Det är bra att ha tänkt igenom hur du vill ha det om beslutsförmågan sviktar.

Människor som har svårt att ta tillvara sina rättigheter kan ibland få God man eller Förvaltare utsedd. Detta kan påverka vårdens planering i vissa fall. God man företräder den boende i vissa frågor. Tingsrätten ger befogenheter och verksamheten behöver tänka på att informera eller rådfråga den Gode mannen i viktiga frågor. Överförmyndaren i varje kommun ska ha tillsyn av Gode män och Förvaltare så att de sköter sitt uppdrag. Nu finns också möjligheten att skriva framtidsfullmakt där den boende själv utser vem som ska företräda hen.

Att vara rättskapabel


I Sverige är utgångspunkten att alla vuxna människor är rättskapabla. En rättskapabel person anses ha förmågan att förstå och fatta beslut om sina rättigheter och skyldigheter i rättsliga och juridiska sammanhang. Det innebär också att personen har förmågan att ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem.

För att exempelvis kunna skriva under avtal måste en person vara rättskapabel. Detta försäkrar att individen kommer att genomföra sina åtaganden och följa lagen på ett ansvarsfullt sätt. För att bedöma om en person är rättskapabel eller inte, används ofta olika kriterier och standarder. Vanligtvis görs bedömningen av en läkare som utvärderar personens mentala hälsa och kognitiva förmågor.

En rättskapabel person anses kunna bestämma över sitt eget liv, För personer som inte fullt ut anses vara rättskapabla finns möjlighet för domstol att utse företrädare för personen.  


God man eller förvaltare


I föräldrabalken finns bestämmelser om God man och Förvaltare. Den som behöver hjälp att som det heter bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person till följd av sjukdom eller liknanden förhållande kan få God man eller Förvaltare utsedd.  

Tingsrätten beslutar om god man eller förvaltare. Dessa står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren är en myndighet som utses av kommunen. Vissa länsstyrelser har sedan en tillsyn över överförmyndaren.  

God man


En viktig roll för att säkerställa vård och omsorg för personer som inte kan ta hand om sina egna rättigheter eller intressen är "God man". Detta begrepprefererar till en person som utnämns av domstol för att agera som en juridisk företrädare för någon annan.

Att bli utsedd till "God man" är en ansvarsfull uppgift, och personen som tilldelas rollen har en rad olika uppgifter och skyldigheter för att företräda och skydda den som de representerar. Dessa personer är ofta äldre, personer med funktionsnedsättning eller personer som på grund av andra omständigheter inte kan ta hand om sina egna angelägenheter.

En av huvuduppgifterna för en "God man" är att bevaka och företräda den enskildes ekonomiska intressen. Det kan innebära att betala räkningar, hantera bankkonton, hantera fastigheter m.m. Det är viktigt att den person som är "God man" har kunskap och förmåga att hantera dessa ekonomiska frågor på ett lämpligt sätt och att de alltid agerar i den enskildes bästa intresse.

"God man" måste även ha god juridisk kunskap och vara påläst om den enskildes rättigheter och behov för att kunna ge det bästa möjliga stödet och företräda personen på bästa sätt.

Det är också viktigt att notera att rollen som "God man" innebär ett stort ansvar och att den person som utnämns till denna roll måste agera i den enskildes bästa intresse oavsett personliga preferenser eller känslomässiga kopplingar. Det är en professionell roll som kräver att man är objektiv och tar välgrundade beslut baserat på den enskildes behov och önskemål.

För att säkerställa att "God man" utför sitt uppdrag på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, finns det regler och bestämmelser som måste följas. Det finns också kontrollmekanismer för att övervaka att den enskildes intressen skyddas och att "God man" uppfyller sina skyldigheter. Det kan innefatta att lämna årsredovisningar och rapporter till överförmyndaren eller att underkastas revision.

Förvaltare


En Förvaltare är en mer ingripande form än god man. Förvaltaren har rätt att besluta i de frågor som rör uppdragets omfattning. Den enskilde har då ingen rätt att besluta inom Förvaltarens uppdragsområde. Myndigheter måste därför fråga om Förvaltarens samtycke innan några beslut fattas.  

Det finns ingen lagstadgad möjlighet att låta anhörigas åsikter vara rättsligt styrande över olika beslut som rör den enskilde. Finns ingen formellt utsedd företrädare så kan inte någon agera mot den enskildes vilja om det inte föreligger en nödsituation. Varken närstående, Gode män eller Förvaltare har rätt att besluta i medicinska frågor.  

Ansökan om God man eller Förvaltare brukar föregås av en social utredning och ett läkarintyg.  

Om gode män och förvaltare inte sköter sitt uppdrag får konsekvenser för den äldre. Om exempelvis läkemedel inte längre kommer som de ska är det viktigt att informera överförmyndaren i den boendes hemkommun.  

God man eller förvaltare ansvarar inte för


En god man i Sverige har ett viktigt uppdrag att företräda en person som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande inte kan bevaka sina egna rättigheter och intressen. Uppdraget är att säkerställa att den enskilda personens behov och önskemål tas i beaktande. Däremot finns det vissa uppgifter och ansvar som inte ingår i en god mans uppdrag i Sverige:

Personlig vård och omsorg: En god man har inte ansvar för den personliga vård och omsorg som en individ kan behöva. Detta inkluderar badning, påklädning och andra aktiviteter som faller under vård- och omsorgspersonals ansvar.
Hälsorelaterade beslut: En god man fattar normalt inte beslut om medicinska behandlingar eller vårdinsatser. Sådana beslut tas av vårdpersonal eller en legal vårdnadshavare om den enskilda personen inte kan göra det själv.
Ekonomiskt stöd: En god man har inte ansvar för att tillhandahålla ekonomiskt stöd till den enskilde personen. Denna roll utförs normalt av socialtjänsten eller andra myndigheter.
Medborgarskap och invandringsfrågor: En god man är inte ansvarig för frågor som rör medborgarskap, uppehållstillstånd eller invandring. Sådana ärenden hanteras av Migrationsverket eller andra relevanta myndigheter.
Brottsskydd och brottsutredning: Att skydda någon från brott och utreda brott är normalt inte en del av en god mans uppdrag. Dessa frågor hanteras av polisen och rättsväsendet.

Det är viktigt att notera att en god man har ett specifikt och lagligt uppdrag att företräda den enskilda personens rättigheter och intressen i juridiska och personliga frågor där beslutsförmågan är nedsatt. Deras huvudansvar är att agera i den enskilda personens bästa intresse.

Framtidsfullmakt


I dagens samhälle är det viktigt att vi tänker på framtiden och vad som kan hända om vi skulle bli sjuka eller förlora vår förmåga att fatta egna beslut. För att vara beredda på dessa situationer har Sverige infört något som kallas för "framtidsfullmakt".

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för dig att utse en person som ska fatta beslut åt dig om du skulle förlora din beslutsförmåga. Det kan handla om ekonomiska beslut, som att hantera din ekonomi och betala räkningar, eller personliga beslut, som att välja boende eller vård.

Det finns olika skäl till varför det kan vara bra att ha en framtidsfullmakt. För det första ger den dig möjlighet att välja vem som ska fatta besluten åt dig. Det kan vara en familjemedlem, vän eller någon annan som du litar på. Genom att utse en person på förhand kan du vara säker på att det är någon som förstår dina önskemål och kommer att handla i enlighet med dem.

Framtidsfullmakten ger också din närmaste omgivning möjlighet att agera snabbt om du skulle hamna i en situation där du inte längre kan ta hand om dig själv. Utan en framtidsfullmakt kan det bli svårare för familj och vänner att hjälpa dig och fatta beslut som är i ditt bästa intresse.

En annan fördel med en framtidsfullmakt är att den kan anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Det finns ingen standardmall för hur en framtidsfullmakt måste se ut, vilket gör det möjligt för dig att bestämma över vilka områden och beslut som din fullmakt ska gälla för. På så sätt kan du vara säker på att det är dina intressen som står i fokus även om du inte längre kan uttrycka dem själv.

Det är viktigt att komma ihåg att en framtidsfullmakt inte är detsamma som en generell fullmakt. Den ger inte personen som utses någon makt över ditt liv medan du fortfarande kan fatta beslut själv. Framtidsfullmakten träder istället i kraft först när du förlorar din beslutsförmåga, vilket gör att du har kontroll över beslutsprocessen tills dess.

Det finns särskilda blanketter för framtidsfullmakt, men det kan vara bra att låta någon lagkunnig titta på fullmakten så att det inte finns några oklarheter.

I en tid då sjukdomar och olyckor kan drabba oss alla är det viktigt att vi förbereder oss för framtida situationer där vi inte längre kan fatta egna beslut. En framtidsfullmakt ger oss möjlighet att utse en person som kan ta hand om oss och våra intressen när vi behöver det som mest. Att skapa en framtidsfullmakt är ett enkelt beslut som kan ge oss trygghet och säkerhet inför framtiden.

Reflektionsfrågor - beslutsförmåga
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni någon på er enhet som har God man?
- Fungerar det bra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Behöver ni arbeta på något särskilt sätt när det gäller personer som har god man?
- På vilka grunder brukar de som bor hos er ha God man?  

Boende ohc närstående:
- Har du funderat kring det här med God man eller Förvaltare?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev