Har ni bra rutiner för delegering?

Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering. Samtidigt är läkemedelsavvikelser en vanlig avvikelse. Utbildning, uppföljning av kunskap  och trygga rutiner har stor betydelse för riskerna för avvikelser. Verksamheten behöver ha bra rutiner för delegering. Nästan alla delegeringar är delegering av läkemedelshantering. Utbildningen måste ske minst en gång per år och följas upp med kunskapsprov. Det är bra att ta upp andra medicinska frågor i samband med delegeringen såsom hygien, vitalparametrar, hur man kontaktar sjuksköterska jourtid, vad som behöver förberedas om någon akut behöver åka till sjukhus osv.

Foto: Mostphotos

Delegering


Delegering innebär att en person med formell utbildning (exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut) ger en person utan formell utbildning men med reell kompetens (undersköterska, boendestödjare, personlig assistent e.d.) rätten att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Den vanligaste delegeringen handlar om läkemedelshantering. Delegering kan också handla om sondmatning, såromläggning, injektioner, stödstrumpor, speciell träning, hantering av kateter m.m. Delegering av injektioner som insulin och blodförtunnande injektionsläkemedel kräver särskild utbildning och undervisning. Oftast är det sjuksköterska som delegerar, men det förekommer också att exempelvis fysioterapeut delegerar vissa arbetsuppgifter.  

Delegering är ett förtroendeuppdrag och den som delegerar ska förvissa sig om att den som tar emot delegering förstår och kan utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Detta kan ske genom kunskapsprov eller att sjuksköterskan är med när uppgiften utförs. Den som tar emot en delegering är hälso- och sjukvårdspersonal när delegerade arbetsuppgifter utförs och står då under Socialstyrelsens tillsyn. Man är också skyldig att säga ifrån sig delegering om man känner sig osäker. I ansvaret ingår också att anmäla eventuella avvikelser och att kontakta sjuksköterskan om något blir fel.  

I vissa fall kan delegering ske över vårdgivargränser, exempelvis från specialistsjukvård till undersköterska i hemtjänsten. Ingen får ta emot delegering utan att ha arbetsledningens godkännande för att utföra uppgiften.  

Speciell delegering insulin, sondmatning m.m.


När det gäller exempelvis insulingivning och sondmatning så brukar sjuksköterska ge särskild utbildning och delegering till ett begränsat antal erfarna undersköterskor. Ofta finns även kunskapstest med speciell inriktning på de delegerade uppgifterna med i delegeringen.

Annat som kan behöva delegeras är användning av lyftselar, ståbräda och vissa andra förflyttningshjälpmedel, matning av personer med särskilda risker kan också behöva delegeras liksom sårvård och andningsvård.

Delegering av dessa uppgifter sker vanligtvis med hänsyn till vårdpersonalens utbildning, erfarenhet och grundutbildning för att säkerställa att uppgifterna utförs på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att följa riktlinjer för delegering för att upprätthålla hög standard av vård och säkerhet inom äldreomsorgen. Man brukar säga att den som ska ta emot en delegering ska vara lämpad för arbetsuppgiften och ha en faktisk (reell) kunskap om hur arbetsuppgiften ska utföras och varför.

Ansvar och utformning av delegeringsutbildning


I kommunalt finansierad vård har den Medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att delegeringar tillgodoser kraven på patientsäkerhet. Varje vårdgivare ska ha dokumenterade rutiner för hur delegeringar hanteras i verksamheten.  

Demensförbundet, Demens ABC tillhandahåller en webbaserad film, ett utbildningsmateriel för delegering av läkemedel till vårdpersonal. Personalen kan genom att svara på frågor efter att ha sett filmen få ett intyg på genomförd utbildning. Utbildningen behöver kompletteras med genomgång och frågor av ansvarig sjuksköterska, men kan fungera som ett delmoment vid delegering. Det finns även andra aktörer som erbjuder motsvarande tjänst. Vissa tar ut en avgift per test.  

Om något händer som gör att sjuksköterskan inte känner fullt förtroende för den som fått delegering ska delegeringen återkallas. En sjuksköterska får inte heller känna sig pressad att ge delegering exempelvis inför sommarvikariat. Det gäller att planera verksamheten så att det fungerar utan att nyanställda vikarier måste få delegering.  

Delegeringsutbildningen


Det finns många frågor som bör tas upp i samband med delegeringsutbildningen.
- Hur kontaktar man sjuksköterska dygnet runt.
. Hur mäter man vitalparametrar?
- Introducera gärna rapporteringsmetoden SBAR så att kontakterna med andra blir tydliga.
- Hur man gör om sjuksköterskan inte kan komma och ambulansen behöver hämta en boende, vad ska skickas med.
- Vårdhygieniska frågor av olika slag för att minska risken för smittspridning.
- Vilka rutiner gäller när undersköterskan upptäcker sår eller hudskador?
- Rutiner kring viktmätning
- Hur använder man och när använder man inte handskar i arbetet?

Kunskapstest vid delegering


Många använder idag digitala kunskapstester för delegering. Sen har många vårdgivare dessutom egna kunskapstester. Det bästa är när sjuksköterskan sitter ner med den som ska delegeras och går igenom kunskapstestet för att få en klar bild av att den delegerade förstår kraven som ställs i samband med läkemedelshantering. Då blir kunskapstestet även en del av delegeringsutbildningen.

Delegeringsutbildningen kan också följas upp med ytterligare kunskapstester när den delegerade haft sin delegering under en period. Detta kan sen upprepas om det uppstår avvikelser eller finns andra skäl att följa upp delegeringen.

Hur länge gäller en delegering


En delegering gäller max ett år. I praktiken innebär det att den upphar dagen före delegeringsdagen nästkommande år. Delegeringen bygger på ett förtroende från den som delegerar till den som tar emot delegeringen. En delegering kan därför återkallas omedelbart exempelvis i samband med en allvarlig händelse. Den som har tagit emot delegeringen kan också återlämna den om hen bedömer att uppgiften inte kan utföras på ett tryggt sätt.  

Reflektionsfrågor - Delegering
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har du blivit delegerad någon uppgift?
- Var utbildningen du fick i samband med delegering bra?
- Har du eller någon kollega fått delegeringen återkallad någon gång?
- Sätter ni press på kollegor och sjuksköterska när någon saknar delegering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Händer det att ni återkallar delegeringar?
- Kan det finnas press på att ge delegering till vikarier exempelvis inför sommaren?
- Har ni en enhetlig utbildning och uppföljning av delegerad personal på enheten?  

Boende och närstående:
- Bedömer du att undersköterskorna får bra fortbildning och handledning av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  Rätten att vara centrum i sitt eget liv
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Arbetar ni med livsberättelser (levnadsberättelser) och att väcka minnen?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev