Ledarskap, team och individ

Vården behöver ledas med tillit och i en trygg atmosfär utifrån en tydlig värdegrund där respekt är vägledande

Foto: Mostphotos

Vi står i en brytningstid där ”New Public Management” blir alltmer ifrågasatt och ”Tillitsbaserad ledning och styrning” lyfts fram som ett alternativ.  Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet.  

Det talas ibland om att effektivisera äldreomsorgen. Upplägget med en effektivare äldreomsorg blir helt olika om utgångspunkten är att spara pengar eller att skapa mer tid för de boende. Effektiviteten kan också ske på samhällsnivå. Det innebär att de äldre kan bo kvar i sina hem och leva ett självständigt liv med begränsade stödinsatser.  

Utgångspunkten för den effektivisering som sker idag är ofta att spara pengar för skattebetalarna eller öka vinsten på sista raden i bokslutet. Detta medför ofta att man skär med osthyvel. Äldreomsorg kräver omfattande kunskaper hos medarbetarna för att kunna möta de boendes behov. När tid för överrapportering och utbildning tas bort undermineras sakta men säkert förutsättningarna för utveckling, ledning och styrning.  

Det finns en risk med att ha alltför stort kostnadsfokus. Att göra förändringar som sänker kvaliteten innebär ofta i förlängningen högre kostnader. För ett äldreboende kan det innebära fler sjukhusinläggningar, ökad personalomsättning, ökat antal klagomål samt tidskrävande utredningar av Lex Sarah och Lex Maria.
Till det kommer inte sällan ett ökat lidande för boende och närstående.  

Att mäta kostnaden för ett äldreboende är därför inte lätt. Det är lätt att titta på den egna plånboken och glömma hur samhället runt omkring påverkas. Det finns inte något rakt samband mellan kostnad och kvalitet. Det finns äldreboenden som levererar hög kvalitet på omsorg med låga kostnader liksom det finns äldreboenden med höga kostnader och dålig kvalitet. Den som enbart tittar på kostnader och inte samtidigt arbetar med kvaliteten i verksamheten riskerar göra allvarliga misstag. Alla verksamhetsförändringar måste föregås av en gedigen analys av hur det ser ut och varför. Inför förändringar behöver det också göras en riskanalys.  

Exempel på framgångsfaktorer
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling är att jämföra sig med andra. Enheter kan lära av varandra för att hitta sätt att arbeta smartare. Ett sätt att höja kvaliteten och spara tid i långa loppet är att arbeta funktionsbevarande. Likaså är ett bra fallförebyggande arbete ett sätt att undvika frakturer och andra vårdskador. Genom att jämföra sig med andra kan verksamheten också få inspiration till att höja sin egen ambitionsnivå.  

Ett ledarskap med en tydlig vision kan ofta finna sätt att förbättra kvaliteten med befintliga resurser. Kvalitet skapas av medarbetarna i mötet med de boende och deras närstående. Ett tydligt och ambitiöst ledarskap med en tydlig vision skapar ofta arbetsglädje och engagemang hos medarbetare som vill kunna känna stolthet över sin arbetsplats. Att sikta mot att bli bäst ligger i det goda ledarskapets natur.  

Verksamheter som har dåliga resultat behöver satsa på att göra en ordentlig analys över vad som håller nere verksamheten. Framför allt i större städer så kommer äldreboenden att märka av en hårdare konkurrens om de äldre. Finns det ett överskott på boendeplatser så kommer de äldre och deras närstående rösta med fötterna och välja det äldreboende som har det bästa ryktet och utbudet.  

Den absolut största kostnaden i äldreomsorgen är personalen. Om personalen inte trivs och engagerar sig i verksamheten så sjunker kvaliteten samtidigt som kostnaderna ökar. Förändringen kan gå snabbt.  

Bättre kvalitét i äldreomsorgen innebär en ”win-win” där det blir bättre för de boende och deras närstående samtidigt som det ger personalen ett mer meningsfullt arbete.

Ledarskapet är kanske den viktigaste aspekten när det gäller att bygga kvalitet i äldreomsorgen. Säkerhetskultur handlar om att såväl vård som arbetsmiljö ska vara trygg. Det måste vara tillåtet att våga prata om risker och vad som är svårt eller gå fel. Organisationen får inte leta syndabockar, snarare berömma och stimulera rapportering av avvikelser.

I äldreomsorgen så fattas många beslut direkt i mötet med den enskilde. Det innebär att alla medarbetare också behöver ha ett gott självledarskap.  Tillsammans kan vi stärka ledarskapet. Socialstyrelsen har i en skrift pekat på vad de ser som viktiga framgångsfaktorer för ledarskap i vården. De pekar på följande:

Chefer och ledare i vården har ett avgörande ansvar för att skapa en god säkerhetskultur och bär organisationskulturen. Deras kunskap, förhållningssätt, agerande och beslut är avgörande. De har en betydelsefull roll för att påverka beteenden kring säkerhet.  

Säkerhets kultur skapas genom att:
• se till att vårdpersonalen är delaktig
• lyssna aktivt när vårdpersonalen har synpunkter på säkerheten
• visa uppskattning när arbetet bedrivs på ett säkert sätt
• vara tydliga med vilka beteenden som tolereras och vilka som inte gör det
• ha en god problemlösningsförmåga
• kommunicera effektivt
• var respektfull  
• visa ett personligt engagemang och en ödmjukhet för frågorna
• ha överblick över hälso- och sjukvårdssystemet och veta hur det fungerar; vad som gynnar säkerheten och i vilka lägen det kan brista.
• I det vardagliga arbetet ska chefer och ledare
• skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet
• bidra till att goda principer och arbetsformer för säkerhet införs
• se till att säkerhetsarbetet utvecklas.
• skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet

Säkerhet måste finnas i fokus hela tiden. Personal behöver utbildning. Alla behöver följa rutinerna. Alla behöver vara riskmedvetna och rapportera risker genom avvikelserapporter. Genom att ha mötesformer där alla kan bidra till att se risker och hitta lösningar skapas en bra säkerhetskultur. Personal som mår bra och trivs med arbetet bidrar i hög grad.  

Teamsamverkan
Teamarbete är en förutsättning för en hög patientsäkerhet och alla i ett team bidrar med sin specifika kompetens. Det behövs samverkan både nära patienten och högre upp i organisationen. Ett positivt samtalsklimat och kunskaper om gruppdynamikens påverkan på beslutsfattande är också viktiga. En metod som ger stöd i det dagliga arbetet är korta avstämningar före, under och efter en arbetsuppgift eller en arbetsdag.

Alla har ett personligt ansvar för att bidra till en säker vård, oavsett vilken roll hen har i organisationen. När hälso- och sjukvården fungerar som planerat ökar möjligheterna för den var och en att bidra till ett gott resultat. Chefer och ledare har en viktig roll att i nära kommunikation och samverkan med vårdpersonalen fånga upp vad som händer i det dagliga arbetet.

Det är särskilt viktigt att var och en återkopplar avvikelser och anpassningar i arbetet för att skapa en säker vård. Den rapporteringen ökar möjligheterna att arbeta riskförebyggande och lära av olika händelser. Alla har också ett ansvar att hjälpa sina kollegor att göra rätt för att därigenom minska vårdskadorna.

Alla som arbetar i vård har ett ansvar att leda sig själv och andra så att det gagnar de som är beroende av den omsorg och vård som ges. Det är viktigt att inte problematisera för mycket. Ofta finns det åtgärder som är enkla att genomföra på kort sikt. Att lösa stora problem i små steg gör att verksamheten undviker i att hamna i ursäkter för att inget göra.

Reflektionsfrågor kring ledarskap, team och individ

Undersköterska:
• Fungerar er enhet bra?
• Ger ni de boende vård av god kvalitet?
• Finns det ett tydligt ledarskap på enheten?  
• Hur agerar du när du behöver vara ledare exempelvis vid introduktion av kollegor eller när en ny boende flyttar in?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni en tydlig vision för utvecklingen av enheten?
• Har ni möjlighet att jämföra er med andra enheter?
• Hur står sig kvaliteten hos er i förhållande till andra äldreboenden?  
• Har ni en gemensam syn på ledarskap i er grupp?

Närstående:
• Upplever ni medarbetarna som stolta och trygga?
• Upplever du att verksamheten har ett gott ledarskap?
• Finns det goda förutsättningar för att erbjuda omsorg av god kvalitet?
• Om inte – vad saknas?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-08-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-08-15 04:00
  Döden
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus