Taktkänsla och värdigt bemötande

Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende.   

Foto: Mostphotos

Respekt, integritet, självbestämmande, värdighet och värdegrund. Många vackra ord lyfts fram när det gäller äldreomsorg. Men hur omsätter vi det i praktiken. Hur skapar vi ett värdigt möte i vardagen. Hur skapar vi ett värdigt möte när vi ska sköta intimhygien eller när en olycka har inträffat. Det lönar sig att samtala kring värdegrund och bemötande.

Vi har vid flera tillfällen sett tidningsartiklar om medarbetare på äldreboenden som kränkt och hånat de boende. Sådant får inte inträffa. Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en särskild lagstiftning, Lex Sarah, som också ska bidra till att förhindra sådana händelser. Det måste hela tiden föras en dialog kring bemötandefrågor inom verksamheten.

En verksamhetschef på ett äldreboende la ner mycket tid och kraft på att diskutera värdegrundsfrågor med sina medarbetare. Efter några månader så upplevde hon att medarbetarna blev mer måna om de boende, de närstående var mer nöjda och hon fick fler och mer kompetenta sökande till vakanta tjänster.

Grundläggande för att bygga förtroende är hur vi tar hand om besökare när de kommer till oss. Medarbetare som ler, hälsar välkommen och hjälper besökande närstående till rätta, skapar förtroende. Tydlig information på enheten och via mejl med inbjudan till gemensamma aktiviteter skapar delaktighet.

Kränkningar minskar förtroendet för verksamheten

Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer ibland utan att vi tänker på det utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.   

Könsdiskriminering
Studier visar att vården diskriminerar. Exempelvis finns studier som visar att män får mer bistånd beviljat än kvinnor för samma funktionsnedsättning. Forskning har ofta utgått från manliga sjukdomsmönster och äldre ges inte alltid samma rätt till vård på lika villkor som lagen säger. Det kan exempelvis gälla möjligheten att få träffa en psykiatriker om man bor på ett äldreboende. Vi står inför nya utmaningar. Andelen äldre som levt i homosexuella relationer kommer att öka vilket ställer krav på kunskaper om HBTQ-frågor. Likaså andelen äldre som är födda i ett annat land.

Värdegrund är ett återkommande tema. Ovanstående frågor handlar i högsta grad om värdegrund. Här blir både verksamhetens och varje medarbetares värdegrund viktig. Diskriminering kan förekomma på många grunder i vården. Dels kan det vara medarbetare som till följd av sina fördomar eller bristande kunskap behandlar någon sämre.  

En viktig del för att stärka jämställdheten i vården handlar om hur vårdgivaren som arbetsgivare hanterar medarbetare. Rätten till heltid för den som arbetar i vården är en sådan fråga. En annan är om män och kvinnor behandlas lika på arbetsplatsen.

Lex Sarah är ett bra stöd för att arbeta mot diskriminering i verksamheten. Ett sätt att öka medvetenheten och minska riskerna är att återkommande prata kring värdegrund och Lex Sarah. Vissa verksamheter ser till att medarbetarna blir HBTQ-certifierade för att öka medvetenheten.  

Åldersdiskriminering
Många äldre känner sig begränsade av den tekniska utvecklingen. Det som känns befriande och enkelt för yngre kan för den äldre bli ett oöverstigligt hinder som skapar ett beroende av att få hjälp av andra.

I ett inlägg på LinkedIn hade en kvinna upptäckt att grannen som fyllde 75 år hade problem med TV-abonnemanget. Hon hade haft det i fem dagar. Hon hade försökt nå teveleverantören men det var omöjligt. Kvinnan försökte hjälpa sina granne, men då hon saknade såväl mobilt bank-ID som mailadress så gick det inte att komma i kontakt med operatören.  

Många äldre har inte tillgång till vare sig mobilt bank-ID eller mejl. Om de har det så är de ofta totalt beroende av närstående för att hantera dessa. Det innebär att hela deras ekonomi är utlämnad då de nödgas lämna ut lösenord och inloggningsuppgifter till närstående för att kunna hantera tekniken. Det här är något som inte sällan utnyttjas av bedragare. Det är inte lätt att hålla reda på koder och annat när minnet sviker. Såväl vi som arbetar med att ge stöd till äldre som föreningsliv, myndigheter och företag som digitaliserar har ett gemensamt ansvar att underlätta för människor oavsett funktionsförmåga att leva ett självständigt liv.

Åldersdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Under Covid-19 har vi fått rapporter om bostadsrättsföreningar som inte bjudit in ”äldre” till gemensamma aktiviteter för att de inte ska bli smittade. I det fallet handlar det om någon form av förmyndarskap där någon anser att den äldre är oförmögen att fatta egna beslut om vilka risker den vill utsätta sig för. Likaså har det framkommit att människor inte fått åka till sjukhus trots behov utifrån att de bor på ett äldreboende.

Diskriminering till följd av ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Oftast blir fokus på diskriminering inom arbetslivet. Det finns en diskriminering utanför arbetslivet också.  

I vården förekommer situationer där äldre människor inte får likvärdig behandling med yngre i vården. Det kan handla om vilka läkemedel som förskrivs eller möjligheten att få träffa en psykiatriker. Kvinnor över 75 år kallas inte till mammografi och sjukdomstillstånd utreds inte ordentligt.

Åldersdiskriminering är förbjuden inom vården, men det finns en luddig skrivning om att särbehandling som har ett ”berättigat syfte” är tillåten. Denna typ av diskriminering drabbar framför allt äldre kvinnor. Det finns också en diskriminering inom gruppen av äldre människor där de som har sämre utbildning ofta får sämre vård eller har svårare att få välja hur de får sin vård.  En annan typ av åldersdiskriminering är när människor tilltalar äldre personer som om de vore ett barn.  

Samtidigt har vi att göra med vuxna människor med ett eget ansvar. Genom att göra det möjligt att lära sig hantera den nya tekniken kan äldre människor ges förutsättningar att bibehålla sin självständighet. Fokus måste vara att hjälpa våra äldre att lösa ”digitala problem” i sin vardag utifrån deras egna individuella behov. Att inte ha möjlighet att delta i samhället fullt ut ger säkerligen en känsla av utanförskap, som i sin tur leder till uppgivenhet och en sämre livskvalité på längre sikt.

Dagny Carlsson fick sin första dator när hon var 93 år. Man blir inte ”intellektuellt” nedsatt bara för att vi blir äldre, men det kan ta lite längre tid att lära sig nya saker.

Gåvor
Vårdpersonal får inte ta emot gåvor från den enskilde eller närstående. Samtidigt kan det vara svårt att säga nej till en mindre gåva då den enskilde riskerar att bli sårad. Att som medarbetare ta emot en gåva kan vara muta. Dessutom kan andra misstänka att det går att köpa sig ett bättre bemötande eller andra fördelar.

Det händer att någon vill ge en blomstercheck till var och en av medarbetarna. Smycken, konstverk och kläder förekommer också som gåvor. Likaså händer att någon försöker ge dricks till vårdpersonal.

En medarbetare som tog emot ett arv ifrån en boende dömdes i tingsrätten. Förutom att återbetala de nästan trehundrafemtio tusen kronor som ärvts fick hen också betala 40 dagsböter. Detta trots att personen slutat arbeta på boendet innan arvet togs emot. Tingsrätten såg det som en otillbörlig belöning för det arbete som medarbetaren gjort för den boende. Därmed hade medarbetaren gjort sig skyldig till mutbrott.

Det är rätt vanligt att närstående vill bjuda personalgruppen på en tårta eller att de köper blommor, en chokladask eller annat. Ibland kommer donationer till ett äldreboende. Det kan då handla om en större summa pengar som ska användas för ett speciellt syfte exempelvis aktiviteter eller att sätta guldkant på tillvaron för de boende. Enheten kan i vissa lägen ta emot gåvor. Det får då aldrig finnas något krav eller förväntningar på motprestation som specifikt gynnar gåvogivare.

De flesta organisationer och företag inom vård och omsorg har policys och regler för mottagande av gåvor och förmåner. En gåva behöver inte ha ett högt värde. Det viktiga är om gåvan på något sätt kan medföra att medarbetares oberoende kan ifrågasättas.

Reflektionsfrågor kring taktkänsla och värdigt bemötande
Undersköterska:
• Vad gör ni som medarbetare för att hantera situationer som kan kännas genanta för den enskilde?
• Hur ser ni till att den enskilde får avskildhet i samband med att de får hjälp med intimhygien.
• Hur hanterar ni konflikter mellan boende till exempel hur mycket man stör sig på en bordsgranne under en måltid?
• Förekommer det att någon i personalgruppen uttrycker sig nedlåtande om andra människor eller grupper av människor?
• Finns det boende som får ett sämre bemötande till följd av att någon medarbetare inte tycker om dem?
• Har ni någon kollega som ni inte behandlar juste?
• Märker du av åldersdiskriminering i ditt arbete?
• Vad har ni för förhållningssätt till gåvor i din arbetsgrupp?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att följa upp hur bemötande och värdegrundsfrågor hanteras i praktiken av medarbetarna?
• Hur arbetar ni med att skapa en kultur där en god värdegrund genomsyrar verksamheten?
• Har ni utbildningar för att öka medvetenheten kring attityder och kränkningar?
• Behandlas medarbetarna korrekt utifrån dessa perspektiv?
• Har ni boende som förvägras medicinsk utredning eller specialistsjukvård för att de är äldre?
• Erbjuder ni tillgång till datorer och annan utrustning som kan bidra till att den boende själv kan sköta bankärenden och andra kontakter hos er?  
• Har ni skriftlig rutin eller policy för hur gåvor ska hanteras?

Närstående:
• Hur bemöter du själv medarbetare på enheten?
• Uppträder personalen korrekt och professionellt?
• Ser du faktorer som bidrar till att din närstående blir diskriminerad?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus