Att stärka samarbetet mellan äldreboendet och ansvarig läkare ger effektivare vård och omsorg

Vården av äldre blir alltmer avancerad. En fungerande samverkan mellan boendet och läkaren är av stor betydelse för kvaliteten. Läkaren kommer oftast till boendet varje vecka. Ibland behöver sjuksköterskan rådgöra med läkaren däremellan. Det finns många krav och hur samspelet mellan verksamheten och läkaren är fungerar är en viktig faktor.

Foto: Mostphotos

Ett gott samarbete mellan äldreboendets läkare och medarbetarna är en förutsättning för trygg och säker vård


Ansvarig läkare för vårdboendet är ofta knuten till en vårdcentral och bekostas av regionen. Läkaren brukar komma någon eller några gånger per vecka. Däremellan ska läkare finnas tillgänglig via telefon dagtid. Jourtid kan konsultation förekomma i form av möjlighet att nå sjuksköterska och läkare. För att undvika onödiga inskickningar till sjukhus kan ofta en joursjuksköterska åka till boendet kvällstid och göra bedömningar på plats.

Det står den enskilde fritt att välja en annan läkare om man inte är nöjd med boendets läkare eller kanske vill behålla den husläkare man haft i många år. Ibland kan det vara svårt att få till ett fungerande samarbete med en läkare som inte regelbundet kommer till bonedet.  

Rutiner för hur kontakt med legitimerad personal ska finnas


Rutiner ska finnas för hur och när medarbetare ska ta kontakt med legitimerad personal. Sjuksköterskan i sin tur ska kunna nå läkare för bedömning. I många regioner kan läkare göra hembesök även nattetid. I andra fall kan den enskilde behöva åka in till sjukhus för bedömning.

I kommunalt finansierad vård har "Medicinskt ansvarig sjuksköterska" (MAS) ansvar för att det finns rutiner för att kontakta legitimerad personal vid behov. Varje boende ska ha en patientansvarig sjuksköterska. Enheten ska informera på vilka tider sjuksköterska finns tillgänglig. Likaså förmedla kontakt med övrig legitimerad personal i teamet. Sjuksköterska ska finnas tillgänglig dygnet runt och det ska finnas tydliga instruktioner hur man når sjuksköterska på såväl jourtid som kontorstid.  

En svårighet på vissa enheter är hur informationsöverföringen ska ske. Många journalsystem har inbyggda funktioner för att skicka meddelanden. Men där detta inte finns kan man vara hänvisad till att skicka fax. Detta kan kräva särskilda rutiner då fax inte är säkert ur sekretessynpunkt.  

Att överföra patientinformation mellan två vanliga mailadresser är inte tillåtet. Möjligen kan man ha mailkontakt med patienten om denne själv initierat mailkontakten. Om man faxar material kan man radera personuppgifter eller spara initialer och namn och därefter ringa och lämna dessa till mottagaren. Det har hänt ett flertal gånger att journaler som faxats hamnat helt fel. Inte så kul att hamna i faxen på Aftonbladet kanske som lär ha inträffat vid ett tillfälle för många år sedan.  

Ett verktyg som kan användas vid informationsöverföring är SBAR som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation. SBAR är en strukturerad metod som används vid överrapportering mellan olika vårdgivare. Överrapporteringen blir säkrare om raporteringsmetoden SBAR används mellan olika vårdgivare som vid inläggning på sjukhus.  

Stärka Samarbete mellan Äldreboendet och Ansvarig Läkare: Effektivare Vård och Omsorg för de Äldre


Att säkerställa en samstämmig och effektiv vård och omsorg för de äldre på ett äldreboende kräver ett nära samarbete mellan boendet och den ansvariga läkaren. Genom ett starkt partnerskap kan man förbättra kommunikationen, säkerställa adekvat medicinsk vård och öka kvaliteten på livet för de boende. Här är några strategier för att stärka samarbetet mellan äldreboendet och den ansvarige läkaren:

Kommunikation och informationsutbyte: Ett kontinuerligt informationsutbyte mellan äldreboendet och den ansvarige läkaren är avgörande. Det inkluderar att dela information om nyinflyttade, medicinska förändringar och behandlingsplaner.

Regelbundna möten och samordning: Genom att ha regelbundna möten kan personalen på äldreboendet och den ansvarige läkaren diskutera individuella fall och utvärdera vårdplaner. Detta möjliggör snabba justeringar och säkerställer att de boende får den bästa vården.

Tillgänglighet och återkoppling: Att ha en läkare som är tillgänglig och återkopplar är avgörande för att hantera akuta situationer och snabba förändringar i de boendes hälsotillstånd. En god kommunikation och tydlig plan för kontaktvägar är avgörande.

Utbildning och kompetensutveckling: Personalen på äldreboendet bör få regelbunden utbildning och kompetensutveckling inom äldrevård och hantering av vanliga medicinska tillstånd. Detta kan bidra till att öka förståelsen för den medicinska vården och underlätta samarbetet med den ansvariga läkaren.

Patientcentrerad vård: Genom att fokusera på de boendes individuella behov och önskemål kan äldreboendet och den ansvarige läkaren arbeta tillsammans för att skapa en vårdplan som är anpassad efter varje persons unika situation och preferenser.

Det är viktigt att den som är den som har ansvar för omsorgskontakten eller är kontaktperson görs delaktig i att förbereda möten med läkaren och även delta i mötet om den boende samtycker till det. De som ser den boende i vardagssituationer har ofta många insikter som kan bidra till att öka vårdkvaliteten för den boende.

Genom att stärka samarbetet mellan äldreboendet och den ansvarige läkaren kan man säkerställa att de äldre får en samordnad, kvalitativ och individanpassad vård och omsorg som främjar deras hälsa och välbefinnande. Det är också bra att ha skriftliga samarbetsöverenskommelser som regelbundet utvärderas för att tillsammans stärka patientsäkerheten.

Reflektionsfrågor - samspel med läkare
Undersköterska och vårdbiträde:
- Fungerar rutinerna för att komma i kontakt med sjuksköterska bra dygnet runt?
- Upplever du att ni får ett bra stöd?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Finns det en tydlig skriftlig rutin för hur kontakt tas med sjuksköterska dygnets alla timmar?
- Finns det en skriftlig överenskommelse om hur samverkan mellan enhetens sjuksköterskor och jourorganisationen ska fungera?
- Finns det trygga rutiner för informationsöverföring mellan de olika sjuksköterskor som har ansvar över dygnet?  

Boende och närstående:
- Har ni fått frågan om det går bra att kontakta er nattetid om något händer?
- Har ni fått frågan om vem som ska kontaktas i första hand?
- Kände ni till att ni har rätt att välja läkare?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev