Värdegrunden måste vara det som vägleder i utvecklingsarbetet av äldreomsorgen

I takt med att befolkningen åldras blir det allt viktigare att implementera förebyggande åtgärder för att minska behovet av äldreboenden. Genom att erbjuda stöd och resurser för äldre människor kan samhället bidra till att upprätthålla deras självständighet och livskvalitet.

Foto: Mostphotos

Vad är egentligen effektiviseringar i äldreomsorgen


Det talas ibland om att effektivisera äldreomsorgen. Upplägget med en effektivare äldreomsorg blir helt olika om utgångspunkten är att spara pengar eller att skapa mer tid för de boende. Effektiviteten kan också ske på samhällsnivå. Det innebär att de äldre kan bo kvar i sina hem och leva ett självständigt liv med begränsade stödinsatser.

Utgångspunkten för den effektivisering som sker idag är ofta att spara pengar för skattebetalarna eller öka vinsten på sista raden i bokslutet. Detta medför ofta att man skär med osthyvel. Äldreomsorg kräver omfattande kunskaper hos medarbetarna för att kunna möta de boendes behov. När tid för överrapportering och utbildning tas bort undermineras sakta men säkert förutsättningarna för utveckling, ledning och styrning.

Det finns en risk med att ha alltför stort kostnadsfokus. Att göra förändringar som sänker kvaliteten innebär ofta i förlängningen högre kostnader. För ett äldreboende kan det innebära fler sjukhusinläggningar, ökad personalomsättning, ökat antal klagomål samt tidskrävande utredningar av Lex Sarah och Lex Maria. Till det kommer inte sällan ett ökat lidande för boende och närstående.

Att mäta kostnaden för ett äldreboende är därför inte lätt. Det är lätt att titta på den egna plånboken och glömma hur samhället runt omkring påverkas. Det finns inte något rakt samband mellan kostnad och kvalitet. Det finns äldreboenden som levererar hög kvalitet på omsorg med låga kostnader liksom det finns äldreboenden med höga kostnader och dålig kvalitet. Den som enbart tittar på kostnader och inte samtidigt arbetar med kvaliteten i verksamheten riskerar göra allvarliga misstag.

Alla verksamhetsförändringar måste föregås av en gedigen analys av hur det ser ut och varför. Inför förändringar behöver det också göras en riskanalys.
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling är att jämföra sig med andra. Enheter kan lära av varandra för att hitta sätt att arbeta smartare. Ett sätt att höja kvaliteten och spara tid i långa loppet är att arbeta funktionsbevarande. Likaså är ett bra fallförebyggande arbete ett sätt att undvika frakturer och andra vårdskador. Genom att jämföra sig med andra kan verksamheten också få inspiration till att höja sin egen ambitionsnivå.

Ett ledarskap med en tydlig vision kan ofta finna sätt att förbättra kvaliteten med befintliga resurser. Kvalitet skapas av medarbetarna i mötet med de boende och deras närstående. Ett tydligt och ambitiöst ledarskap med en tydlig vision skapar ofta arbetsglädje och engagemang hos medarbetare som vill kunna känna stolthet över sin arbetsplats. Att sikta mot att bli bäst ligger i det goda ledarskapets natur.

Verksamheter som har dåliga resultat behöver satsa på att göra en ordentlig analys över vad som håller nere verksamheten. Framförallt i större städer så kommer äldreboenden att märka av en hårdare konkurrens om de äldre. Finns det ett överskott på boendeplatser så kommer de äldre och deras närstående rösta med fötterna och välja det äldreboende som har det bästa ryktet och utbudet.

Den absolut största kostnaden i äldreomsorgen är personalen. Om personalen inte trivs och engagerar sig i verksamheten så sjunker kvaliteten samtidigt som kostnaderna ökar. Förändringen kan gå snabbt.

Bättre kvalitét i äldreomsorgen innebär en win-win där det blir bättre för de boende och deras närstående samtidigt som det ger personalen ett mer meningsfullt arbete.

Att förebygga ökade omsorgsbehov


Ofta inleds flyttningen till ett äldreboende med en sjukhusvistelse. Den äldre kanske har ramlat eller fått en urinvägsinfektion som kräver sjukhusvård. Inte sällan kan man se bakomliggande orsaker som undernäring, ensamhetsproblematik eller begynnande demenssjukdom.

Hemvård:
Genom att erbjuda omfattande hemtjänst och hemvårdstjänster kan äldre människor få stöd och hjälp med vardagliga aktiviteter i sitt eget hem. Detta kan inkludera personlig vård, hushållssysslor, matlagning och medicinsk tillsyn, vilket gör det möjligt för dem att bo kvar i en trygg och bekant miljö längre. Att arbeta funktionsbevarande och att ge de äldre bra stöd så att de får i sig den näring de behöver är centrala kvalitetsfaktorer i en fungerande hemvård.

Anpassning av bostäder:
Att anpassa äldres bostäder för att möta deras behov och fysiska begränsningar kan bidra till att öka deras självständighet och minska risken för skador. Det kan innefatta installation av handikappanpassningar, halksäkra ytor, handtag och andra hjälpmedel för att underlätta vardagen. Det finns också bra digitala verktyg för att underlätta en säker kontakt med nära och kära.

Socialt och kulturellt engagemang:
Att främja sociala och kulturella aktiviteter för äldre människor kan bidra till att motverka känslor av isolering och ensamhet. Genom att erbjuda mötesplatser, föreningsverksamhet, kulturella evenemang och hobbygrupper kan äldre få möjlighet att skapa meningsfulla relationer och fortsätta delta i samhället.

Friskvårds- och hälsofrämjande aktiviteter:
Att främja fysisk aktivitet, hälsosam kost och regelbundna hälsokontroller kan bidra till att bibehålla äldres fysiska och mentala välbefinnande. Genom att erbjuda tillgång till träningsgrupper, promenadgrupper, föreläsningar om hälsa och näringsrådgivning kan samhället stödja äldre människor i att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Kunskap och lärande är en viktig friskfaktor för äldre.

Anpassade transporttjänster:
Att tillhandahålla anpassade transporttjänster för äldre människor kan göra det lättare för dem att ta sig till läkarbesök, affärer och sociala aktiviteter. Detta kan inkludera skjuts till och från äldreboenden, offentliga bussar och specialanpassade transporter för personer med funktionsnedsättningar. Även hjälpmedel för funktionshindrade såsom permobiler ökar förutsättningarna för ett aktivt liv.

Stöd till anhöriga och vårdgivare:
Att erbjuda stöd och resurser till anhöriga och vårdgivare som tar hand om äldre människor i hemmet kan underlätta deras vårdarbete och minska deras belastning. Det kan innefatta ekonomiskt stöd, avlösningstjänster, rådgivning och utbildning om vård och omsorg.

Genom att arbeta med förebyggande åtgärder kan samhället bidra till att främja äldres hälsa, självständighet och livskvalitet och därigenom minska behovet av äldreboenden. Det är en investering i både individers välbefinnande och samhällets långsiktiga hållbarhet.

Effektiv äldreomsorg: En nödvändighet för samhället


Äldreomsorgen är en central del av ett välfungerande samhälle och kräver en strategisk och effektiv hantering för att möta behoven hos den äldre befolkningen. I en tid där andelen äldre ökar är det viktigt att förstå och implementera effektiva åtgärder för att säkerställa en högkvalitativ och tillgänglig äldreomsorg.

Långsiktiga investeringar:
Effektiv äldreomsorg kräver långsiktiga investeringar från samhället. Det innebär att tillhandahålla tillräckliga resurser för att finansiera olika aspekter av äldreomsorgen, inklusive personal, infrastruktur och teknologi. Centralt för patientsäkerhet på äldreboenden är kompetens, ledarskap och kontinuitet. Det är lätt att underminera kvaliteten på ett äldreboende med kortsiktiga besparingar. Det kan kosta mycket pengar och lidande för att återuppbygga kvalitet i en verksamhet med kvalitetsbrister.

Personcentrerad vård:
Att fokusera på individuella behov och önskemål är avgörande för en effektiv äldreomsorg. Genom att erbjuda personcentrerad vård kan man säkerställa att varje äldre person får den omsorg och stöd som är bäst anpassad efter deras unika situation.

Samarbete och samverkan:
Effektiv äldreomsorg kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer, såsom vårdpersonal, anhöriga, frivilligorganisationer och myndigheter. Genom att samarbeta kan man utbyta kunskap och resurser för att maximera vårdens effektivitet och kvalitet.

Tillgång till olika vårdalternativ:
Ett effektivt äldreomsorgssystem bör erbjuda olika vårdalternativ för den äldre befolkningen, inklusive hemvård, dagverksamheter, äldreboenden och avancerad sjukvård. Detta ger människor möjlighet att välja den vårdform som bäst passar deras behov och preferenser.

Kontinuerlig utvärdering och förbättring:
Genom att regelbundet utvärdera och förbättra äldreomsorgens kvalitet och effektivitet kan man säkerställa att den möter de aktuella behoven hos den äldre befolkningen. Detta kan inkludera att använda sig av evidensbaserade metoder, implementera nya teknologier och lyssna på feedback från både de äldre och deras vårdgivare.

Stödja personalen:
Att rekrytera och behålla kvalificerad personal är avgörande för en effektiv äldreomsorg. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner, möjligheter till fortbildning och en positiv arbetsmiljö kan man stödja personalen i att leverera högkvalitativ vård och service till de äldre.

Sammanfattningsvis är effektiv äldreomsorg avgörande för ett välfungerande samhälle. Genom att investera i långsiktiga lösningar, fokusera på personcentrerad vård, främja samarbete och samverkan, erbjuda olika vårdalternativ, kontinuerligt utvärdera och förbättra samt stödja personalen kan vi säkerställa att den äldre befolkningen får den vård och omsorg de förtjänar.

Reflektionsfrågor - effektiv omsorg
Undersköterska och vårdbiträde:
- Fungerar den förebyggande äldreomsorgen bra i ert närområde?
- Har ni bra dialog med hemvården i området?
- Får ni bra överrapportering i samband med inflyttning så att ni snabbt kan skapa god omsorg?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni ett bra samspel med ert närområde när det gäller kvaliteten på stödet till äldre?
- Görs det någon analys över vilka som flyttar in på äldreboendet och om förebyggande åtgärder hade kunnat skjuta upp inflyttningen?

Boende och närstående:
- Hade inflyttningen på äldreboende kunnat skjutas upp med förebyggande insatser?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev