Nöjda boende och närstående är den bästa kvalitetsstämpeln.

Det blir alltfler som anser att boende och närstående behöver ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att stärka kvaliteten på äldreboendet.

Foto: Mostphotos

Ett sätt att göra boende och närstående delaktiga i kvalitetsutvecklingen är att arbeta med brukarrevisioner. De som bor på enheten och deras närstående får då vara med och utvärdera kvaliteten av olika områden ur deras perspektiv.  

Ett annat sätt är att ha en fortlöpande dialog med de boende och deras närstående kring kvalitetsarbetet som genomförs på enheten. De kan då vara med och utvärdera pågående förbättringsarbete.  

I nuläget gör Socialstyrelsen öppna jämförelser inom äldreomsorgen genom enkäter till äldre och deras närstående. Dessa går ut till boende på äldreboende och de som har hemtjänst. De handlar om faktorer som upplevelse av trygghet, riskförebyggande arbete och vård i livets slutskede. Dessa redovisas på enhetsnivå och intresserade kan se hur kvaliteten på deras enhet står sig i förhållande till andra äldreboenden.  

En möjlighet är att äldreboenden själva genom enkäter mäter hur boendet fungerar för de boende och deras närstående med påståenden som:  
- Måltider är näringsriktiga och trevliga
- Personalen bemöter mig alltid med respekt
- Det är en behaglig ljudmiljö på min enhet
- Jag besväras aldrig av obehagliga lukter
- Det är behagligt klimat på boendet.
- Besökare känner sig välkomna till boendet.  
- De aktiviteter som erbjuds är anpassade till mina intressen
- Personalen gör det vi kommit överens om i genomförandeplanen.  

Påståendena kan kompletteras med en möjlighet att lämna kommentarer. Dessa kan sedan ge inspiration för kommande utveckling av kvaliteten på enheten. Kanske kan vi i framtiden även utvärdera själva omsorgshandlingen. Hur det kändes att bli tvättad eller matad av just den här medarbetaren.  

Undersköterska: Hur arbetar ni med att lyssna av hur de boende trivs hos er? Ger de boende verkligt inflytande över utbudet av aktiviteter på boendet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur kan ni fånga de boende och de närståendes upplevelse av kvalitet på äldreboendet? Vad gör ni i dag för att skapa delaktighet och medinflytande när det gäller kvaliteten på äldreboendet?

Boende och närstående: Hur upplever du att möjligheterna till inflytande ser ut? Finns det något du skulle vilja att det blev bättre?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus