Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen

Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske minst en gång per år. Det finns många led som kan brista i läkemedelshanteringen och det är därför viktigt att kontrollera olika aspekter av läkemedelshanteringen. Exempelvis gäller det förvaring, säkerhet, kontrollrutiner, avvikelsehantering, kontrollräkning av narkotika, hantering av sista förbrukningsdag m.m.

Foto: Mostphotos

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen


Det finns krav i författningen på att läkemedelshanteringen ska kvalitetsgranskas av en extern kvalitetsgranskare minst en gång per år. Kvalitetsgranskare är ofta en farmaceut, men kan också vara exempelvis medicinskt ansvarig sjuksköterska.

SäkerhetVid kvalitetsgranskningen granskas säkerheten i läkemedelshanteringen såväl när det gäller risken för svinn som inbrottssäkerhet. Likaså att det finns trygga rutiner för vilka som har tillträde till läkemedelsförrådet.
Det är önskvärt att det är möjligt att spåra vilka som varit i läkemedelsförrådet, speciellt i ett läge där det av någon anledning saknas läkemedel.

HygienFör att arbetet i läkemedelsrummet ska vara säkert behöver det vara ordning och reda. Det behöver finnas tillgång till vatten för handhygien och rengöring av dosetter. Rummet, bänkytor och annat behöver rengöras med jämna intervall och det behöver finnas tillräckligt med utrymme för att det ska vara enkelt att hitta rätt läkemedel även i en stressad situation.

Narkotikaklassade läkemedelEtt område som är särskilt sårbart är hanteringen av narkotikaklassade läkemedel. Dessa är stöldbegärliga och medarbetare som hanterar narkotikaklassade läkemedel löper också en risk att hamna i missbruk. Det behöver därför föras narkotikajournaler och kontrollräkning behöver ske regelbundet. För att säkerställa räkningen så räknar alltid två sjuksköterskor dessa läkemedel tillsammans. Likaså behöver verksamheten kunna följa upp vilka läkemedel som beställts och levererats och att dessa också förts in i narkotikajournalen. Vid kontrollen brukar även läkemedel kontrollräknas stickprovsmässigt.

Kunskap och kompetens: Se till att all personal som hanterar läkemedel har den nödvändiga utbildningen och kompetensen. Utbildning i läkemedelshantering bör vara regelbunden och uppdateras när nya riktlinjer eller mediciner införs. Vid delegering av läkemedelsansvar genomförs utbildning med kunskapsprover. Därutöver ska det praktiska arbetet följas upp.

Läkemedelslista: Alla som får hjälp med läkemedelshanteringen ska ha ett ordinationsunderlag där läkaren fört in alla ordinationer.  Detta innebär att ha information om namn, dosering, administreringssätt samt syftet med medicineringen bör framgå. Läkemedelslistan ska vara tillgänglig och tydlig för all personal som administrerar läkemedel.

Dokumentation:Kontrollera att rutinerna för att dokumentera läkemedelsadministreringen följs. Det innebär att signeringslistor ska vara fullständigt signerade. Det ska också gå att se spåra vem som givit läkemedel vid ett visst tillfälle. Om det är signering på papper så kan det behövas listor för signaturförtydligande. Kontrollera också att avvikelsehanteringen fungerar. Avvikelser bör vara noggrannt utredda och rutinerna ska ständigt förbättras när avvikelser upptäcks. Finns inga avvikelserapporter eller få så är det en varningssignal om att det finns brister i kulturen när det gäller att arbeta med ständiga förbättringar.  

Förvaring: Läkemedel bör förvaras på rätt sätt, enligt specifika temperaturkrav och förvaringsanvisningar. Se till att det finns ordentlig säkerhet för att förhindra otillåten åtkomst.Temperatur i såväl kylskåp som i rum behöver kontrolleras regelbundet så att inte hållbarheten på de förvarade läkemedlen försämras. I samband med det kontrolleras hur bäst-före-datum hanteras. Det kan gälla såväl läkemedelsförpackningar som läkemedel som har begränsad hållbarhet i bruten förpackning såsom ögondropper.

Samverkan med apotek: Kontrollera att transportrutinerna för läkemedel fungerar tryggt. Är det alltid sjuksköterska som tar emot transporter. Finns följesedlarna sparade och går det att kontrollera att samtliga följesedlar som bör finnas i förvar också finns där.

Kvalitetssäkring av läkemedelshanteringen är en kontinuerlig process som kräver noggrannhet, utbildning och uppmärksamhet på detaljer. Det är också viktigt att följa nationella och regionala riktlinjer och lagar som reglerar läkemedelshantering inom äldreomsorgen.

Även andra läkemedel kontrolleras det gäller läkemedel med kort hållbarhet och någon form av rimlighetsbedömning när det gäller mängden läkemedel som förvaras i läkemedelsförrådet. Om det finns en akutask kan även denna kontrolleras. Då det går att få leveranser inom någon eller några veckor finns inte anledning att ha lager för många månader framåt. Brytningsdatum ska vara noterat på salvor, ögondroppar och andra läkemedel med kort hållbarhet. Finns läkemedel hos patient så kan det behöva ske en granskning av hur läkemedelshanteringen ser ut där också. Det gäller då även ordinationsunderlag och signeringslistor och att dessa är korrekta.

Kassering av läkemedel


Läkemedel är riskavfall och hanteringen av kasserade läkemedel omgärdas av regler för att den ska vara säker och minimera miljöpåverkan. Det kan även finnas skäl att se över hur delegering av uppgifter fungerar i verksamheten och att enbart delegerad personal hanterar läkemedel. Likaså att det finns ett tydligt ansvar när det gäller vem som rekvirerar läkemedel resp. vem som kontrollräknar dessa. Även ordination av läkemedel enligt generella direktiv behöver granskas.

Den som granskar skriver sedan ett protokoll. Det går därför att följa upp att allt som är noterat även är åtgärdat.

Undersköterska och vårdbiträde:
• Har ni trygga rutiner när det gäller läkemedelshanteringen?
• Sker hanteringen av de boendes läkemedel på ett tryggt sätt på enheten?
• Åtgärdas de avvikelser som skrivs när det gäller läkemedelshantering?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
• Har ni kvalitetsgranskning av läkemedel minst en gång per år?
• Följer ni upp att allt är åtgärdat?
• Har ni några brister som är svåra att komma till rätta med?

Boende och närstående:
• Är det ordning och reda på hanteringen av läkemedel?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag.

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev