Att förebygga risker och skador

Patientsäkerhet inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård kräver teamsamverkan mellan olika professioner.

Foto: Mostphotos

Patientsäkerhet handlar mycket om att förebygga risker för vårdskador inom äldreboendet. Undersköterskan har här en viktig roll. Risker för fall, trycksår, undernäring och konsekvenser av dålig tandhälsa kan begränsas.

Kvalitetsregister
Det finns ett antal kvalitetsregister inom olika vårdområden. Inom äldreomsorgen använder många Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. I Senior Alert identifieras förhöjd risk för undernäring, fallrisk, tryckskador och munhälsa.

Undernäring registreras med hjälp av bedömningsinstrumentet MNA, fallrisk med Downton, risk för tryckskada med Norton och munhälsa med ROAG. Även Nicola som används för inkontinensbedömning ingår. Senior Alert utgör ett bra stöd att följa upp och utveckla det riskförebyggande arbetet.

Palliativa registret används vid vård i livets slutskede och bidrar till förbättrad kvalitet och omvårdnad i livets slut. Andra kvalitetsregister är Svenska Demensregistret och BPSD-registret som stöder kvalitetsutvecklingen inom demensvården.

En annan typ av kvalitetsregistrering är ”Öppna jämförelser”. Där jämförs kvaliteten mellan likvärdiga verksamheter. I framtiden kommer det att finnas betygssättning av merparten av den vård som erbjuds, där vi som vårdkonsumenter kan ta del av hur våra vårdgivare står sig i jämförelse med andra. Det skadar inte att jämföra sig med andra för att se vad man kan lära och förbättra i den egna verksamheten.

Andra risker som kan förekomma inom exempelvis demensvård är risk för hot- och våld eller att den enskilde förirrar sig ut från enheten och inte hittar tillbaka. Likaså ska verksamheten göra riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv exempelvis tunga lyft, trånga utrymmen, men också risken att få ett ”tjuvnyp” av en förvirrad äldre person.

Redan vid inflyttning sker en riskbedömning för att undvika trycksår, fall och undernäring. Så snart det är möjligt görs en munhälso- och inkontinensbedömning.

Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan den boende ha rätt till ersättning. I äldreomsorg kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som orsakas av felanvänd medicinskteknisk utrustning.

Teamsamverkan
Samarbete i team leder till en förbättrad äldrevård med förebyggande insatser. Teamets medlemmar kan genom att samverka motverka och förebygga fysiska och psykiska försämringar. Arbetet i teamet ska utgöras av ett öppet och tillåtande klimat med gemensamma målformuleringar. Genom att arbeta tvärprofessionellt utifrån de olika kvalitetsregistren går det att minska risken för fallskador, trycksår och undernäring. Registrering bör ske åtminstone var sjätte månad. Att arbeta med Norton, Downton, MNA och Roaig är evidensbaserad vård och en skyldighet för legitimerad personal i äldreomsorgen oavsett om ni använder Senior Alert eller inte. Senior Alert ger ett bra stöd när det gäller att välja åtgärder att sätta in i förebyggande syfte.

Det är undersköterskorna som ser de boende mest. Genom teamsamarbetet utvecklas kunskapen om vad som observeras, noteras och rapporteras vidare till de övriga professionerna. Likaså kan teamet utveckla vården i livets slutskede och hitta fungerande förhållningssätt till boende med BPSD-symtom. Arbetet i teamet blir en lärandeprocess och bidrar till kvalitetsutvecklingen. Undersköterskan har en central roll i det förebyggande arbetet.

Reflektion - att förebygga risker och skador
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad kan du och dina kollegor göra för att stärka samarbetet med de legitimerade kollegorna?
• Jobbar ditt äldreboende med ett riskförebyggande arbete enligt ovan?
• Känner du till att verksamheten har en patientförsäkring?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni en fungerande struktur för era samverkansmöten i teamet?
• Hur säkerställer ni att väsentlig information från teamsamverkan når läkaren?
• Har ni något informationsmaterial om vårdskador och patientförsäkring?

Boende och närstående:
• Har ni blivit involverade i något riskförebyggande arbete?
• Kände du till att det finns en patientförsäkring?
• Har ni drabbats av vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-23 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-19 04:26 02 Värdegrund, 15 Handlingsberedskap
  Att värna tystnadsplikten är en viktig del för att skapa förtroende.
  info
 • 2023-09-14 04:00 16 Sjukdom och död
  Att inte kunna andas fritt skapar otrygghet
  info
 • 2023-09-13 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Behov av vila, avslappning och beröring
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus