Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.

Framtidsfullmakt innebär att du överlåter rätten att besluta till någon du litar på för den händelse du drabbas av demens eller inte av andra skäl kan ge uttryck för dina önskemål eller hävda din rätt. Flera banker och juristbyråer tillhandahåller blanketter för att upprätta framtidsfullmakt, men även juridisk hjälp om du önskar betala för sådan. God man, förvaltare och tolk är andra stödformer för den som behöver hjälp i samband med viktiga beslut.

Foto: Mostphotos

Framtidsfullmakt


Framtidsfullmakt är en ny möjlighet att tala om hur du vill ha det om du blir glömsk eller tappar förmågan att ge uttryck för vad du önskar. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när personen själv inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakt är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare. Det finns formella krav på en framtidsfullmakt. Den som skriver den måste vara myndig och kunna ta hand om dina angelägenheter. Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Fullmakten ska bevittnas av två personer som inte själva är fullmaktshavare. Det kan vara bra att utse en ersättare till fullmaktshavaren.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska ärenden, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten, men är skyldig att agera i enlighet med dina intressen. Fullmaktshavaren ska bemöda sig om att utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja och samråda med dig i viktiga frågor, om det är möjligt. Vilka frågor kan bero på omständigheterna, men det kan exempelvis vara frågor om ditt boende, köp eller försäljning av egendom eller förändringar av en aktieportfölj. Fullmaktshavaren får inte besluta i frågor där eget vinstintresse kan föreligga.

Det sker ingen kontroll från samhällets sida av att en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag och agerar i enlighet med dina intressen. Men du kan själv utse en granskare i fullmakten. Då kan du sätta upp ett villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag till granskaren. Har du inte utsett någon granskare kan din make, maka, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Blankett Framtidsfullmakt


Du kan alltid själv återkalla fullmakten. Har du utsett en granskare kan denne återkalla fullmakten. Fullmakten gäller inte om en god man eller en förvaltare utses. Det finns särskilda blanketter för att hantera framtidsfullmakter i bank och försäkringsärenden. Många anser att de kan skriva sin framtidsfullmakt själva utifrån förslag på blanketter som finns på nätet medan andra föredrar att ta hjälp av någon som är juridiskt kunnig.

God man


Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ansöka om att få God man eller Förvaltare utsedd. Det kan påverka vårdens planering då God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten ska tänka på att informera och rådfråga God man i väsentliga frågor.

I föräldrabalken finns bestämmelser om god man och förvaltare. Den som behöver hjälp att som det heter bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person till följd av sjukdom eller liknanden förhållande kan få God man eller Förvaltare utsedd av Tingsrätten.

Överförmyndaren är en myndighet som utses av kommunen har tillsyn över Gode män och förvaltare. Länsstyrelsen har sedan tillsyn över överförmyndaren.

Med God man har den enskilde fortfarande rätt att ingå avtal, sätta sig i skuld och lämna en viljeförklaring, det vill säga lova något, som får rättslig verkan. God man är att betrakta som en frivillig hjälp till den enskilde i de fall det inte finns hinder för att inhämta ett samtycke. Tre olika områden kan ingå i God mans ansvar. Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vad som ingår ska framgå av förordnandet.

Förvaltare


En Förvaltare är en mer ingripande form än god man. Förvaltaren har rätt att besluta i de frågor som rör uppdragets omfattning. Den enskilde har då ingen rätt att besluta inom Förvaltarens uppdragsområde. Myndigheter måste därför fråga om Förvaltarens samtycke innan några beslut fattas.

Det finns ingen lagstadgad möjlighet att låta anhörigas åsikter vara rättsligt styrande över olika beslut som rör den enskilde. Finns ingen formellt utsedd företrädare kan inte någon agera mot den enskildes vilja om det inte föreligger en nödsituation.

Ansökan om God man eller Förvaltare brukar föregås av en social utredning och ett läkarintyg.
När gode män och förvaltare inte sköter sitt uppdrag får det konsekvenser för den äldre. Om exempelvis läkemedel inte längre kommer som de ska överförmyndaren i den boendes hemkommun informeras.

Tolk


Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Omsorgen måste säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov. Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

Många som arbetar i äldreomsorgen är flerspråkiga. I delar av landet finns boenden med språklig inriktning. Ett sådant är Persikan som är inriktad på boende som har persiska som modersmål. Vanligast är finsktalande äldreboenden. För den som får vård och som inte förstår språket ska verksamheten vid behov boka tolk. Rätten till tolk finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. När det gäller privat verksamhet finns ofta rätten till tolk inskriven i leverantörsavtalet.

Emellanåt låter vården någon närstående tolka. Det kan vara vanskligt. Den boende kanske inte vill berätta allt för sina närstående. Den närstående kanske inte översätter korrekt vilket kan leda missar i kommunikationen. En formell tolk har ett ansvar för att det som sägs översätts på ett korrekt sätt.

Det finns tolkar med specialkunskaper exempelvis kunskaper i medicinsk terminologi men dessa är mycket få. Det finns särskilda tolkar som kan tolka till teckenspråk för döva. Om tolken inte är auktoriserad för medicinsk tolkning ska samtalet föras på vanlig svenska. Det innebär att facktermer undviks. Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel, till skillnad från tolk.

Tolkning kan ske via telefon och på plats. I de största invandrarspråken kan de oftast bokas även med kort varsel. Vid känsliga samtal kan tolk på plats vara väsentligt. Tolken ska översätta och förmedla allt som sägs i rummet. Tystnadsplikt gäller och tolken måste vara opartisk och neutral till det som sägs.

Reflektion - personligt stöd
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vilka fördelar finns det med att någon skrivit en framtidsfullmakt?
• Har ni någon boende som har God man och fungerar det bra?
• Hur hanterar ni situationer där boende har svårt att göra sig förstådda?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni rutiner för hur ni ska agera när en person kommer med en framtidsfullmakt?
• Arbetar ni på något särskilt sätt när det gäller personer som har god man?
• Har ni rutiner för att boka in tolk?

Boende och närstående:
• Har ni resonerat om framtidsfullmakt eller god man?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev