Har ni ett bra sätt att ta hand om den som dör och dennes närstående?

Döden kan vara både skrämmande och vacker. Har ni värdiga rutiner för att ta hand om den döde och dennes närstående?

Foto: Mostphotos

Dödsfall ska alltid fastställas av läkare. Vid väntade dödsfall kan den kliniska undersökningen överlåtas till sjuksköterska i de fall en läkare delegerat ansvaret genom att fylla i en blankett för” konstaterande av väntat dödsfall”. Sjuksköterskan lyssnar med stetoskop efter hjärtljud och lyser med ficklampa i den avlidnes ögon för att försäkra sig om att den bortgångne är död. Vid oväntade dödsfall måste läkaren komma ut för bedömning. Det ingår då också att avgöra om polis ska kontaktas.  

Om identiteten på den avlidne är känd så ska kroppen förses med identitetsband. Bandet fästs runt den avlidnes hand eller fotled. Om den avlidne har pacemaker så ska detta framgå av dödsbevis, namnkort och transportintyg. Likaså om det finns smittfara.  

För de närstående till den döde kan det vara viktigt hur omhändertagandet sker. Om det är möjligt bör närstående informeras om att döden är nära förestående, så att de som önskar har möjlighet att komma och ta farväl. Det finns många traditioner och kulturella aspekter vid dödsfall i vården. Dessa behöver vi ta hänsyn till. För att kunna göra det behöver vi veta vad familjen önskar i det enskilda fallet.  

Att mista en nära anhörig medför ofta en krisreaktion.  Kanske också värt att blogga om de krisreaktioner som anhöriga kan gå igenom vid ett dödsfall. De fyra faserna vid kris är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Människor reagerar olika beroende på hur långt de kommit i krisen. Vårdpersonal får ibland möta starka känsloyttringar från närstående i samband med dödsfallet.   

Även ett väntat dödsfall kan vara känslosamt och ibland överväldigande för de sörjande. Det kan handla om skuld, vrede, bitterhet och/eller förnekelse. Det är viktigt att uppträda värdigt inför såväl de sörjande som den döde. Den döde ska tas om hand på ett så värdigt och naturligt sätt som möjligt. Anpassa omhändertagandet till den dödes och de närståendes önskemål. Erbjud alltid de närstående att vara med vid iordningställandet av den döde.

Många äldreboenden har en vit låda eller på annat sätt samlat material och information om hur avlidna ska tas omhand på boendet. I Vårdhandbokenstår finns en lista med åtgärder att vidta i samband med dödsfall. Det kan vara bra att titta igenom att rutinerna stämmer med vårdhandboken. Det kan också vara bra att gå igenom rutinerna innan du möter ditt första dödsfall på boendet så känner du dig tryggare när det inträffar.  

Även vårdpersonal har och ska ha känslor. Har någon gett vård till en boende under många år och den går bort så finns det oftast en sorg att ta hand om. Det kräver att medarbetare och kollegor faktiskt tar hand om sig själva och varandra för att orka knyta an till och se nya människor som kommer för att få vård.  

Undersköterska: Har ni bra rutiner för omhändertagande av en avliden boende? Känner alla kollegor till rutinerna?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra rutiner på boendet för information till de som bor på samma enhet? Finns det noterat vilka närstående som vill bli uppringda nattetid? Är joursjuksköterskorna informerade om hur ni vill att omhändertagande av avliden ska ske?  

Närstående: Har ni traditioner eller önskemål i er familj som äldreboendet behöver känna till?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus