Personcentrerad vård

Det pratas mycket om personcentrerad vård, individens behov i centrum, att patienten är en i teamet. Det är lätt att prata men att skapa en kultur där vision blir verklighet kräver en hel del arbete. Delaktighet är en av hörnstenarna. Kravet från det boende att får vara med och bestämma kommer att öka.

Foto: Mostphotos

20-talisterna och de som är födda tidigare är en grupp människor som varit väldigt förnöjsamma. Vad händer nu när 40-talisterna kommer in på våra äldreboenden. De kommer inte att acceptera inskränkningar i fri- och rättigheter. De kommer att ta sig rätten att dricka vin till maten och älska när de har lust. Äldreomsorgens personal står inför en stor utmaning.

De som flyttar in på ett äldreboende idag har stora omvårdnadsbehov. Men de har andra krav på livet och känner sina rättigheter på ett annat sätt. Det är människor som har helt annan medvetenhet om sina rättigheter och är vana att ställa krav. De kommer inte nöja sig med vackra dokument. De vill ha handling.

Personcentrerad vård och individens behov i centrum
Vi har samtidigt en trend i samhället där myndigheter och lagstiftare alltmer trycker på individens rättigheter. Det talas om individens behov i centrum och personcentrerad vård.

När det gäller sjukvårdande behandling så läser patienter numera på nätet. Ofta har de redan ställt sin diagnos innan de kommer till sjukvården. Det kan då vara svårt att bemöta det på ett bra sätt och att göra en professionell bedömning där också andra aspekter tas in. Legitimerade har ansvar för att göra en professionell bedömning oavsett vad patienten tror om sitt tillstånd, samtidigt som vården ska utformas i samförstånd med den enskilde.

I äldreomsorgen talas om ÄBIC- äldres behov i centrum som fokuserar på den enskildes behov och individens önskemål i stället för vilka insatser som kan ges. ÄBIC lyfter fram nio punkter som betyder särskilt mycket:
• Lärande – att tillämpa kunskap
• Allmänna uppgifter och krav
• Kommunikation
• Förflyttning
• Personlig vård
• Hemliv
• Samspel mellan personer och relationer
• Viktiga livsområden
• Samhällsgemenskap socialt och medborgerligt liv

Även närstående är alltmer pålästa och vet vilka krav som kan och bör ställas på ett äldreboende. Därtill kommer en samhällsdiskussion kring kompetens och innehåll i äldreomsorgen.

Planering skapar ett lugn
Planerade aktiviteter skapar mer sällan stress. Med planering får de äldre den hjälp de har rätt till. Planeringen ligger på många olika nivåer. Alltifrån att alla boende ska få bra läkarbesök till att genomförandeplanen får genomslag i det vardagliga arbetet. Inköp och utevistelser, allt behöver planeras.

Ibland när man kommer till ett äldreboende så känns verksamheten stressad, som om allt eller det mesta är händelser av akut natur. Visst inträffar det akuta händelser på ett äldreboende, men det mesta som sker är ändå sådant som är förväntat och där det bör finnas rutiner för hur och när det ska göras.

Hur fungerar planeringen av vården för den äldre. Alla ska ha en genomförandeplan som beskriver vilka sociala behov den boende har och hur hen vill att de ska tillgodoses.

Hinner den äldre med att berätta hur hen vill ha det och har undersköterskan tid att lyssna, reflektera och sedan uppdatera genomförandeplanen? Finns det tid avsatt för övriga undersköterskor att faktiskt läsa genomförandeplanen och förstå vad som är angeläget för den enskilde eller har personalen någon form av standardiserat beteende för hur man gör när man arbetar i någon annans hem? Hur fungerar det när det kommer olika människor i en strid ström och den äldre själv inte får välja vem som ska komma? Vill den äldre ha hjälp i duschen av en främmande person som den aldrig mött förr? Görs de boende och de som behöver hjälp delaktiga i val av aktiviteter med mera?

En god planering ökar möjligheterna att komma ihåg och tillgodose den äldres behov. Det kan handla om allt från att sitta ner och prata en stund till att komma ihåg namnsdagar och födelsedagar. Det där med mat och läkemedel som tillgodoser den äldres basala behov fungerar oftast bra, men med en bristande planering kan det som är den enskildes önskemål och drömmar bli bortglömt. Likaså att planera att sätta lite guldkant på tillvaron kan ofta bli bortglömt.

Reflektion kring beslutsrätt i boendet
Undersköterska:
• Har du märkt av förändrad livsstil eller värdegrund hos de som flyttar in hos er?
• Vad händer när någon ställer andra krav på er än ni är vana vid?
• Finns det en risk att den som formulerar krav får bättre vård på andras bekostnad?
• Vad gör ni för att göra den boende och deras närstående delaktiga i genomförandeplanen?
• Har ni samordning med legitimerad personal när det gäller deras vårdplaner, så att ni får ett helhetsperspektiv på den boendes behov?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad har ni för tankar kring utvecklingen och vilka krav den kommer att ställa på er och ert sätt att arbeta?
• Hur kan ni förbereda verksamheten för de förändrade kraven? Vad gör ni för att insatserna runt den enskilde ska samordnas?
• Samordnas arbete med riskanalyser, läkemedelsgenomgångar, läkarbesök och uppdatering av vårdplaner med utvärdering och revidering av genomförandeplaner?
• Gör ni en utvärdering av hur teamets gemensamma arbete med den boende fungerar?
• Finns det bra strukturer där den boende och närstående inkluderas i planeringsprocessen?

Boende och närstående:
• Vad tänker du kring utvecklingen och de krav på förändring som ställs på äldreomsorgen?
• Upplever du att verksamheten är planerad eller händelsestyrd?
• Får du information om möten och aktiviteter i god tid?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus