Hur arbetar ni med delaktighet?

Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som vi alla ska följa. Det handlar om att göra ord till handling. Hur arbetar vi med delaktighet, kommunikation, bemötande, respekt, tillgänglighet, självbestämmande, diskriminering, våld och andra viktiga aspekter av den nationella värdegrunden. Det är viktigt att göra värdegrunden till ett värdefullt stöd i vardagsarbetet på äldreboendet, så att det inte bara är en hyllvärmare.  

Foto: Mostphotos

Ett bra bemötande är en förutsättning för delaktighet och självbestämmande för den enskilde äldre personen. Därför är det viktigt att personalen inom omsorgen ger äldre personer stöd så att de själva kan bestämma över sin vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde.

Delaktighet
Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället. Annars är risken att det uppstår utanförskap och känslor av maktlöshet. Möjligheten att ha inflytande och kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med hälsa.
Anställda inom omsorgen kan på olika sätt bidra till att underlätta delaktighet och självbestämmande för äldre personer. Det kan till exempel handla om att:
- Ge stöd till den äldre personen att upprätthålla sitt oberoende, till exempel genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt.
- Arbeta på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka innehållet i beslut om bistånd och hur insatserna genomförs.
- Arbeta på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.
- Ha ett förhållningssätt som inbjuder den enskilde att framföra sina åsikter och önskemål.
Anhörigperspektivet innebär att familjen eller andra personer som är viktiga för den äldre personen synliggörs och – när det är möjligt – involveras i vården och omsorgen om den äldre personen.  Det innebär även att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med både den enskilde och de personer som är viktiga för honom eller henne.

Kommunikation
För att äldre personer ska bli delaktiga och kunna vara med och påverka är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan den enskilde och de som arbetar inom äldreomsorgen. Ett sätt att nå en fungerande kommunikation är att anpassa den utifrån de äldre personernas förutsättningar och behov samt samtala på ett språk som de förstår. Så långt det är möjligt ska insatserna utformas och genomföras i samarbete med den enskilde.

Nationell värdegrund
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen tar utgångpunkt i särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen, Sol. Bestämmelserna innebär bland annat att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Trygghet är en viktig del av välbefinnandet. Viktiga förutsättningar för att känna trygghet är att ha kontroll över sin situation samt möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning. En annan aspekt av välbefinnande är att den äldre personen känner meningsfullhet i tillvaron. Det kan till exempel handla om att omsorgspersonalen stödjer den äldre personen i att upprätthålla kontakter och gemenskap med närstående och vänner, ta en promenad eller träna olika förmågor. Bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär även att äldreomsorgen ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Stödja äldre personers vilja
Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har tagit fram ett material som ger råd om hur man kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja. Materialet riktar sig till personer som arbetar med stöd och omsorg om äldre personer, både som utförare eller som handläggare.

Genomförandeplan
Hur en beviljad insats till en äldre person, till exempel hemtjänst, ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde och anhöriga eller närstående. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Planen tydliggör både för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Bemötande
Ett sätt för personalen att ge ett gott bemötande är att vara lyhörd och empatisk i mötet med den enskilde och respektera dennes integritet. Det är också angeläget att verksamheten organiseras så att personalen har tillräckligt med tid för att lyssna till och samtala med honom eller henne. Personalen bör också tänka på att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och arbeta för att bemötandet upplevs som respektfullt.
Det är angeläget att det inom omsorgen skapas goda förutsättningar för att kunna möta äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, vilka ofta kallas HBTQ-personer. De brister i bemötande som förekommer kan bero på bristande kunskaper. Utbildning av personal är ett sätt att öka kunskapen om äldre HBTQ-personer, till exempel diskussioner vid arbetsplatsträffar och fortbildning.

Diskriminering
Det är inte tillåtet att diskriminera en person på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I diskrimineringslagen finns särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården samt verksamheter inom socialtjänsten.

Våld mot äldre
Både äldre män och kvinnor utsätts för våld. Det kan till exempel handla om våld i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Kvinnor utsätts inte bara för våld för att de är äldre, utan även specifikt för att de är kvinnor. Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld och våldet mot dem är i högre grad upprepat.

Undersköterska: Lever ni efter den nationella värdegrunden i arbetet på din avdelning? Diskuterar ni värdegrunden regelbundet?  

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni för att lyfta värdegrundsarbetet i verksamheten? Har medarbetarna kunskaper om värdegrunden? Arbetar de utifrån värdegrunden?

Närstående: Upplever du att medarbetarna arbetar utifrån den nationella värdegrunden?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus