Kunskaper om städning, punktrengöring och val av material för städning är viktiga för att undvika smittspridning.

På ett äldreboende finns det många olika typer av utrymmen där otillräcklig städning kan innebära en risk för de boende. Likaså ytor där mat, omläggningsmaterial och läkemedel hanteras. Bra städrutiner är viktigt för kvaliteten.

Foto: Mostphotos

Äldre människor har ett sämre immunförsvar och är mer exponerade för sjukdomar, ex. finns risk för att sår blir infekterade vid undermålig städning på verksamheten. Bristande kvalitét på städningen kan utgöra en hälsorisk för de boende. På ett äldreboende är det olika krav på städning på olika ytor. Nivån på städning styrs av hur utrymmen används. Det finns en standard för hur städning av lokaler ska planeras och utföras. Lokalerna indelas i fyra hygienklasser baserat på smitt- och infektionsrisker samt i vilken utsträckning boende vistas där:
• Hygienklass 0: inga boende förväntas vistas.
• Hygienklass 1: kortare passage eller vistelse av boende.
• Hygienklass 2: vård, behandling och mottagning av boende.
• Hygienklass 3: lokaler med särskilda krav på renhet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är god hygienisk standard en del av god kvalitet i vård och omsorg. Städning och punktdesinfektion minskar risken för vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Rena lokaler bidrar också till trivsel och god arbetsmiljö. Alla utrymmen behöver städas regelbundet, men hur ofta beror på hur utrymmet används.

För att städningen ska utföras på ett riktigt sätt så behövs det kunskap och tydliga städinstruktioner. Det är också viktigt att verksamheten har rätt utrustning. Likaså att rätt rengörings- eller desinfektionsmedel används i olika lokaler och på ytor som rengörs. Om det förekommer smittspridning exempelvis vinterkräksjuka och kohortvård så kan det behövas särskilda tillfälliga städmetoder för att undvika smittspridning.

Städningen kan underlättas exempelvis genom val av entrémattor, möblernas utformning, ordning och reda och bra ventilation. Viss typ av städning behöver ske fortlöpande. Att torka upp spill så att ingen halkar är ett exempel. Här måste alla ta ansvar för att ta hand om det som uppstår.  Om det är kroppsvätskor används desinfektionsmedel. Det gäller också att tänka på ytor som den boende eller kollegor riskerar ta i.

Ett förråd kanske inte behöver städas så ofta, medan en personaltoalett som används av många kan behöva städas flera gånger per dag. Köket är också en plats där det behöver städas fortlöpande och noggrant så att inte magsjukebakterier får fäste. Likaså avställningsytor som bänken i läkemedelsrummet. Golv som lämnas alltför blöta kan medföra att boende eller personal halkar och skadar sig.

Verksamheten behöver också ha rutiner för att hjälpa de boende att hålla sina hjälpmedel rena. Allt detta kräver att det finns skriftliga städinstruktioner och att alla utrymmen är klassade. Det är också viktigt att städmaterialet förvaras på ett bra sätt. Annars kanske trasan som används till att torka av köksbänken är smutsig redan innan den används. Det kan också vara bra att ha tydliga signalsystem så att inte samma trasa används i kök och på toaletten. Ett sätt är att ha olika färger på städmaterial som används på olika platser.

Om det är städpersonal som kommer utifrån så är det viktigt att de har rätt kunskap. Det behöver också finnas rutiner för hur medarbetarna informerar städpersonal om vad som är viktigt för dagen. Det är viktigt att alla som arbetar kan förstå de skriftliga instruktionerna.

Städkvaliteten behöver kontrolleras regelbundet. Det finns ett enkelt sätt att kontrollera hur välstädat ett utrymme är. Om man släcker ljuset och i stället tänder UV-ljus så kan man se fläckarna där det finns organiskt material som inte städats upp. En annan viktig aspekt som ska uppfyllas av de anställda på företaget som städar är bemötandet av de äldre som bor på verksamheten. De måste klara av de ”sociala spelet” äldre vill ofta byta ett par ord vilket innebär att den som ska städa också behöver ta sig tid att socialisera vid tillfälle, att kunna smälta in och ta sig tid är viktigt i tjänsten.

Utifrån lagkravet att verksamheten ska hålla en god hygienisk standard bör fokus vara att hitta en företag med dokumenterad kunskap och spetskompetens gällande städning. Om man inte ställer krav på kompetens och följer upp kvaliteten på städningen missar manr en väsentlig del i vården och omsorgen vilket är att ge de äldre bästa förutsättningar för en god vård och omsorg.

Undersköterska: Finns det bra städinstruktioner på enheten? Har ni återkommande utbildning kring städning och punktrengöring? Finns det risk för att städutrustning används på fel ställe?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Fungerar städrutiner och rengöring av exempelvis rollatorer och rullstolar? Har ni rutiner för att följa upp kvaliteten på städningen? Finns det tydligt uttalat vilka hygienkrav som ställs i olika utrymmen?

Boende och närstående: Är det rent och fräscht på enheten?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus