Guldtanden – för äldreboenden som sköter munvården utmärkt.

Helene Heinerö är utbildad tandsköterska men arbetar numera som marknads och kommunikationsansvarig för region öst inom Oral Care. När hon såg annonsen där Oral Care sökte någon som förstod tandvård och marknad insåg hon att arbetet passade henne som hand i handsken. Hon hade en längtan att göra något gott för människor.

Guldtanden har delats ut av Oral Care under sju år. Det har varit uppehåll under några år till följd av Covid-19 men i år delas det ut igen. Syftet med Guldtanden är att uppmuntra positiva insatser inom äldreomsorgen genom uppmärksamma äldreboenden som är engagerade i att erbjuda de boenden en god munvård Därmed bidra Guldtanden till att sätta fokus på munhälsan och de insatser som är avgörande för att på bästa sätt bistå dem som inte längre själva klarar av sin munhygien.

Grunden för priset är att
• Att personalen visar engagemang för sina vårdtagares munhälsa och tänder.
• Att personalen visar en vilja att lära sig mer och förbättra munhälsan hos sina vårdtagare genom våra utbildningar och rekommendationer, samt genom sitt samarbete med vår tandvårdspersonal.
• Ett väl fungerande samarbete hela vägen från bokning till avslutad tandvårdsbehandling.

Många av de äldre som idag flyttar in på äldreboende har under livet fått tillgång till bra tandvård. Det innebär att det finns många olika tandtekniska material och tandersättningar såsom lagningar, kronor, broar och implantat att ta hänsyn till när man hjälper en annan människa med deras munvård. Dessa konstruktioner kräver såväl omfattande daglig munvård som regelbundna kontroller av tandvården. Med åldern ökar även risk för karies och tandköttsinflammation. Muntorrhet till följd av
läkemedelsanvändning kan ytterligare bidra. Risken är också att den äldre tappar kontakten med tandvården till följd av att andra vårdbehov kommer i första rummet.

De som bor på äldreboende har liten möjlighet att själva välja sin tandvård. Oral Cares idé är att ge trygg och säker tandvård där deras patienter vill ha den. Om det innebär att den äldre behöver sitta i sin fåtölj för att känna sig trygg så ger de tandvården där.

En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa behöver finnas med som en del av folkhälsoarbetet. Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen, vilket i sin tur påverkar hälsan i hela kroppen. Detta kan vara direkt genom minskad förmåga att äta riktigt och därmed bidra till undernäring. Undernäring i sin tur medför ökad fallrisk och ökad risk för sår.  

Det finns studier som tyder på att bevarad tuggfunktion bidrar till att bibehålla hjärnans funktioner. Många hälsoproblem hänger ihop med munhälsan som därmed blir väsentlig för välbefinnande. Begreppet skör används ofta för att beskriva äldre personers hälsosituation. Inte sällan hamnar den äldre i en ond cirkel där brister i munhälsan leder till undernäring som i sin tur bidrar till försämrad sårläkning med sår i munnen som ytterligare försämrar aptiten och förmågan att få i sig näring. Bristande munhygien kan även bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, lunginflammation och leda till andra hälsoproblem. Riskerna är störst bland äldre och sjuka som är i behov av daglig vård och omsorg. Många av dem får förlita sig på personalen för att klara av sin tandborstning och munhygien.

Det är viktigt att vara vaksam på muntorrhet då det ofta är ett förstadium till andra munhälsoproblem. Som för övrigt i omsorgen så gäller det att den boende bör sköta så mycket som möjligt av munhälsan själv. Så att stödja till att själv sköta munhälsan så mycket som möjligt och samtidigt ge stöd med det den boende inte klarar själv är viktigt. Basala hygienrutiner gäller när man hjälper någon med munvården.

På äldreboende har de boende rätt till tandvård som en del av hälso- och sjukvården. Det innebär att tandvården ingår i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Tandvården man ger är bastandvård, lagningar, borttagning av tänder. Vad orkar patienten, läkemedelsbehandling, möjlighet att motivera varför insatsen är nödvändig. De får enbart göra det som är absolut nödvändigt. Personalens kompetens och erfarenheter är viktig. En svårighet är också att de boende inte alltid kan prata för sig själva.

Omsorgspersonalen ges möjlighet till fortbildning i tandvård och handledning kring munvården för den boende av tandhygienisten. Bedömningen av vem som ska få priset Guldtanden bygger på att omsorgspersonalen är engagerade ha en vilja att lära sig och är intresserade för munvård. Många som börjar arbeta har ingen erfarenhet av att hjälpa någon med munhälsan.

En gång per år ges en basutbildning i munvård i de regioner man valt att upphandla uppsökande verksamhet. Utöver basutbildningen ges även fortbildning i samband med besöket hos den boende. Oral Care ger även möjlighet till skräddarsydda munvårdsutbildningar för medarbetare som arbetar med boende vars munvård innebär särskilda utmaningar. Som komplement till utbildning på plats erbjuder även Oral Care webbutbildning i munvård.

Särskilda utmaningar kan vara personer med olika demenssjukdomar. Kan vara nyckfullt från stund till stund – tekniker och tips för att komma till och hjälpa. Borsta tänder morgon och kväll kanske inte är det bästa. Ibland kan det vara bättre att fundera över när den boende är pigg och hänger med på saker och ting. Det kan finnas personer med andra svårigheter eller speciella konstruktioner i munnen exempelvis implantat där det kan finnas skarvar där bakterierna kan sätta sig. Handledning kan ske utifrån vad omsorgspersonalen kan uppleva som svårt. Att få dela med sig av kunskap stärker kompetensen och ger mening.

I bedömningen ingår även att samarbetet med tandvården är välfungerande och att den boendes välbefinnande finns i centrum för samverkan. Här blir även kontinuitet en viktig faktor för fungerande samverkan. Genom att alla medarbetare hos Oral Care är med och nominerar blir det ibland ett omfattande arbete att utse en vinnare.

Munhälsobedömning ingår som en del av sjuksköterskans arbete på äldreboende. I kvalitetsregistret Senior Alert finns verktyget ROAG som underlättar vid munhälsobedömningen och dessutom innebär ett stöd när munhälsobedömningar ska göras över tid. Ibland överlåts munhälsobedömning till undersköterska. Munhälsobedömningen bör göras i samband med inflyttning och därefter regelbundet minst var sjätte månad men helst i samband med förändringar av hälsoläget eller förändrat ätbeteende.

Vårdhandboken ger följande
instruktion för munhälsobedömning behöver man.
1. Säkerställ att belysningen är god. Använd gärna LED ficklampa och spatel.
2. Lyft ut överläpp respektive underläpp för att säkerställa fullgod insyn.
3. Bedöm tänder, proteser, slemhinnor och tunga.
4. Rapportera till ansvarig sjuksköterska som dokumenterar:
- Beläggningar och skador på tänder och proteser.
- Sår, rodnader och beläggningar på slemhinnor och tunga.

Man kan se att det inte finns saliv eller andra munproblem. Genom munhälsobedömningar på enheterna kan man uppmärksamma problem i tid och därigenom åtgärda problemen i tid och kanske kalla in tandläkaren. Oral Care gör ibland riskbedömningar på plats, men vill då att sjuksköterskan ska vara med så att det sker en kompetensöverföring till äldreboendet.

Priset består av ett diplom. Dels bjuds all personal som arbetar dag och/eller natt på smörgåstårta. Därutöver får de ett diplom med guldram där det står lite om priset och därutöver lämnas blommor till verksamhetschef eller enhetschef. Tandvårdspersonalen deltar vid besöket. Verksamhetschef eller enhetschef håller ett tal där man pratar om motiveringen till nomineringen. Sen kan tandläkaren eller tandhygienisten och säga något om det fina samarbetet. Ofta blir det en lite kaffestund. Det brukar bli att personal kommer och går då inte alla medarbetare kan lämna boendeenheterna samtidigt.

Nu har det varit pandemi och tungt inom vården. Det ger ett extra värde att återigen kunna visa den här uppskattningen som enbart handlar om att de gör sitt arbete med engagemang och intresse.

Munhälsa är oerhört viktigt utifrån kopplingen till såväl undernäring som andra hälsoproblem.
• Gör regelbundna munhälsobedömningar. Munnen är kroppens spegel, så förändringar i munnen kan vara tidiga tecken på annalkande hälsoproblem.
• Var vaksamma på ändrat ätbeteende, torra läppar, tecken på muntorrhet.
• Lägg in munvården på signeringslistorna för ökad följsamhet.
• Ta del av det stöd och den kompetensöverföring som den mobila tandvården ger till verksamheten.

Aktuellt i media
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Coordinated care planning
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Oral care - more important than many people think
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do all days have to be the same?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Do the ordering routines work for the business?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-20 04:00 07 Riskhantering
  To prevent risks and injuries
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-16 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Do you notice age discrimination in your nursing home?
  Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos
  info
comments powered by Disqus