Döden

Flertalet av de som flyttar till äldreboende avslutar sina liv där. Arbetet med att fastställa dödsfall, ta hand om den döde och de närstående behöver ske med värdighet. Dessutom kräver de kunskaper om hur den döde och dennes närstående vill ha det. Döden kan vara både skrämmande och vacker. Med kunskap och eftertanke kan omhändertagandet av den döde och dennes närstående bli ett fint minne.

Foto: Mostphotos

Fastställande av dödsfall


Dödsfall ska alltid fastställas av läkare. Vid väntade dödsfall kan den kliniska undersökningen överlåtas till sjuksköterska i de fall en läkare delegerat ansvaret genom att fylla i en blankett för ”konstaterande av väntat dödsfall”. Sjuksköterskan lyssnar med stetoskop efter hjärtljud och lyser med ficklampa i den avlidnes ögon för att försäkra sig om att den bortgångne är död. Vid oväntade dödsfall måste läkaren komma ut för bedömning. Det ingår då också att avgöra om polis ska kontaktas.

Om identiteten på den avlidne är känd ska kroppen förses med identitetsband. Bandet fästs runt den avlidnes hand eller fotled. Om den avlidne har pacemaker ska det framgå av dödsbevis, namnkort och transportintyg. Likaså om det finns smittfara.

Omhändertagande av de närstående


För de närstående till den döde är det viktigt hur omhändertagandet sker. Om det är möjligt bör närstående informeras om att döden är nära förestående, så att de som önskar har möjlighet att komma och ta farväl. Det finns många traditioner och kulturella aspekter vid dödsfall i vården att ta hänsyn till. För att kunna göra det måste vi veta vad familjen önskar i det enskilda fallet.

För många innebär förlusten av en nära anhörig medför en krisreaktion.  Krisreaktioner brukar indelas i fyra faser - chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Människor reagerar olika på krissituationer. Vårdpersonal får emellanåt möta starka känsloyttringar från närstående i samband med dödsfallet.  

Även ett väntat dödsfall kan vara känslosamt och överväldigande för de sörjande. Det kan handla om skuld, vrede, bitterhet och/eller förnekelse. Uppträd alltid värdigt inför såväl de sörjande som den döde. Den döde ska tas om hand värdigt och naturligt. Anpassa omhändertagandet till den dödes och de närståendes önskemål.

Omhändertagande av den avlidne


Många äldreboenden har en vit låda eller på annat sätt samlat material och information om hur avlidna ska tas omhand. I Vårdhandbokenstår finns en lista med åtgärder att vidta i samband med dödsfall. Det kan vara bra att titta igenom att rutinerna överensstämmer med vårdhandboken. Det kan vara bra att gå igenom rutinerna innan du möter ditt första dödsfall så känner du dig tryggare när det inträffar.

Även vårdpersonal har och ska ha känslor. När någon har gett vård till en boende under många år och den går bort så känner vårdpersonalen ofta en sorg. Det kräver att medarbetare och kollegor tar hand om sig själva och varandra för att orka knyta an till och lära känna nya människor som kommer för att få vård.

Reflektion - döden
Undersköterska:
• Har ni bra rutiner för omhändertagande av en avliden boende?
• Känner alla kollegor till rutinerna?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni bra rutiner för information till övriga boende?
• Finns det noterat vilka närstående som vill bli uppringda nattetid?
• Är joursjuksköterskorna informerade om hur ni vill att omhändertagande av avliden ska ske?

Boende och närstående:
• Har ni traditioner eller önskemål i er familj som äldreboendet ska känna till?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev