Vet alla på ert boende vad det betyder att någon har God man eller Förvaltare?

Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. God man är vanligast så vi använder det i artikeln. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag.

I föräldrabalken finns bestämmelser om God man och Förvaltare. Den som behöver hjälp att som det heter bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person till följd av sjukdom eller liknanden förhållande kan få God man eller Förvaltare utsedd.  

Tingsrätten beslutar om god man eller förvaltare. Dessa står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren är en myndighet som utses av kommunen. Vissa länsstyrelser har sedan en tillsyn över överförmyndaren.  

Med God man har den enskilde fortfarande rätt att ingå avtal, sätta sig i skuld och lämna en viljeförklaring, det vill säga lova något, som får rättslig verkan. God man är att betrakta som en frivillig hjälp till den enskilde i de fall det inte finns hinder för att inhämta ett samtycke. Tre olika områden kan ingå i God mans ansvar. Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vad som ingår ska framgå av förordnandet.  

En Förvaltare är en mer ingripande form än god man. Förvaltaren har rätt att besluta i de frågor som rör uppdragets omfattning. Den enskilde har då ingen rätt att besluta inom Förvaltarens uppdragsområde. Myndigheter måste därför fråga om Förvaltarens samtycke innan några beslut fattas.  

Det finns ingen lagstadgad möjlighet att låta anhörigas åsikter vara rättsligt styrande över olika beslut som rör den enskilde. Finns ingen formellt utsedd företrädare så kan inte någon agera mot den enskildes vilja om det inte föreligger en nödsituation.  

Ansökan om God man eller Förvaltare brukar föregås av en social utredning och ett läkarintyg.  

Om gode män och förvaltare inte sköter sitt uppdrag får konsekvenser för den äldre. Om exempelvis läkemedel inte längre kommer som de ska är det viktigt att informera överförmyndaren i den boendes hemkommun.  

Undersköterska: Har ni någon på er enhet som har God man? Fungerar det bra? På vilket sätt skiljer det sig att ha en God man eller en närstående som hjälper till med exempelvis ekonomi?

Chef och legitimerad personal: Behöver ni arbeta på något särskilt sätt när det gäller personer som har god man? På vilka grunder brukar de som bor hos er ha God man?  

Närstående: Har du funderat kring det här med God man eller Förvaltare?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus