Värdegrunden kan “sitta i väggarna” och det är inte alltid positivt

Värdegrunden märks i hur vi bemöter de boende och ibland även våra kollegor. Att uppmärksamma brister i värdegrunden är ett gemensamt ansvar.

Foto: Mostphotos

Vad är en värdegrund
En värdegrund är inte ord på ett papper. Den utvecklas i mötet mellan människor och ges uttryck i praktisk handling. Respekt för en annan människa upplevs i själva mötet. Den som blir respekterad känner sig sedd och lyssnad till. Det finns ett starkt samband mellan värdegrund, mänskliga rättigheter och etiska koder.

Utifrån våra normer måste en värdegrund i äldreomsorgen alltid vara inkluderande och omfattas av människokärlek. Som medarbetare i vården har vi med oss erfarenheter och kunskap som ger en förförståelse. Det finns en risk att detta fel använt innebär att vi inte lyssnar till den boende och närstående för att förstå deras perspektiv.

Hur skapas en värdegrund
Många verksamheter arbetar med reflektion och har vägledande dokument i etiska frågor. Men det är i mötet med den boende och närstående som värdegrunden blir till. Det går knappast att prata om värdegrund utan att samtidigt använda begreppet respekt. Genom att se hur vi som medarbetare bibehåller ett respektfullt bemötande även i svåra stunder i det praktiska arbetet så kan vi utvärdera hur värdegrunden fungerar i verksamheten.

För att skapa en gemensam värdegrund på en arbetsplats så behövs en ständigt pågående dialog kring värdegrundsfrågor. Reflektion och handledning kan vara ett stöd. Likaså kan dessa samtal samlas ihop till etiska råd i verksamheten som kan delas med dem som inte varit med i samtalet. Värdegrunden behöver genomsyra verksamheten och börjar med ledarskapet.

För oss som arbetar i vården har vi två perspektiv på omsorgen om den enskilde. Det handlar dels om vad den boende behöver hjälp med, dels om relationen. Många gånger hamnar vi i situationer som är känsliga för den boende. Integritet är ett begrepp som ofta används tillsammans med respekt. Att skyla den boendes nakenhet och att sköta intimhygien på ett värdigt sätt för att inte göra den boende generad är exempel på handlingar för att skydda integriteten.

Några gånger när jag besökt äldreboenden har jag sett medarbetare som sitter och skrollar i en mobiltelefon på arbetstid. Den typen av beteende är inte respektfullt och är dessutom att smita. Det finns alltid så mycket som går att göra för att öka välbefinnandet för de boende. Samtal, sång, högläsa tidningen, gångträna eller att erbjuda vätska. Listan går att göra lång.

Det finns en maktaspekt att ta hänsyn till på ett äldreboende. De boende står i beroendeställning till medarbetarna. Där finns en risk att medarbetare pressar den boende att acceptera företeelser som inte känns helt bra. Lyhördhet inte enbart för det som sägs utan också kroppsspråk och mimik är en förutsättning för att minska risken för kränkningar.

Att hjälpa den boende att bibehålla sin värdighet och att få vara som den vill och har valt att vara. Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till den boendes erfarenheter och historia. Detta kräver både engagemang och nyfikenhet. För att komma nära och kunna hjälpa behöver vi bygga upp en tillit. Det gör vi genom att vara lyhörda, arbeta funktionsbevarande, följa överenskommelser genom att exempelvis arbeta i enlighet med genomförandeplanen, visa omsorg och att vara oss själva.

En viktig del av arbetet är att förmedla hopp. Hopp är nära anknutet till hälsa, livskvalitet och lycka. Det finns mycket i det vi gör i vår omsorg om de boende som kan göra stor skillnad här. Sättet att hantera oro och ångest kan visa på hur värdegrunden fungerar i praktiken. Tar vi oss tiden att sitta ner, erbjuda en kopp te, hålla handen och prata eller är vår första tanke att ge en ångestdämpande tablett.

Att känna mening och att tillhöra ett sammanhang är en annan viktig aspekt av att uppleva hälsa. Att hjälpa den boende med kunskap, förståelse för situationer och att kunna se meningen är även det en viktig del av omsorgen. Genom att värdegrundsfrågor diskuteras enskilt och i grupp och att dokumentera etiska råd i verksamheten kan en ständigt pågående process där etiska ställningstaganden utvecklas hållas vid liv. Vi som arbetar i vården måste ständigt arbeta med att inte styras av fördomar, automatiska tankar eller erfarenheter som begränsar vår förmåga att sätta oss in i den boendes situation.

Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som vi alla ska följa. Det handlar om att göra ord till handling. Hur arbetar vi med delaktighet, kommunikation, bemötande, respekt, tillgänglighet, självbestämmande, diskriminering, våld och andra viktiga aspekter av den nationella värdegrunden. Det är viktigt att göra värdegrunden till ett värdefullt stöd i vardagsarbetet på äldreboendet, så att det inte bara är en hyllvärmare.  

Ett bra bemötande är en förutsättning för delaktighet och självbestämmande för den enskilde äldre personen. Därför är det viktigt att personalen inom omsorgen ger äldre personer stöd så att de själva kan bestämma över sin vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.
Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde.

Delaktighet
Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället. Annars är risken att det uppstår utanförskap och känslor av maktlöshet. Möjligheten att ha inflytande och kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med hälsa.

Anställda inom omsorgen kan på olika sätt bidra till att underlätta delaktighet och självbestämmande för äldre personer. Det kan till exempel handla om att:
• Ge stöd till den äldre personen att upprätthålla sitt oberoende, till exempel genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt.
• Arbeta på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka innehållet i beslut om bistånd och hur insatserna genomförs.
• Arbeta på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.
• Ha ett förhållningssätt som inbjuder den enskilde att framföra sina åsikter och önskemål.

Anhörigperspektivet innebär att familjen eller andra personer som är viktiga för den äldre personen synliggörs och – när det är möjligt – involveras i vården och omsorgen om den äldre personen.  Det innebär även att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med både den enskilde och de personer som är viktiga för honom eller henne.

Kommunikation
För att äldre personer ska bli delaktiga och kunna vara med och påverka är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan den enskilde och de som arbetar inom äldreomsorgen. Ett sätt att nå en fungerande kommunikation är att anpassa den utifrån de äldre personernas förutsättningar och behov samt samtala på ett språk som de förstår. Så långt det är möjligt ska insatserna utformas och genomföras i samarbete med den enskilde.

Nationell värdegrund
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen tar utgångpunkt i särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen, Sol. Bestämmelserna innebär bland annat att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Trygghet är en viktig del av välbefinnandet.

Viktiga förutsättningar för att känna trygghet är att ha kontroll över sin situation samt möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning. En annan aspekt av välbefinnande är att den äldre personen känner meningsfullhet i tillvaron. Det kan till exempel handla om att omsorgspersonalen stödjer den äldre personen i att upprätthålla kontakter och gemenskap med närstående och vänner, ta en promenad eller träna olika förmågor. Bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär även att äldreomsorgen ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Stödja äldre personers vilja
Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har tagit fram ett material som ger råd om hur man kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja. Materialet riktar sig till personer som arbetar med stöd och omsorg om äldre personer, både som utförare och som handläggare.

Genomförandeplan
Hur en beviljad insats till en äldre person ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde och anhöriga eller närstående. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en överenskommen insats. Planen tydliggör både för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Bemötande och kunskap
Ett sätt för personalen att ge ett gott bemötande är att vara lyhörd och empatisk i mötet med den enskilde och respektera dennes integritet. Det är också angeläget att verksamheten organiseras så att personalen har tillräckligt med tid för att lyssna till och samtala med honom eller henne. Personalen bör också tänka på att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och arbeta för att bemötandet upplevs som respektfullt.

Det är angeläget att det inom omsorgen skapas goda förutsättningar för att kunna möta äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, vilka ofta kallas HBTQ-personer. De brister i bemötande som förekommer kan bero på bristande kunskaper. Utbildning av personal är ett sätt att öka kunskapen om äldre HBTQ-personer, till exempel diskussioner vid arbetsplatsträffar och fortbildning.

Diskriminering
Det är inte tillåtet att diskriminera en person på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I diskrimineringslagen finns särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården samt verksamheter inom socialtjänsten.

Våld mot äldre
Både äldre män och kvinnor utsätts för våld. Det kan till exempel handla om våld i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Kvinnor utsätts inte bara för våld för att de är äldre, utan även specifikt för att de är kvinnor. Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld och våldet mot dem är i högre grad upprepat.
Dessa ämnesområden återkommer i fördjupning senare i boken.

Reflektionsfrågor kring värdegrund

Undersköterska:
• Har ni en bra dialog kring värdegrund på din enhet?
• Upplever du att dina kollegor ger uttryck för den gemensamma värdegrunden i mötet med era boende och närstående?
• Lever ni efter den nationella värdegrunden i arbetet på din avdelning?
• Diskuterar ni värdegrunden regelbundet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni ett bra sätt att tillsammans arbeta med värdegrundsfrågorna?
• Utgår ni från den gemensamma värdegrunden i ert ledarskap i verksamheten?
• Hur arbetar ni för att lyfta värdegrundsarbetet i verksamheten?
• Har medarbetarna kunskaper om och arbetar alla utifrån värdegrunden?

Boende och närstående:
• Upplever du att kontakten med medarbetare på boendet präglas av respekt?
• Agerar alla medarbetare korrekt?
• Upplever du att medarbetarna arbetar utifrån den nationella värdegrunden?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus