Fungerande munvård viktigt för hälsan

En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är viktiga insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.

Munnens hälsa viktigt för välbefinnandet


En viktig aspekt av äldrevård är att upprätthålla och främja god munhälsa hos de boende på äldreboenden. Munhälsan spelar en central roll för äldres allmänna hälsa och välbefinnande, samt deras förmåga att äta, tala och umgås med andra. Tyvärr är munhälsoproblem vanligt förekommande bland äldre, vilket kan leda till fysisk smärta, glömska och minskad livskvalitet. Det är därför avgörande att äldreboenden prioriterar munhälsovård för att skydda och förbättra de äldres munhälsa.

Dålig tandhälsa leder inte sällan till undernäring och kan orsaka lunginflammation, hjärtsjukdom och för tidig död. Smärta och frätsår i munnen är andra konsekvenser av dålig munhälsa. Behandling med läkemedel kan leda till minskad salivproduktion och muntorrhet. Svampinfektioner i munnen förekommer relativt ofta bland äldre. I förlängningen kan det leda till undernäring, trycksår och fallskador.

Många personer som får vård har rättigheter när det gäller tandvård. Det handlar om alla som bor på särskilt boende eller de som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Mer om det i bloggen om tandhygienisten.

Munhälsobedömning


På äldreboenden behöver många vårdtagare hjälp med sin munhälsa. Munhälsa är ett område som varit och är eftersatt.
Munhälsobedömningar som görs av tandhygienist kan användas som instruktion till personal i boendet när någon behöver hjälp med sin munvård.  

I munhälsobedömningen framgår om vårdtagaren har proteser, halvproteser, egna tänder eller implantat och hur munvården ska skötas. De flesta äldre idag har sina egna tänder kvar. För att få rent mellan tänderna rekommenderar tandhygienisten ofta användning av mellanrumsborstar. Utbildning och fortbildning av personalen är angeläget för att förbättra munhälsan hos de äldre och för att den äldre ska få individuellt utformad hjälp med sina tänder. Ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för att munvården fungerar och ska se till att personalen utför sina uppgifter. Det vore önskvärt att kontaktmannen tar ett särskilt ansvar för att följa upp ”sina boende”. Till sin hjälp kan sjuksköterskan tillsammans med personalen göra munhälsobedömningar ROAG i senior alert.

Att erbjuda hjälp med munvården


Det kan ibland vara svårt att utföra munvård på personer med demenssjukdom och upplevas som integritetskränkande av den som ska ta emot hjälpen. Om munvården blir en naturlig del av omvårdnaden redan när någon flyttat in kan det vara lättare att få fortsätta hjälpa till.  

Bemötandet, att ha ögonkontakt att informera om vad som ska ske, att förmedla lugn i omvårdnaden är ofta det bästa sättet att få hjälpa den som har en långt gången demenssjukdom. Det gäller att hitta sitt sätt att nå fram och avleda den äldre.

Det är också viktigt att äldreboendet erbjuder en näringsrik kost som gynnar munhälsan bland de äldre. En balanserad kost med rätt näring kan bidra till att stärka tänderna och gommen, samtidigt som den kan minska risken för tand- och munrelaterade problem. Personalen bör också vara medveten om att vissa mediciner kan ha negativa effekter på munhälsan och därmed vara beredda att ta itu med eventuella problem som uppstår.

Utbildning i munhälsovård


Den enhet som har regionens uppdrag att erbjuda tandvård på äldreboendet ska också erbjuda utbildning i munhälsa till medarbetarna på äldreboendet.

Munhälsobedömningar och instruktionerna för tandvård ska finnas tillgängliga i vårdtagarens badrum. Den äldre behöver också ha pengar så att personalen kan köpa det som behövs för att utföra munvården.

Reflektionsfrågor - munvård
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att alla som bor hos er ska få en bra munvård?
- Hur jobbar ni i gruppen med att få munvården att fungera på enheten.
- Har ni personer boende hos er där det är svårt att få komma åt att sköta munvården och hur hanterar ni det?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att följa upp att munvården fungerar?
- Hur följer ni upp att munvården fungerar på kvällen när den viktigaste munvården sker?

Boende och närstående:
- Behöver din närstående hjälp med munvården?
- Har du fått information kring munvården och munstatusen för din närstående?
- Verkar munvården fungera som den ska?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev