Förmåga att hantera ständiga förändringar

På ett äldreboende händer det hela saker som förändrar förutsättningar. Någon blir sjuk eller kommer tillbaka från sjukhuset och förutsättningarna för vården förändras. Genom att jobba strategiskt med att stärka förmågan att hantera förändringar kan äldreboendet skapa en miljö som främjar resiliens och där både personalen och de äldre boende kan trivas och blomstra trots utmaningar. Att bygga motståndskraft är en kontinuerlig process som kräver engagemang, flexibilitet och en stark gemenskap för att lyckas.

Foto: Pixabay

Äldreboendets förmåga att hantera ständiga förändringar


Resiliens är ett begrepp som ofta används för att beskriva förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Olika system eller organisationer har olika förmåga att hantera störningar och avvikande händelser. En svårighet är att klara av uppgifter på ett bra sätt och samtidigt hela tiden förbättra verksamheten.

På ett äldreboende sker hela tiden förändringar som innebär att verksamheten måste anpassa sig. Någon får feber, en nyinflyttad person har särskilda behov av omsorg, en boende kommer tillbaka från sjukhuset och behöver rörelseträning eller sondmatning. Nya behandlingsmetoder och medicinsktekniska produkter och förändrade krav. För medarbetarna så innebär det ett ständigt lärande och att anpassa arbetet till situationen, vilket för det mesta går bra.

I verksamheten måste det finnas barriärer för att begränsa risken att någon gör fel. Det handlar om exempelvis kompetens och rutiner. Det gäller även att medarbetare ser risker och förstår hur de behöver anpassa arbetet för att undvika riskerna. Förmågan att improvisera på ett säkert sätt ökar ofta med ålder och erfarenhet.

Det är också viktigt att undersköterskor möts av lyhördhet och respekt när de kontaktar legitimerad personal för att säkerställa att omsorgen är säker. Det behöver också finnas grundläggande fortbildning så att inte undersköterskor förväntas klara av att mäta blodets syresättning (saturation) om de inte har gjort det förr.

Även den boende och närstående är viktiga för att bedriva trygg och säker vård. De kanske har sett hur en ny uppgift genomförts på sjukhuset och reagerar när någon på äldreboendet gör på ett annat sätt. Oro hos den boende kan vara en signal om att allt inte står rätt till. Bra kommunikation med boende och närstående minskar riskerna för vårdskador. Ofta kan vårdhandboken eller kollegor ge vägledning om hur uppgiften ska genomföras på ett tryggt sätt.

Särskilda risker kan finnas då en boende är nyinflyttad. Oro och förvirring hos den boende är vanligt förekommande samtidigt som medarbetarna har en otillräcklig kännedom om den boendes sociala och medicinska behov.

Genom att skriva avvikelser på händelser som lett till eller kunnat leda till vårdskada så bidrar alla till att öka förmågan att hantera snabba förändringar på ett tryggt sätt. När verksamheten arbetar strukturerat med avvikelser så blir alla medvetna om vilka situationer och moment som kan vara särskilt riskfyllda i verksamheten.

Olyckor och vårdskador inträffar ofta i samband med stress. God arbetsmiljö, en bra grundplanering, ordning och reda är faktorer som bidrar till att minska riskerna i verksamheten. En annan riskfaktor kan vara medicinsktekniska produkter som sällan används i verksamheten eller där nyanställda medarbetare hamnar i situationer där de behöver utföra arbetsuppgifter som de inte fått tillräcklig träning för.

Nattetid då bemanningen är låg finns särskilda risker. Arbetar man ensam och det händer flera allvarliga saker samtidigt kan det vara svårt att göra rätt prioriteringar. Samverkan mellan enheter och med joursjuksköterska är grundläggande för att skapa en säker och lärande kultur.

Att öka resiliensen inom äldreboenden


Äldreboenden möter dagligen utmaningar relaterade till vård, omsorg och samspel med de boende och deras närstående. Att öka resiliensen inom dessa miljöer är avgörande för att hantera stress, möta förändringar och skapa en trygg och stödjande atmosfär för både boende, närstående och personal.

Främja starka relationer: Relationer är hörnstenen i ett äldreboendes resiliens. Främja öppen kommunikation, samarbete och teamarbete mellan personalen för att skapa en känsla av samhörighet och stöd. Relationerna mellan personalen och de boende och deras närstående stärks genom att ta sig tid för samtal, lyssna på deras behov och engagera dem i beslutsfattandet kring sin vård och miljö.

Utbilda om stresshantering och friskvård: Ge personalen utbildning och verktyg för att hantera stress och främja välbefinnande. Det kan inkludera mindfulnessövningar, stresshanteringskurser och regelbundet återkommande möten för att reflektera över arbetsbelastning och känslor. Uppmuntra också till friskvård och egentid för medarbetarna för att undvika utbrändhet och stärka deras egna resurser.

Flexibilitet och anpassningsförmåga: Främja en kultur av flexibilitet och anpassningsförmåga för att möta förändrade behov och utmaningar. Det kan innebära att ha en mångsidig personalstyrka som kan hantera olika situationer, vara öppen för nya idéer och lösningar samt kontinuerligt utvärdera och anpassa vård- och omsorgsplaner efter individuella behov.

4. Bygg motståndskraftiga trukturer: Skapa robusta strukturer och rutiner som stödjer stabilitet. Det kan innefatta tydliga kommunikationskanaler, väldefinierade ansvarsområden och kontinuerlig utvärdering av verksamheten för att identifiera och åtgärda brister. Utveckla också nödplaner och krisberedskap för att hantera oväntade händelser och situationer.

Främja goda mönster och tankesätt: Fokusera på att främja positiva tankesätt och mönster både hos personalen och de boende. Det kan innefatta att uppmuntra till tacksamhet, optimism och anpassningsförmåga inför förändringar och utmaningar. Skapa också utrymme för att fira framgångar och prestationer för att stärka självförtroendet och motivationen.

Kontinuerlig fortbildning och utveckling: Erbjud regelbunden fortbildning och utvecklingsmöjligheter för personalen för att främja deras professionella tillväxt och kompetens. Det kan inkludera kurser om äldrevård, demensvård, kommunikationstekniker och konflikthantering. Ju mer kunskap och kompetens personalen har, desto bättre rustade är de för att hantera utmaningar och främja resiliens.

Reflektionsfrågor - resiliens
Undersköterska och vårdbiträde:
• Får ni bra stöd att hantera nya situationer?
• Har enheten bra förmåga att hantera oplanerade händelser?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Gör ni riskanalyser regelbundet för att ha beredskap för det oväntade?
• Hur skulle vården fungera om boendet blev utan el eller vatten under en dag?

Boende och närstående:
• Hanterar medarbetarna stress på ett bra sätt?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev