Taktkänsla och värdigt bemötande

Ofta sker diskriminering omedvetet. Vi utgår ifrån att vi vet utan att ha lyssnat på den boende.   

Foto: Mostphotos

Respekt, integritet, självbestämmande, värdighet och värdegrund. Många vackra ord lyfts fram när det gäller äldreomsorg. Men hur omsätter vi det i praktiken. Hur skapar vi ett värdigt möte i vardagen, när vi ska sköta intimhygien eller när en olycka har inträffat. Det lönar sig att prata värdegrund och bemötande.

Vi har vid flera tillfällen sett tidningsartiklar om medarbetare på äldreboenden som kränkt och hånat de boende. Sådant får inte inträffa. Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en särskild lagstiftning, Lex Sarah, som ska bidra till att förhindra sådana händelser. Det måste hela tiden föras en dialog om bemötandefrågor inom verksamheten.

En verksamhetschef la ner mycket tid och kraft på att diskutera värdegrundsfrågor med sina medarbetare. Efter några månader så upplevde hon att medarbetarna blev mer måna om de boende, de närstående var mer nöjda och hon fick fler och mer kompetenta sökande till vakanta tjänster.

Grundläggande för att bygga förtroende är hur vi tar hand om besökare när de kommer till oss. Medarbetare som ler, hälsar välkommen och hjälper besökande närstående till rätta, skapar förtroende. Tydlig information på enheten och via mejl med inbjudan till gemensamma aktiviteter skapar delaktighet.

Kränkningar minskar förtroendet för verksamheten
Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer, ibland av obetänksamhet, utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.   

Könsdiskriminering
Studier visar att vården diskriminerar. Exempelvis finns studier som visar att män får mer bistånd beviljat än kvinnor för samma funktionsnedsättning. Forskning har ofta utgått från manliga sjukdomsmönster och äldre ges inte alltid samma rätt till vård på lika villkor som lagen säger. Det kan exempelvis gälla möjligheten för äldre att få träffa en psykiatriker. Vi står inför nya utmaningar. Andelen äldre som levt i homosexuella relationer kommer att öka vilket ställer krav på kunskaper om HBTQ-frågor. Likaså andelen äldre som är födda i ett annat land.

Värdegrund är ett återkommande tema. Ovanstående frågor handlar i högsta grad om värdegrund. Här blir både verksamhetens och varje medarbetares värdegrund viktig. Diskriminering kan förekomma olika grunder i vården exempelvis medarbetare som till följd av sina fördomar eller bristande kunskap behandlar någon sämre.  
Jämställdheten i vården handlar om hur vårdgivaren som arbetsgivare hanterar medarbetare. Rätten till heltid för den som arbetar i vården är en sådan fråga. En annan är om män och kvinnor behandlas lika i arbetet.

Lex Sarah är ett bra stöd för att arbeta mot diskriminering i verksamheten. Ett sätt att öka medvetenheten och minska riskerna är att återkommande prata om värdegrund och Lex Sarah. En del verksamheter ser till att medarbetarna blir HBTQ-certifierade för att öka medvetenheten.  

Åldersdiskriminering
Många äldre känner sig begränsade av den tekniska utvecklingen. Det som känns befriande och enkelt för yngre kan för den äldre bli ett oöverstigligt hinder som skapar ett beroende av att få hjälp av andra.

I ett inlägg på LinkedIn hade en kvinna upptäckt att grannen som fyllde 75 år hade problem med TV-abonnemanget. Hon hade haft det i fem dagar. Hon hade försökt nå teveleverantören men det var omöjligt. Kvinnan försökte hjälpa sina granne, men då hon saknade såväl mobilt bank-ID som mejladress så gick det inte att komma i kontakt med operatören.  

Många äldre har inte tillgång till vare sig mobilt bank-ID eller mejl. Om de har det så är de ofta totalt beroende av närstående för att hantera dessa. Det innebär att hela deras ekonomi är utlämnad då de nödgas lämna ut lösenord och inloggningsuppgifter till närstående för att kunna hantera tekniken. Det här är något som kan utnyttjas av bedragare. Det är inte lätt att hålla reda på koder och annat när minnet sviker. Såväl vi som arbetar med att ge stöd till äldre som föreningsliv, myndigheter och företag som digitaliserar har ett gemensamt ansvar att underlätta för människor oavsett funktionsförmåga att leva ett självständigt liv.

Åldersdiskriminering kan se olika ut. Under Covid-19 har vi fått rapporter om bostadsrättsföreningar som inte bjudit in ”äldre” till gemensamma aktiviteter för att de inte ska bli smittade. I det fallet handlar det om någon form av förmyndarskap där någon anser att den äldre är oförmögen att fatta egna beslut om vilka risker den vill utsätta sig för. Likaså har det framkommit att människor inte fått åka till sjukhus trots behov utifrån att de bor på ett äldreboende.

Diskriminering till följd av ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Oftast hamnar fokus på diskriminering inom arbetslivet. Det finns en diskriminering utanför arbetslivet också.  

I vården förekommer situationer där äldre människor inte får likvärdig behandling med yngre i vården. Det kan handla om vilka läkemedel som förskrivs eller möjligheten att få träffa en psykiatriker. Kvinnor över 75 år kallas inte till mammografi och sjukdomstillstånd utreds inte ordentligt. Åldersdiskriminering är förbjuden inom vården, men det finns en luddig skrivning om att särbehandling som har ett ”berättigat syfte” är tillåten. Diskriminering drabbar i högra grad äldre kvinnor och människor med sämre utbildning. De får ofta sämre vård eller har svårare att få välja hur de får sin vård.  En annan typ av åldersdiskriminering är när människor tilltalar äldre personer som om de vore barn.  

Samtidigt har vi att göra med vuxna människor med ett eget ansvar. Genom att göra det möjligt att lära sig hantera den nya tekniken kan äldre människor ges förutsättningar att bibehålla sin självständighet. Fokus måste vara att hjälpa våra äldre att lösa ”digitala problem” i sin vardag utifrån deras egna individuella behov. Att inte ha möjlighet att delta i samhället fullt ut ger säkerligen en känsla av utanförskap, som i sin tur leder till uppgivenhet och en sämre livskvalité på sikt.
Dagny Carlsson fick sin första dator när hon var 93 år. Man blir inte ”intellektuellt” nedsatt bara för att vi blir äldre, men det kan ta lite längre tid att lära sig nya saker.

Reflektion - taktkänsla och värdigt bemötande
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad gör ni som medarbetare för att hantera situationer som kan kännas genanta för den enskilde?
• Förekommer det att någon i personalgruppen uttrycker sig nedlåtande om andra människor eller grupper av människor?
• Har ni någon kollega eller boende som ni inte behandlar juste?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att följa upp hur bemötande och värdegrundsfrågor hanteras i praktiken av medarbetarna?
• Har ni utbildningar för att öka medvetenheten om attityder och kränkningar?
• Har ni skriftlig rutin eller policy för hur gåvor ska hanteras?

Boende och närstående:
• Hur bemöter du själv medarbetare?
• Uppträder medarbetarna korrekt och professionellt?
• Ser du faktorer som bidrar till att du eller din närstående blir diskriminerad?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus