringar. Det kan användas i andra sammanhang. Det finns en hel del litteratur som ger fördjupning i konsten att föra samtal.

Att hantera ständiga förändringar


Resiliens är ett begrepp som ofta används för att beskriva förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Olika organisationer har olika förmåga att hantera störningar och avvikande händelser. En svårighet är att klara av uppgifter på ett bra sätt och samtidigt utveckla verksamheten.

På ett äldreboende sker hela tiden förändringar som innebär att verksamheten måste anpassa sig. Någon får feber, en nyinflyttad person har särskilda behov av omsorg, en boende kommer tillbaka från sjukhuset och har behov av rörelseträning eller sondmatning. Nya behandlingsmetoder och medicinsktekniska produkter och förändrade krav. För medarbetarna innebär det ett ständigt lärande och att anpassa arbetet till situationen, vilket för det mesta går bra.

I verksamheten måste det finnas barriärer för att begränsa risken att någon gör fel. Det handlar om exempelvis kompetens och rutiner. Det gäller att medarbetare ser risker och förstår hur de ska anpassa arbetet för att undvika misstag. Förmågan att improvisera på ett säkert sätt ökar ofta med ålder och erfarenhet.

Omsorgspersonal ska bemötas av lyhördhet och respekt när de kontaktar legitimerad personal för att säkerställa att omsorgen är säker. Grundläggande fortbildning genomförs så att inte undersköterskor förväntas klara av att exempelvis mäta blodets syresättning (saturation) om de inte har gjort det förr.

Den boende och närståendes tankar och synpunkter är viktiga för att bedriva trygg och säker vård. De kan ha sett hur en ny uppgift genomförts på sjukhuset och reagerar när någon på äldreboendet gör annorlunda. Oro hos den boende kan vara en signal om att allt inte står rätt till. Bra kommunikation med boende och närstående minskar riskerna för vårdskador. Ofta kan vårdhandboken eller kollegor ge vägledning om hur uppgiften ska genomföras.

Särskilda risker kan finnas då en boende är nyinflyttad. Oro och förvirring hos den boende är vanligt förekommande samtidigt som medarbetarna har en otillräcklig kännedom om den boendes sociala och medicinska behov.

Genom att skriva avvikelser på händelser som lett till eller kunnat leda till vårdskada så bidrar alla till att öka förmågan att hantera snabba förändringar tryggt. När verksamheten arbetar strukturerat med avvikelser så blir alla medvetna om vilka situationer och moment som kan vara särskilt riskfyllda i verksamheten.

Olyckor och vårdskador inträffar ofta i samband med stress. God arbetsmiljö, en bra grundplanering, ordning och reda är faktorer som bidrar till att minska riskerna i verksamheten. En annan riskfaktor kan vara medicinsktekniska produkter som sällan används i verksamheten eller där nyanställda medarbetare hamnar i situationer där de sätts att utföra arbetsuppgifter som de inte fått tillräcklig träning för.

Nattetid då bemanningen är låg ökar riskerna. Arbetar man ensam och det händer flera allvarliga saker samtidigt blir det stundvis svårt att göra rätt prioriteringar. Samverkan mellan enheter och med joursjuksköterska är grundläggande för att skapa en säker och lärande kultur.

Reflektion - handlingsberedskap
Undersköterska och vårdbiträde:
• Har du någon kollega som har en särskild förmåga att se och möta behov hos de boende?
• Hur gör du om du har svårt att få till ett bra samtal?
• Har du fått någon utbildning i att föra samtal i vården?  
• Får ni bra stöd att hantera nya situationer?
• Har enheten bra förmåga att hantera oplanerade händelser?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Finns det undersköterskor som ni upplever som förebilder när det gäller det praktiska omdömet i arbetet?
• Hur lyfter ni fram det?
• Gör ni riskanalyser regelbundet för att ha beredskap för det oväntade?
• Hur skulle vården fungera om boendet blev utan el eller vatten under en dag?
• Är medarbetarna duktiga på att föra samtal?
• Finns det behov av utbildning när det gäller samtalsteknik?

Boende och närstående:
• Upplever du att medarbetarna visar den praktiska klokskap som beskrivs?
• Hanterar medarbetarna stress på ett bra sätt?
• Upplever du att det finns ett bra samtalsklimat?
• Är medarbetarna duktiga på att lyssna och att föra samtal?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev