Arbetar ni med BPSD-registret?

BPSD-registret kan ge stöd när en boende med demenssjukdom får symtom som kan vara svårhanterade i verksamheten. Det finns checklista, utbildningar, skattningar och förslag på åtgärder för att minska de problem som kan uppstå. Metoden kan stödja i att ta fram bemötandeplaner och andra förslag på behandlingsinsatser.  

Foto: Mostphotos

BPSD-registret är ett kvalitetsregister som utformats för att hitta bakomliggande orsaker till orostillstånd. Registret innehåller också förslag på åtgärder för att minska symptomen. Utredning och kartläggning kan visa hur och när över dygnet symptomen visar sig och i vilka situationer de uppstår. Lämpliga åtgärder vidtas som sedan utvärderas.

Man räknar med att cirka 90% av alla med demenssjukdom någon gång drabbas av BPSD-symptom i form av oro, aggressivitet, hallucinationer, sömnstörningar och vanföreställningar. Syftet med BPDS-registret har varit att utreda allvarlighetsgraden och frekvensen av BPSD-symtom hos den enskilde individen. Det kan vara smärta som behöver åtgärdas, orsaker i den omgivande miljön eller personalens bemötande som ger upphov till beteendet. Personalen ska arbeta i team för att försöka hitta möjliga orsaker till beteendestörningen. Utbildningar i BPSD har gjort att demensvården förändrats under senare år. Särskilda utbildare rekryteras från verksamheterna och med hjälp av pedagogiskt utformat utbildningsmateriel är många på enheterna anslutna användare av registret.

Åtgärder för att motverka BPSD-symptom kan exempelvis vara utevistelse, aktiviteter, musik, massage eller gymnastik. Vidtagna åtgärder ska utvärderas. Symtom på BPSD graderas och om åtgärderna varit effektiva syns det vid den uppföljande registreringen.  

BPSD-registreringen har lett till en utveckling av den personcentrerade omvårdnaden och att de nationella riktlinjerna för demenssjukdom och teamarbetet har utvecklats och används   inom demensvården. BPSD-registreringen har vidare lett till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring genom att uppföljningar görs.  

Närstående behöver ofta stöd och det är därför bra om de kan erbjudas möjlighet att delta i utbildningsprogram, psykosociala stödprogram och få möjlighet till avlösning. Vid försämring bör boende för personer med demenssjukdom erbjudas. Miljön på boendet ska vara trygg, hemlik och utformad så att den boende får en meningsfull vardag.

Många verksamheter har idag någon eller några medarbetare som är utbildade Silviasystrar med fördjupade kunskaper i bemötande och omsorg om människor med demenssjukdom.

Undersköterska: Har ni boende som uppvisar BPSD-symtom? Hur arbetar ni för att hitta arbetssätt som hjälper den boende på bästa sätt?  

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni med boende som uppvisar BPSD-symtom? Har ni tillgång till BPSD-team? Har ni någon på enheten som har fördjupade kunskaper i BPSD?  

Närstående: Har du hört talas om BPSD tidigare? Har du upplevt att någon boende uppträder oroligt eller stör övriga boende när de inte mår bra? Upplever du att medarbetarna bemöter det på ett bra sätt?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus