Effektiv hantering av läkemedelsgenomgångar på äldreboendet - Vad en läkemedelsberättelse bör innehålla

Äldre människor har många gånger fått läkemedel insatta av olika läkare vid olika tidpunkter. För att få en bild av vad som var grunden för att läkemedlet sattes in ursprungligen kan det vara bra med en läkemedelsberättelse.  I samband med att läkemedelsberättelsen blir klar är det bra om läkaren också kan gå igenom den tillsammans med den boende och närstående. På så vis kan ytterligare information komma fram. Samtidigt  får den boende en påminnelse om varför hen äter de olika läkemedlen.   

Foto: Mostphotos

Effektiv hantering av läkemedelsgenomgångar på äldreboendet


Läkemedelsgenomgång är ett sätt att kartlägga en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa säkra ordinationer. I genomgången ingår analys, omprövning och uppföljning av patientens hela läkemedelsanvändning. Syftet är att hitta läkemedelsrelaterade problem (LRP). Det ökar även kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp. Det finns två typer av läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad.

De flesta läkemedel ordineras inte av samma läkare som tidigare satt in läkemedel. Det är inte säkert att insättningarna och bedömningarna kopplade till insättningen finns att tillgå i samma journal. Ibland kanske det inte heller finns en tydlig dokumentation kring hur läkaren tänkte i samband med insättningen. Det innebär att senare läkare får gissa sig till hur deras kollegor tänkt tidigare och varför.  

En man på ett äldreboende åt Haldol då han flyttade in. Haldol är ett äldre neuroleptika som inte används så mycket idag. När sjuksköterskan började undersöka varför mannen tog sin Haldol, så framkom att han hade ätit den sedan 1964. Den hade blivit insatt i samband med att mannen var inlagd för en depression. Dosen var för låg för att egentligen ha någon antipsykotisk effekt. Sjuksköterskan och läkaren kom överens om att sätta ut läkemedlet. Efter en tid fick mannen förbättrad gångförmåga. Han visade också mindre tecken på muntorrhet och upplevdes allmänt som piggare.  

För en patient som fått väldigt många läkemedel insatt under lång tid och från olika läkare så kan det ibland vara bra, för att inte säga nödvändigt, att en apotekare gör en genomgång av läkemedlen och sammanställer denna i en läkemedelsberättelse som kan bifogas journalen. Det är då enklare att få en överblick av läkemedlen och varför de satts in. Det kan också utgöra en grund för att börja prova sätta ut vissa läkemedel, speciellt i ett läge där man misstänker att vissa sjukdomssymtom är biverkningar.  

Läkemedelsgenomgångar är en viktig del av vården på äldreboenden för att säkerställa att de boende får rätt läkemedel i rätt doser och att eventuella risker eller biverkningar minimeras. Genom strategisk planering och noggrann uppföljning kan äldreboendet skapa trygghet och säkerhet för de boende.

Vad är en läkemedelsgenomgång?


En läkemedelsgenomgång är en systematisk översyn av en persons läkemedelsbehandling. Det innebär att man noggrant går igenom samtliga läkemedel som en person tar för att bedöma deras effektivitet, eventuella risker och eventuella interaktioner mellan olika läkemedel. Syftet är att säkerställa att läkemedelsbehandlingen är så säker och effektiv som möjligt för den enskilde individen.

Vad bör en läkemedelsberättelse innehålla?


En läkemedelsberättelse är en sammanfattning av en persons aktuella läkemedelsbehandling och används som underlag för läkemedelsgenomgångar. Den bör innehålla följande information:
- En lista över alla läkemedel som den boende tar, inklusive namn, dosering, administreringssätt och tidpunkt för intag.
- Indikation för varje läkemedel, det vill säga vilken sjukdom eller tillstånd läkemedlet är avsett att behandla.
- Eventuella allergier eller överkänsligheter mot vissa läkemedel.
- Tidigare eller nuvarande biverkningar eller problem relaterade till läkemedelsbehandlingen.
- Uppgifter om eventuell självmedicinering eller användning av receptfria läkemedel eller kosttillskott.

Arbete med läkemedelsgenomgångar på äldreboendet


För att säkerställa att läkemedelsgenomgångar utförs på ett effektivt och säkert sätt kan äldreboendet vidta följande åtgärder:

- Utse en ansvarig person som är ansvarig för att planera läkemedelsgenomgångar och följa upp att det finns läkemedelsberättelser.
- Arbeta med bra metoder för läkemedelsgenomgånga, exempelvis Phase20.
- Samarbeta i team för att få en helhetssyn på den boendes hälsotillstånd och eventuella biverkningar.
- Informera och involvera de boende och deras närstående i processen för läkemedelsgenomgångar, så att de känner sig delaktiga och informerade om sina läkemedel.
- Följ upp och utvärdera effekterna av genomförda läkemedelsgenomgångar och vidta åtgärder vid behov för att förbättra läkemedelsbehandlingen och säkerheten för de boende.

Genom att arbeta proaktivt med läkemedelsgenomgångar och ha välorganiserade rutiner för hantering av läkemedelsbehandling kan äldreboendet säkerställa en hög kvalitet och säkerhet i vården för de boende.

Reflektionsfrågor - läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse
Undersköterska och vårdbiträde:
- Hur hanterar ni situationer där en boende inte vill ta läkemedel?
- Får ni information om någon får nya läkemedel eller slutar med något?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Skriver er läkare läkemedelsberättelser så att det tydligt framgår när mediciner satts in och varför behandlingen påbörjades?
- För ni journalanteckningar kring den information ni får i samband med att läkaren gör ordinationsändringar?

Boende och närstående:
- Har du fått frågor kring varför läkemedel satts in en gång i tiden?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev