Använder ni Palliativa registret för att utveckla er vård i livets slutskede?

Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

Foto: Mostphotos

Palliativa registret är ett register som registrerar vården av den döende i livets sista tid. Registreringen sker i efterhand. Ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige registreras i Palliativa registret. Att registrera är en lärande process både för den som registrerar, men rätt använt för hela verksamheten. Registreringen ger en återblick av hur väl verksamheten lyckats med vården under den sista perioden av den dödes liv. Den ger också en inblick i var verksamheten har sina styrkor och svagheter när det gäller vård i livets slutskede.  

All inrapportering görs digitalt via www.palliativ.se. Registret fylls i av ansvarig sjuksköterska eller läkare. Helst bör man samråda i arbetslaget innan enkäten fylls i.  

Enkäten tar upp frågor som  

Om personen fick ett brytpunktssamtal om att  livets slutskede närmade sig och att vården inriktades på livskvalitet och symtomlindring och att detta var dokumenterat i den medicinska journalen.  

Att den döende under sin sista tid fick smärtlindring och lindring från andra besvärande symtom och att symtomen uppmärksammades på ett korrekt sätt.

Att det fanns rätt ordinationer på vid behovs-läkemedel.  

Att omvårdnaden var god och anpassad efter behoven

Att den döende fick dö på den plats den önskade

Att den döende inte behövde dö ensam

Att de närstående fått det stöd de behövt och önskat.  

Undersköterska: Brukar de som dör hos er få en bra sista tid? Har ni bra samarbete i teamet? Tas närstående omhand på ett bra sätt?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra teamsamarbete när det gäller vård i livets slutskede? Registrerar ni i palliativa registret? Gör ni utvärdering av vården i livets slutskede regelbundet? Vilka förbättringsområden har ni?  

Närstående: Vet du om verksamheten registrerar i Palliativa registret?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus