Att förebygga risker och skador

Patientsäkerhet inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård kräver teamsamverkan mellan olika professioner.

Foto: Mostphotos

Patientsäkerhet handlar mycket om att förebygga risker för vårdskador inom äldreboendet. Undersköterskan har här en viktig roll. Risker för fall, trycksår, undernäring och konsekvenser av dålig tandhälsa kan begränsas.

Teamsamverkan
Samarbete i team leder till en förbättrad äldrevård baserad på förebyggande insatser. Teamets medlemmar kan genom att samverka motverka och förebygga fysiska och psykiska försämringar. Arbetet i teamet ska utgöras av ett öppet och tillåtande klimat och bygga på målformuleringar. Genom att arbeta tvärprofessionellt går det att minska risken för fallskador, trycksår och undernäring. Ett samarbete i teamet är väsentligt för munhälsan. Senior Alert är ett kvalitetsregister som ger stöd i det riskförebyggande arbetet. Registrering bör ske åtminstone var sjätte månad. Att arbeta med Norton, Downton, MNA och Roaig är evidensbaserad vård och en skyldighet för legitimerad personal i äldreomsorgen oavsett om ni använder Senior Alert eller inte. Senior Alert ger ett bra stöd när det gäller att välja åtgärder att sätta in i förebyggande syfte.

Det är undersköterskorna som ser sina boende mest. Genom teamsamarbetet utvecklas kunskapen om vad som observeras, noteras och rapporteras vidare till de övriga professionerna. Teamet blir en lärandeprocess och bidrar till kvalitetsutvecklingen. Undersköterskan har en central roll i det förebyggande arbetet.

Kvalitetsregister
Det finns ett antal kvalitetsregister inom olika vårdområden. Inom äldreomsorgen är det framför allt Senior Alert och Palliativa registret som lanseras på bred front i nuläget. I Senior Alert identifieras förhöjd risk för undernäring, fallrisk och tryckskador. Undernäring registreras med hjälp av bedömningsinstrumentet MNA, fallrisk med Downton och risk för tryckskada med Norton. I Senior Alert ingår bedömningsinstrumenten ROAG som är en munhälsobedömning och inkontinensbedömningen Nicola. Senior Alert utgör ett bra stöd att följa upp och utveckla det riskförebyggande arbetet på äldreboendet.

Palliativa registret används vid vård i livets slutskede och bidrar till förbättrad kvalitet och omvårdnad i livets slut. Andra kvalitetsregister är Svenska Demensregistret och BPSD-registret som stöder kvalitetsutvecklingen inom demensvården.

En annan typ av kvalitetsregistrering är ”Öppna jämförelser”. Där jämförs kvaliteten mellan likvärdiga verksamheter. I framtiden kommer det att finnas betygssättning på merparten av den vård som erbjuds, där vi som vårdkonsumenter kan ta del av hur våra vårdgivare står sig i jämförelse med andra. Det skadar inte att jämföra sig med andra för att se vad man kan lära och förbättra i den egna verksamheten.

Andra risker som kan förekomma inom exempelvis demensvård är risk för hot- och våld eller att den enskilde förirrar sig ut från enheten och inte hittar tillbaka. Likaså ska verksamheten göra riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv exempelvis tunga lyft, trånga utrymmen, men också risken att få ett ”tjuvnyp” av en förvirrad äldre person.

Redan vid inflyttning sker en riskbedömning för att undvika trycksår, fall och undernäring. Så snart det är möjligt görs en munhälso- och inkontinensbedömning.

Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan den boende ha rätt till ersättning. På ett äldreboende kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som beror på felanvänd medicinskteknisk utrustning.

Reflektion - att förebygga risker och skador
Undersköterska:
• Vad kan du och dina kollegor göra för att stärka samarbetet med de legitimerade kollegorna?
• Jobbar ditt äldreboende med ett riskförebyggande arbete enligt ovan?
• Har ni en bra dialog om förebyggande arbete?
• Känner du till att verksamheten har en patientförsäkring?
• Har ni haft någon skada som borde ersättas?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att utveckla teamsamverkan?
• Är alla undersköterskor involverade i teamsamverkan?
• Har ni en fungerande struktur för era samverkansmöten?
• Hur säkerställer ni att väsentlig information från teamsamverkan når läkaren på enheten?
• Har ni rutiner att informera om patientförsäkringen i samband med vårdskador på enheten?
• Har ni haft någon boende som har anmält skada till försäkringsbolag?
• Har ni något informationsmaterial om er patientförsäkring?

Boende och närstående:
• Har ni blivit involverade i något riskförebyggande arbete?
• Kände du till att det finns en patientförsäkring?
• Har ni drabbats av vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus