Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten

I en värld där behovet av vård för åldrande människor ökar blir frågan om kvaliteten på vård i äldreboenden alltmer angelägen. Inte minst är det viktigt att lyfta fram hur en god arbetsmiljö för personalen är direkt kopplad till patientsäkerheten. Det är två sidor av samma mynt som tillsammans formar kärnan i ett framgångsrikt äldreboende.

Foto: Mostphotos

Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet


En god arbetsmiljö är avgörande för patientsäkerheten på äldreboendet. Genom att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för personalen kan äldreboendet säkerställa en hög kvalitet och säkerhet i vården för de boende.

En vårdskada är ”lidande, obehag kroppsligen eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av vården och som hade kunnat undvikas. Många vårdskador är relaterade till stress, dålig belysning, dålig logistik för hantering av material med mera. Att systematiskt arbeta med att dagligen utvärdera risker i arbetsmiljön och vårdmiljön kan vara ett sätt att skapa goda förutsättningar för trygg och säker vård.  

Arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten


En positiv arbetsmiljö, präglad av trivsel, respekt och god kommunikation, är en förutsättning för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. När personalen trivs och känner sig motiverad minskar risken för misstag och olyckor som kan påverka de boendes hälsa och välbefinnande negativt. En trygg och stimulerande arbetsmiljö bidrar också till att personalen kan utföra sitt arbete med engagemang och empati, vilket är avgörande för att skapa en meningsfull och värdig vård för de boende.

Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det svårt för medarbetare att vara delaktiga och ha inflytande, det gäller på alla nivåer. En mycket viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att regelbundet göra riskanalyser. Utan riskanalys ökar risken för att verksamheten står utan kompetenta medarbetare eller väsentlig utrustning. Det kan också handla om boende som utgör en risk ur olika aspekter.  

Brister i arbetsmiljöarbetet hänger ofta ihop med bristande följsamhet till rutiner för övrigt på enheten. Ofta beskrivs åtgärder utan uppföljning och kontroll av effekter, till exempel följs inte åtgärder mot stress eller hög arbetsbelastning upp för att se om de ger hållbara effekter. 

Inte sällan finns en del av problemen högre upp i organisationen. Det kan vara att chefen har svagt stöd från arbetsgivaren för att klara sitt ledarskap. Omsättning på sjuksköterskor, undersköterskor är ofta ett tecken på dålig arbetsmiljö. En administrativt orimlig arbetsbörda och ett chefsansvar för många medarbetare är vanliga ledningsproblem.  

Vikten av goda rutiner och arbetsmetoder


En viktig del av arbetsmiljön på äldreboendet är etablerade rutiner och arbetsmetoder som säkerställer att vårdinsatserna utförs på ett säkert och enhetligt sätt. Genom att ha tydliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, fallprevention och hygien kan äldreboendet minska risken för misstag och felbehandlingar som kan leda till ohälsa eller skador för de boende. Det är också viktigt att personalen kontinuerligt utbildas och hålls uppdaterad om gällande riktlinjer och best practices inom äldreomsorgen för att säkerställa en hög kvalitet och patientsäkerhet i vården.

Att främja en öppen och lärande kultur


För att säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet är det också viktigt att främja en öppen och lärande kultur på äldreboendet. Det innebär att personalen känner sig trygg att rapportera avvikelser och felaktigheter utan rädsla för repressalier, samt att man aktivt arbetar med att lära av misstag och incidenter för att förbättra och utveckla verksamheten. Genom att skapa en kultur där man kontinuerligt reflekterar över och lär av sitt arbete kan äldreboendet ständigt förbättra sin patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Arbetsmiljöns betydelse


För personalen på ett äldreboende är en sund arbetsmiljö avgörande för att kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och med medmänsklighet. En god arbetsmiljö kännetecknas av flera faktorer: ergonomiskt utformade arbetsplatser som minskar fysisk belastning, psykosocialt stöd för att hantera emotionellt krävande situationer, och tillgång till fortbildning och utvecklingsmöjligheter. Dessa faktorer hjälper inte bara till att minska risken för arbetsskador och yrkesrelaterade sjukdomar, utan också att upprätthålla en hög moral och arbetsmotivation.

Kopplingen till patientsäkerhet


När personalen mår bra och känner sig stödd i sitt arbete, minskar risken för misstag som kan påverka patienternas säkerhet. Stress, utmattning och brist på resurser är klassiska ingredienser för felbehandlingar och vårdslarv. Därför är det av yttersta vikt att arbetsmiljöfrågor tas på största allvar – inte bara för personalens skull utan också för att säkerställa patienternas välbefinnande och säkerhet.

Exempel på åtgärder som stärker arbetsmiljö och patientsäkerhet


Ergonomiska initiativ: Genom att investera i ergonomisk utrustning och utbildning kan man minska de fysiska påfrestningarna som vårdyrket innebär.
Psykosocialt stöd:Regelbundna workshops och stödgrupper för personalen för att hantera stress och emotionella påfrestningar stärker den psykiska hälsan.
Kommunikation och delaktighet:Att involvera personalen i beslutsprocesser ökar deras känsla av delaktighet och kontroll, vilket direkt översätter sig till en högre kvalitet på patientvården.

Reflektionsfrågor – arbetsmiljö och patientsäkerhet
Undersköterska och vårdbiträde:
- Får ni utbildning för att handha digital utrustning som larm, dokumentationssystem och annat?  
- Finns det en dialog kring arbetsmiljön på enheten exempelvis vid arbetsplatsträffar?
- Får ni den kompetensutveckling ni behöver för att kunna göra ett bra arbete?
- Är det balans mellan ansvar och befogenheter?
- Har ni utsett någon kollega som skyddsombud på enheten?
- Görs det riskbedömningar av arbetsmiljön på enheten?
- Är ni delaktiga i riskbedömningarna?
- Hur kan vi skapa en atmosfär där vi alla trivs?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni en bra dialog kring arbetsmiljöfrågorna?
- Får ni stöd av er ledning när det gäller att utveckla en god arbetsmiljö?
- Är det balans mellan ansvar och befogenheter?
- Hur många riskanalyser avseende arbetsmiljö gör ni per år?
- Har ni bra verktyg för att mäta hur arbetsmiljöarbetet utvecklas över tid?
- Finns det tydligt uttalat vem som har arbetsmiljöansvaret på enheten?

Boende och närstående:
- Verkar boendet ha en god arbetsmiljö?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev