Att förebygga risker och skador

På äldreboenden är vårdbehoven ofta omfattande och varierade. För att tillgodose de äldres behov på bästa sätt och erbjuda högsta möjliga livskvalitet är multidisciplinär teamsamverkan av stor vikt. Denna samverkan involverar olika yrkesgrupper och kompetenser som arbetar tillsammans för att skapa en helhetssyn på varje äldres vård och omsorg.

Foto: Mostphotos

Patientsäkerhet handlar mycket om att förebygga risker för vårdskador inom äldreboendet. Undersköterskan har här en viktig roll. Risker för fall, trycksår, undernäring och konsekvenser av dålig tandhälsa kan begränsas.

Kvalitetsregister


Det finns ett antal kvalitetsregister inom olika vårdområden. Inom äldreomsorgen använder många Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. I Senior Alert identifieras förhöjd risk för undernäring, fallrisk, tryckskador och munhälsa.

Undernäring registreras med hjälp av bedömningsinstrumentet MNA, fallrisk med Downton, risk för tryckskada med Norton och munhälsa med ROAG. Även Nicola som används för inkontinensbedömning ingår. Senior Alert utgör ett bra stöd att följa upp och utveckla det riskförebyggande arbetet.

Palliativa registret används vid vård i livets slutskede och bidrar till förbättrad kvalitet och omvårdnad i livets slut. Andra kvalitetsregister är Svenska Demensregistret och BPSD-registret som stöder kvalitetsutvecklingen inom demensvården.

En annan typ av kvalitetsregistrering är ”Öppna jämförelser”. Där jämförs kvaliteten mellan likvärdiga verksamheter. I framtiden kommer det att finnas betygssättning av merparten av den vård som erbjuds, där vi som vårdkonsumenter kan ta del av hur våra vårdgivare står sig i jämförelse med andra. Det skadar inte att jämföra sig med andra för att se vad man kan lära och förbättra i den egna verksamheten.

Andra risker som kan förekomma inom exempelvis demensvård är risk för hot- och våld eller att den enskilde förirrar sig ut från enheten och inte hittar tillbaka. Likaså ska verksamheten göra riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv exempelvis tunga lyft, trånga utrymmen, men också risken att få ett ”tjuvnyp” av en förvirrad äldre person.

Redan vid inflyttning sker en riskbedömning för att undvika trycksår, fall och undernäring. Så snart det är möjligt görs en munhälso- och inkontinensbedömning.

Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan den boende ha rätt till ersättning. I äldreomsorg kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som orsakas av felanvänd medicinskteknisk utrustning.

Teamsamverkan


Samarbete i team leder till en förbättrad äldrevård med förebyggande insatser. Teamets medlemmar kan genom att samverka motverka och förebygga fysiska och psykiska försämringar. Arbetet i teamet ska utgöras av ett öppet och tillåtande klimat med gemensamma målformuleringar. Genom att arbeta tvärprofessionellt utifrån de olika kvalitetsregistren går det att minska risken för fallskador, trycksår och undernäring. Registrering bör ske åtminstone var sjätte månad. Att arbeta med Norton, Downton, MNA och Roaig är evidensbaserad vård och en skyldighet för legitimerad personal i äldreomsorgen oavsett om ni använder Senior Alert eller inte. Senior Alert ger ett bra stöd när det gäller att välja åtgärder att sätta in i förebyggande syfte.

Kompetensområden på äldreboendet


Den boende och dennes närstående Vi är alla den främsta experten i våra egna liv. Delaktiga boende och närstående har stor inverkan på kvaliteten i vården.
Undersköterska Det är undersköterskorna som ser de boende mest. Genom teamsamarbetet utvecklas kunskapen om vad som observeras, noteras och rapporteras vidare till de övriga professionerna. Likaså kan teamet utveckla vården i livets slutskede och hitta fungerande förhållningssätt till boende med BPSD-symtom. Arbetet i teamet blir en lärandeprocess och bidrar till kvalitetsutvecklingen. Undersköterskan har en central roll i det förebyggande arbetet.
Sjuksköterskor Ansvariga för medicinering, sårbehandling och övervakning av den äldres fysiska hälsa. De har även kompetens inom exempelvis vårdhygien och följer upp risk för undernäring.
Läkare Gör medicinsk bedömning, utreder och diagnostiserar sjukdom samt ordinerar läkemedel.
Arbetsterapeuter Hjälper till att återställa eller förbättra den äldres förmåga att utföra dagliga aktiviteter. De kan också handleda i arbetet så att förflyttningar kan ske på ett tryggt sätt och ordinera hjälpmedel till den boende.
Fysioterapeuter Fokuserar på fysisk rehabilitering och träningsprogram. Har en viktig roll i det fallskadeförebyggande arbetet och även när det gäller rehabilitering efter exempelvis frakturer.

Kompetenser som teamet kan konsultera


Dietister Experter på kost och nutrition. Kan konsulteras exempelvis vid undernäring eller behov av specialkost.
Logopeder Kan bistå när boende har sväljsvårigheter, men också när det gäller svårigheter med språk och tal.
Tandhygienist och tandläkare Munhälsan är väsentlig för välbefinnandet för de äldre. Brister i munhälsa bidrar ofta till andra hälsoproblem.
Socionom Hjälper till med att hantera sociala och känslomässiga frågor. I stort handlar det om att identifiera och bistå i att åtgärda sociala problem som äldre kan drabbas av.
Specialistkompetenser Många boende har även kontakter med specialistläkare utifrån olika sjukdomar. Även psykologer kan vara involverade i vården.
Diakoner och präster Kan ge stöd när det gäller tro, sorgebearbetning och frågor som rör meningen med livet.

Fördelar med multidisciplinär teamsamverkan


Helhetssyn Genom att samla olika perspektiv och experter kan man skapa en komplett bild av den äldres behov och utforma en vårdplan som är anpassad efter dessa behov.
Effektivitet Teamarbete minimerar dubbelarbete och fel, vilket ökar vårdens effektivitet.
Kontinuitet Genom att arbeta i team kan vårdpersonalen säkerställa att den äldre personens vård är konsekvent och samordnad.
Kvalitet Samarbete mellan yrkesgrupper ökar vårdens kvalitet och möjligheten att följa evidensbaserade riktlinjer.
Anpassningsbarhet Vårdplaner kan anpassas snabbt när behoven förändras.

Multidisciplinär teamsamverkan på äldreboendet är en nyckelfaktor för att säkerställa högkvalitativ vård och omsorg. Genom att samla olika kompetenser och perspektiv kan man bättre uppfylla de äldres unika behov och öka deras livskvalitet. Det är ett värdefullt verktyg för att skapa en trygg och värdig ålderdom.

Reflektion - att förebygga risker och skador
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad kan du och dina kollegor göra för att stärka samarbetet med de legitimerade kollegorna?
• Jobbar ditt äldreboende med ett riskförebyggande arbete enligt ovan?
• Känner du till att verksamheten har en patientförsäkring?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni en fungerande struktur för era samverkansmöten i teamet?
• Hur säkerställer ni att väsentlig information från teamsamverkan når läkaren?
• Har ni något informationsmaterial om vårdskador och patientförsäkring?

Boende och närstående:
• Har ni blivit involverade i något riskförebyggande arbete?
• Kände du till att det finns en patientförsäkring?
• Har ni drabbats av vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev