Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen.

Bildkoll-Mostphotos

Lex Maria
Enligt patientsäkerhetslagen ska anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) göras vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Lex Maria handlar om brister i den del av vården som är hälso- och sjukvård. Händelser som bör föranleda anmälan utifrån Lex Maria. Lex Maria kom till på 30-talet efter att fyra patienter dött då de av misstag fått desinfektionsmedel injicerat istället för bedövningsmedel.  

Vid all vård finns det någon som är anmälningsansvarig. Det kan vara en chefsläkare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska som ska utreda och rapportera händelser till Inspektionen för vård och omsorg. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.  

Om den boende eller dennes närstående inte är nöjda med vården så kan de klaga. Det behöver finnas rutiner för att ta emot klagomål. Dessa ska i första hand tas emot av och hanteras av verksamheten. Det går också att vända sig till patientnämnden i regionen eller direkt till Inspektionen för vård- och omsorg . IVO har blivit mer restriktiva på vilka klagomål de tar emot och utreder.  

Lex Sarah  
Den som arbetar inom vård som bedrivs utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att rapportera missförhållanden i vården. Lex Sarah tillkom i samband med att undersköterskan Sarah Wägnert slog larm om missförhållanden på ett boende i Solna.  

Hur detta ska ske är reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Med missförhållanden, som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa.  
Det kan bli nödvändigt för ansvariga chefer att vidta omedelbara åtgärder om situationen kräver det. Det finns sedan en rad krav på den utredning som ska ske och vilka som ska informeras.  

Det finns bra material som stöd för dessa utredningar på IVOs hemsida.  

Undersköterska: Rapporteras alla avvikelser? Finns det ett bra klimat för arbetet med ständiga förbättringar? Känner alla kollegor till Lex Sarah och Lex Maria.  

Chefer och legitimerad personal: Känner alla medarbetare till sin skyldighet att rapportera enligt Lex Maria och Lex Sarah? Gör ni riskanalyser och händelseanalyser regelbundet i verksamheten?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Närstående: Har du sett allvarliga brister i verksamheten? Har du rapporterat till chefen? Har du rapporterat till någon annan?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus