Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?

Tillgång på korrekta ordinationshandlingar är ett bekymmer för några verksamheter. Telefonordinationer, tillfälliga ordinationer och vid behovs läkemedel behöver också finnas med. Fungerande samverkan med boendets läkare är viktig. Fel i läkemedelshanteringen är allvarliga avvikelser som kan få svåra konsekvenser för den boende.

Korrekta ordinationsunderlag, en grundpelare i läkemedelshanteringen på äldreboenden


Ordinationsunderlaget är en originalhandling. Många allvarliga fel har uppstått då sjuksköterskor skrivit av ett ordinationsunderlag eller då underlaget är otydligt. Ett felplacerat kommatecken kan innebära att den enskilde får en tio gånger för stark dos av läkemedlet.  

På äldreboenden är korrekt läkemedelshantering av avgörande betydelse för de äldres hälsa och säkerhet. En central komponent i denna process är att ha korrekta ordinationsunderlag. Ordinationsunderlag är de dokument och information som används för att administrera mediciner till de boende.

Normalt är det alltid läkare som ordinerar och förskriver läkemedel. Vissa läkemedel kan även förskrivas av distriktssköterska med förskrivningsrätt. Därutöver finns det ofta ”Generella direktiv” där sjuksköterskan utifrån egen bedömning kan ordinera. Det kan handla om att ge Paracetamol vid huvudvärk och liknande ordinationer.  

Ordinationsunderlag ska vara aktuella. Vid insättning eller utsättning av läkemedel ska  underlaget uppdateras. Många vårdtagare har färdigförpackade dospåsar. När ändringar görs är det viktigt att sjuksköterskan byter ut det gamla underlaget. Det ska då göras både i anslutning till personalens signeringslista och i vårdtagarens pappersjournal. Om vårdtagaren inte är inlagd i Pascal ska vårdcentralen tillhandahålla nya ordinationsunderlag. Pascal är en digital portal som har information om alla dosläkemedel.  

Vid dosleverans ska dospåsarna kontrolleras av sjuksköterska så att det som ligger i förpackningarna stämmer överens med det som är ordinerat och att alla eventuella ändringar finns med.

Rutinerna behöver också fungera för att få in tillfälliga ordinationer som exempelvis kan komma via telefon från läkaren.  

Vad är ett ordinationsunderlag?
Ordinationsunderlag omfattar all information som vårdpersonalen behöver för att administrera mediciner på ett säkert och korrekt sätt. Det inkluderar läkarens ordination, den äldres medicinska historia, medicinlistor, doseringsanvisningar och eventuella speciella instruktioner.

Vikten av korrekta ordinationsunderlag


Säkerhet Korrekta ordinationsunderlag är avgörande för att säkerställa att rätt medicin ges till rätt person i rätt dos. Felaktiga ordinationer eller bristfällig dokumentation kan leda till allvarliga medicinska misstag och komplikationer.
Effektivitet Med korrekta ordinationsunderlag kan vårdpersonalen effektivt hantera och följa upp läkemedelsbehandling. Det sparar tid och minskar risken för dubbelarbete eller förbise viktiga doser.
Kommunikation Ordinationsunderlag fungerar som en viktig kommunikationslänk mellan vårdpersonal, inklusive läkare och sjuksköterskor. Tydlig och komplett dokumentation underlättar förståelsen och samarbetet kring medicinering.

Exempel på konsekvenser av felaktiga ordinationsunderlag och bristande dokumentation av läkemedelsbehandling


Felaktig dosering Om doseringsanvisningarna är felaktiga eller otydliga kan patienten få för mycket eller för lite av medicinen, vilket kan leda till ineffektiv behandling eller biverkningar.
Dubbelmedicinering Bristfällig dokumentation kan resultera i att en patient får samma medicin från flera olika vårdgivare, vilket ökar risken för överdosering och biverkningar.
Missade doser Om ordinationsunderlaget inte är uppdaterat med ändringar i medicineringen kan det resultera i att viktiga medicindoser missas.
Allergiska reaktioner Om den äldres medicinska historia inte är korrekt dokumenterad kan det leda till att patienten får mediciner som de är allergiska mot.
Kommunikationsmissar Bristfällig dokumentation kan resultera i missförstånd eller bristande kommunikation mellan vårdpersonal, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för patientens vård.

För att säkerställa korrekta ordinationsunderlag och därigenom förhindra olyckor och komplikationer är det avgörande att ha tydliga och enhetliga rutiner för dokumentation av läkemedelshantering. Det kräver noggrannhet, uppmärksamhet och kontinuerlig uppdatering av informationen. Att investera tid och resurser i utbildning och rätt teknik för hantering av ordinationsunderlag är en investering i de äldres välmående och säkerhet på äldreboenden.

Reflektionsfrågor - ordinationsunderlag
Undersköterska och vårdbiträde:
- Kontrollerar ni alltid mot ordinationsunderlaget innan ni ger läkemedel?
- Händer det att underlagen inte stämmer?
- Hur ser rutinerna ut när någon av de boende behöver vid behovs medicin?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Fungerar samarbetet med läkaren väl?
- Har ni aktuella ordinationsunderlag för alla boende där ni har ansvar för läkemedelshanteringen?
- Hur fungerar det med ordinationsunderlag vid ordinationer på jourtid?
- Fungerar rutinerna för “vid behovs läkemedel” bra?  

Boende och närstående:
- Får ni information i samband med att läkemedelsordinationer förändras?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag


Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev