Förtroendet för vården

Vad som berättas om äldreboendet påverkar omvärldens förtroende för vården.

Foto: Mostphotos

Tystnadsplikten
Tystnadsplikten är en grundsten i en förtroendefull relation mellan medarbetare och boende. Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende. Alla medarbetare i vården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt berör givetvis även levnadsberättelsen, förhållande till närstående och händelser på boendet.

Ofta får medarbetaren skriva på att den har tystnadsplikt i samband med anställningen. Men vad innebär den och hur hanterar ni den på er enhet.

Det finns ibland inbyggda strukturer där vanor eller ritualer upprätthåller ett avstånd mellan de som bor på boendet och medarbetarna. När jag var på ett boende skulle de bjuda på kaffe. Jag tog en kopp ur skåpet och började hälla upp mitt kaffe. En medarbetare kom rusande och sa “Nej, inte den koppen, det är en patientkopp”. Jag blev givetvis tvungen att fråga om de inte diskade de boendes muggar?

Ibland hör man medarbetare i vården berätta utelämnande anekdoter om vad som hänt på deras boende. Även om man inte nämner namn så är det etiskt knepigt att göra sig lustig över åldrandet. Det är lika illa som att göra sig lustig över invandrare, kvinnor, människor med funktionsvariationer eller homosexuella. Om det inte finns utrymme för att prata och reflektera kring det svåra på arbetet, kan det bli svårt att härbärgera allt som händer när medarbetaren kommer hem. I värsta fall kan den enskilde bryta tystnadsplikten för att upplevelserna rinner över.

Vi speglar vår människosyn när vi berättar om andra. Att göra sig lustig över en sjuk människas beteende är ett sätt att distansera sig från dem. Det riskerar också att minska förtroendet för vården.

Det finns också närstående som vistas mycket på enheten och blir som en i teamet. Då kan det vara lätt att glömma tystnadsplikten. Närstående omfattas inte av samma tystnadsplikt som medarbetare och medarbetare får därför inte lämna ut information om de övriga boende på enheten.

Meddelarfrihet
Meddelarfrihet är grundlagsskyddad. Att försöka efterforska källa till uppgifter som kommer i media är ett grovt brott. Meddelarfriheten är en ventil när kvaliteten på vården sviktar. Medarbetare i offentligt finansierad vård- och omsorg omfattas av meddelarfrihet oavsett om verksamheten är i offentlig eller privat drift. Samtidigt har vi alla ett ansvar för när och hur vi använder vår meddelarfrihet.

Meddelarskyddet innebär i korthet följande:
• Anställda eller andra som är sysselsatta i verksamheten har rätt att anskaffa och lämna muntliga uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier
• De har rätt att vara anonyma
• Arbetsgivare får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna
• De får inte heller vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser mot någon som utnyttjat sina rättigheter enligt lagen

Vi har alla genom grundlagen ett skydd för grundläggande fri- och rättigheter som exempelvis yttrande- och åsiktsfrihet. En del av detta är det så kallade meddelarskyddet. Skyddet utvidgades för några år sedan till att även omfatta medarbetare som arbetar i privat vård, omsorg eller skolverksamhet som finansieras av kommun, region eller staten. Regelverket innehåller flera principer.
• Anskaffarfrihet som innebär att tidningar, radio och TV har rätt att straffritt leta fram och publicera uppgifter om verksamheten.
• Meddelarfriheten innebär rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering.
• Anonymitetsskydd innebär rätt att få begära att vara anonym och ett förbud för utgivare att avslöja vem som lämnat uppgifterna.
• Efterforskningsförbud innebär att andra inte har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter.
• Repressalieförbud innebär att ingen har rätt att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser mot någon för att denne utnyttjat sin rätt att lämna uppgifter.

Lagen gäller om du lämnar uppgifter. Meddelarskyddet gäller inte dokument eller andra handlingar. Det gäller inte heller uppgifter som faller under tystnadsplikten.  Finns det misstanke om att en medarbetare lämnat uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, vilket är ett brott, får arbetsgivaren inte själv försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna. Arbetsgivaren kan då i stället anmäla händelsen till polisen.

Sociala medier omfattas vanligtvis inte av meddelarskyddet. Så den som hänger ut sin arbetsgivare på sociala medier eller lämnar uppgifter till konkurrerande företag har inget skydd utifrån meddelarfriheten.

Skyddade personuppgifter
Personer med skyddad identitet är inte så vanliga inom äldreomsorgen, men de förekommer. Det ställer särskilda krav på äldreboendet och rutinerna. Det gäller att ha koll på vilken grad av skyddad identitet den enskilde ha. Vissa journalsystem kan hantera personer med skyddad identitet medan andra inte kan detta.

Verksamheten kan behöva upprätta särskilda rutiner.

Har ni haft personer boende hos er med behov av skyddad identitet?

Den som är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Det händer att närstående eller andra vill skada eller kanske till och med döda en annan person. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar samtliga personuppgifter för den aktuella personen.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal om att en prövning ska göras innan uppgifterna lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess.

Skyddad folkbokföring, kallades tidigare ”kvarskrivning” ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När en person får en markering för skyddad folkbokföring får vederbörande vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att han/hon har flyttat därifrån. Personen kan också vara folkbokförd i en annan kommun som han/hon inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit posten skickas. Uppgift om skyddad folkbokföring skickas till regionen.

För den som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan beslut fattas om fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det innebär att personen får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer. Beslut om fingerade personuppgifter fattas av Polisen.

Det är inte vanligt att äldre människor är utsatta för denna typ av hot, men det förekommer. Det är då viktigt att ha bra rutiner för att skydda den som lever under hot.

Reflektionsfrågor kring förtroendet för vården
Undersköterska:
• Har ni bra strukturer för att kunna avsluta arbetspasset och lämna tankarna på jobbet när ni går hem?
• Har dina kollegor kunskap om vad tystnadsplikten innebär?
• För ni samtal om hur ni pratar om ert arbete utanför arbetsplatsen?
• Har du varit med om någon situation där någon skrivit insändare eller lämnat ut händelser på arbetsplatsen?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Finns det utrymme för att dokumentera och kanske samtala kring det som hänt under arbetspasset innan hemgång?
• Har ni varit i situationer där medarbetare har lämnat ut verksamheten?
• Känner ni till förbudet att efterforska vem som lämnat ut uppgifter till media?
• Finns det rutiner för hur ni ska dokumentera om någon med skyddad identitet skulle flytta in?

Boende och närstående:
• Upplever du att det är högt till tak på boendet?
• Går det att föra en bra dialog med medarbetarna där samtidigt tystnadsplikten respekteras?
• Hur hanterar du själv sådant du ser och hör i samband med att du besöker enheten?
• Hur skulle det påverka er om det skrevs negativa saker i media om ert äldreboende?
• Det är ytterst ovanligt att äldre människor behöver ha skyddade personuppgifter?
• Har du stött på det i ditt liv?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus