Säkra rutiner för egenvård på äldreboendet: Främjande av självständighet och trygghet

Genom att ha säkra rutiner för hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms kunna skötas som egenvård kan äldreboendet främja självständighet och välbefinnande hos de boende samtidigt som säkerheten och kvaliteten på omsorgen upprätthålls. Med rätt stöd och vägledning kan de boende känna sig trygga och bemötas med respekt för deras individuella behov och önskemål.  

Foto: Mostphotos

Vissa personer som bor på äldreboende kan själva ta ansvar för hälso och sjukvårdsinsatser


Det finns skillnader i kultur kring vad som delegeras i olika delar av landet. Det finns också skillnader i hur verksamheterna ser på egenvård. Det finns också en gränsdragning kring vad som betraktas som omsorg enligt socialtjänstlagen och vad som är att betrakta som hälso- och sjukvård. Exempel på det är byte av stomipåse där det i delar av landet ses som en del av omsorgen och likställs med att torka någon i baken.  

Vissa ordinationer genomförs dessutom utifrån instruktion. Det kan handla om träning, byte av kateterpåse och liknande insatser.  Ett sätt att göra gränsdragningen är att fundera över vem undersköterskan vänder sig till vid problem chefen eller legitimerad personal. I det fallet handlar gränsdragningen om någon form av administrativt beslut.  

Egenvård ifrån att den legitimerade utövare som ordinerat en behandling bedömer att patienten kan sköta det själv eller instruera andra att göra det åt hen på ett tryggt sätt. Det förutsätter alltså en bedömning och för att undersköterskorna ska göra det utan delegering krävs egenvårdsintyg. Det som brukar vara svårt är att få till egenvårdsintyg så att det finns en tydlig dokumentation kring egenvården. På ett äldreboende uppkommer sällan denna diskussion då legitimerad personal finns tillgänglig på boendet och det är enkelt att delegera när man ändå delegerar andra arbetsuppgifter till den enskilde.  

Att bedöma egenvård


Ofta tar vi över ansvaret gällande läkemedel per automatik, reflektionslöst, när någon flyttar in på äldreboendet. Många verksamheter ställer inte frågan kring vad den äldre egentligen behöver hjälp med. De kanske bara att få hjälp med att dela sin dosett för att fingrarna inte klarar blisterförpackningen. Alla äldre som flyttar till särskilt boende är inte kognitivt påverkade. Det har sina vanor (för de skaffar man med åren) och vill förmodligen fortsätta med sitt liv som tidigare.

Det kan även uppkomma är situationer när någon har partiell egenvård. Undersköterskorna kanske ger insulinet och tabletterna men den boende har själv hand om och sköter sin inhalator. Någon boende klarar att ta på sig sina stödstrumpor själv. Ska det skötas formellt korrekt så ska den legitimerade som gjort bedömningen skriva ett egenvårdsintyg som sedan ska förvaras i den dokumentation som görs enligt Socialtjänstlagen.  

Det förekommer också att personer som flyttar med sin partner in på boendet fortsätter att sköta sina läkemedel. Boendet kanske inte har något hälso- och sjukvårdsansvar alls för partnern som helt har egenvård.  

Samtidigt så händer det att denne faller eller blir sängliggande. Äldreboendet kan inte bortse från de förändrade behoven i ett sånt fall utan kan nödgas kliva in i ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Säkra rutiner för hälso- och sjukvårdsinsatser på äldreboendet: Främjande av egenvård för en trygg och effektiv omsorg


Att ha säkra rutiner för hälso- och sjukvårdsinsatser är avgörande för att säkerställa kvaliteten på omsorgen för de boende på ett äldreboende. En viktig del av detta är att identifiera vilka insatser som kan skötas som egenvård, där de boende själva kan ta ansvar för sin hälsa med rätt stöd och vägledning från personalen.

Bedömning och utbildning
Innan egenvårdsinsatser tillämpas är det väsentligt att personalen utför en noggrann bedömning av de boendes fysiska och kognitiva förmågor. Genom att förstå individuella behov och förutsättningar kan personalen anpassa stödet och utbildningen för att främja säkerheten och självständigheten hos varje individ.

Tydlighet och kommunikation
Klara och tydliga riktlinjer för egenvård bör tas fram och kommuniceras tydligt till både de boende och personalen. Det är också viktigt att skapa en öppen kommunikationsmiljö där de boende känner sig trygga att rapportera eventuella problem eller behov av stöd.

Utbildning och handledning
Personalen bör ges kontinuerlig utbildning och handledning för att kunna stödja de boende på ett effektivt och säkert sätt. Detta kan innefatta utbildning om olika sjukdomstillstånd, användning av medicintekniska produkter och förebyggande åtgärder för att undvika skador eller komplikationer.

Regelbunden uppföljning
Efter införandet av egenvårdsinsatser är det viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera resultatet. Genom att kontinuerligt utvärdera effektiviteten och säkerheten för de implementerade rutinerna kan man identifiera eventuella förbättringsområden och vidta åtgärder för att optimera omsorgen.

Reflektionsfrågor - egenvård
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni boende som har egenvårdsansvar för viss behandling?
- Vad finns det för hälso- och sjukvårdsuppgifter som ni utför utifrån instruktion?
- Finns det några uppgifter där det är oklart vem som gör vad?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Finns det tydliga regler för vad som får delegeras på boendet?
- Finns det ordinerade arbetsuppgifter som utförs på instruktion av undersköterskorna?
- Finns det egenvårdsintyg i de fall någon boende har egenvård?
- Går det att arbeta funktionsbevarande även när det gäller läkemedelshanteringen?

Boende och närstående:
. Finns det hälso- och sjukvårdsuppgifter som din närstående sköter eller borde kunna sköta själv?   

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev