En journal ska vara objektiv och tydlig, inte bestå av en massa tyckanden!

Den journal som förs av vården är den boendes journal.  Den som för journal behöver tänka på att den boende närsomhelst kan begära ut kopia av sin journal och få läsa vad medarbetarna skriver. Lika illa kan det vara om inget dokumenteras. 

Foto: Mostphotos

Alla har rätt att läsa sin journal


Som boende på ett äldreboende har du rätt att ta del av din journal. Verksamhetschef eller MAS kan göra en menprövning men det ska finnas mycket starka skäl för att du inte ska få ta del av journalen. Nekar verksamheten kan man vända sig till IVO för att begära sin rätt.  

Närstående har inte samma rätt att begära ut journal, men kan ändå ofta hävda rätten att få ut journalhandlingar för en person på ett äldreboende. Särskilt om den boende har svårt att föra sin egen talan. Uppgifter om en boende kan alltså lämnas ut om det inte råder några som helst tvivel om att den boende eller närstående lider men av att uppgifterna lämnas ut. När en sådan bedömning ska genomföras måste utgångspunkten alltid vara den aktuella personens situation.

Tänk på hur du skriver, det är den boendes journal


Journaler ska vara sakliga och bygga på det som faktiskt händer i verksamheten. Det finns inte utrymme för subjektivt tyckande. Ibland kan den som granskar en journal se att det finns en hel roman av oväsentligheter. Andra gånger är enda anteckningen under flera månader att den boende sovit på natten. Detta är tydliga tecken på att dokumentationen inte fungerar på enheten.  

Journalen ska också vara skriven på begriplig svenska. Handskrivna journaler kan ibland bestå av mer eller mindre obegripliga kråkfötter och även i dataskrivna journaler kan vara svårbegripliga emellanåt. Med detta sagt så kan vi nog ändå konstatera att de flesta journaler är välskrivna, att det går att se ett sammanhang och förstå hur vården planerats och genomförts.  

Dokumentera noga vid avvikelser


Ett tillfälle när det kan vara av intresse att läsa sin journal är efter en vårdskada. Det kanske hänt något som inneburit onödigt lidande. Det kan vara så att ni överväger att begära ersättning från patientförsäkringen eller boendets ansvarsförsäkring.  

Det är också bra att veta att det finns tre olika journaler på äldreboendet. Undersköterskorna dokumenterar i social journal och arbetar utifrån genomförandeplan. Sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut gör vårdplaner eller hälsoplaner och dokumenterar i en hälso- och sjukvårdsjournal. Sedan har vi läkaren som är anställd av regionen och dokumenterar i vårdcentralens journalsystem.  

Undersköterska och vårdbiträde:
- Är du nöjd med den sociala dokumentationen som du och dina kollegor på enheten skriver?
- Tänker du på att det är den boendes journal när du skriver?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Är er dokumentation objektivt och sakligt skriven?
- Har det hänt att du känt obehag när någon boende eller närstående begärt utdrag ur er dokumentation?  

Boende och närstående:
- Har ni varit i situationer där ni begärt att få ta del av journalhandlingar?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus