Utblick v 11

Vad händer när det gäller äldreboenden runt om i världen

Sverige
Statens hantering av Lex Maria och Lex Sarah måste bli mer effektiv
Källa: Riksrevisionen

Statens insatser för att förhindra vårdskador och missförhållanden inom vården och omsorgen av äldre är inte tillräckligt effektiva. Riksrevisionen rekommenderar att stöd, tillsyn och uppföljning stärks. Dessutom bör rätten för drabbade och deras anhöriga att komma till tals stärkas.

Vårdskador och missförhållanden orsakar lidande för enskilda och stora kostnader för samhället. Insatserna är inte tillräckligt effektiva. Det finns en underrapportering av vårdskador och det är inte heller alla vårdskador som rapporteras som leder till förbättringar av vården.

Riksrevisionen konstaterar dock att den tillsyn som IVO bedriver utifrån lex Maria och lex Sarah har vissa brister. IVO avslutar ärenden, trots att verksamheterna inte utrett det inträffade ordentligt och utan att de föreslagit åtgärder som går till botten med grundorsakerna. Granskningen visar vidare att den statliga styrningen för ökad patientsäkerhet har skapat goda förutsättningar för arbetet med att förhindra vårdskador.

Patientsäkerhetsarbetet har dock inte kommit lika långt i den kommunala hälso- och sjukvården, som omfattar vården av äldre. Regeringen och Socialstyrelsen behöver prioritera den kommunala vården i patientsäkerhetsarbetet. Det finns inte en sammanhållen statlig styrning för att minska antalet missförhållanden i omsorgen om äldre, och den styrningen bör stärkas.

Vårdskador och missförhållanden kan ofta vara traumatiska för den som drabbats och deras anhöriga. Det är viktigt att vård- och omsorgsverksamheter utgår från en händelse ur enskildas synvinkel, och inte enbart som ett underlag för att utveckla verksamheten. Idag är det inte obligatoriskt att informera drabbade och anhöriga vid missförhållanden.

Det är inte heller obligatoriskt att höra drabbade och anhöriga när vårdskador eller missförhållanden inträffar. Enligt Riksrevisionens bedömning behöver enskildas ställning därför stärkas.
• IVO rekommenderas att stärka kvaliteten och likvärdigheten i handläggningen av lex Maria- och lex Sarah-ärenden.
• Socialstyrelsen rekommenderas bland annat att utveckla uppföljningen av vårdskador i vården och omsorgen om äldre, samt kartlägga förekomsten av missförhållanden.

Testamente bidrog till guldkant på äldreboenden
SVT Dalarna skriver att en privatperson skänkte en miljon kronor till äldre i Malung. Kommunen har valt att använda pengarna till att köpa nya möbler och aktivitetsbaserade hjälpmedel.

Gåvogivaren har i sitt testamente skrivit att pengarna ska gå till ”främjande av vård och trivsel för pensionärer och sjuka på institutioner i Malungs socken”. Kommunstyrelsen valde då att skjuta till en kvarts miljon för att kunna göra investeringar vid samtliga äldreboenden i kommunen.

Lex Sarah-anmälan som gått fel väg
Skara Allehanda och Norra Halland - Både Skövde som Kungsbacka har fått Lex Sarah-anmälningar inskickade till IVO utan att kommunerna vet hur de kommit till och vem som skickat in dem. Det är oklart om händelserna ens har inträffat.

Messenger-chatt
Barometern skriver att en arbetsgrupp inom omsorgen i Nybro kommun har använt en chattgrupp i Messenger för att informera inom arbetslaget. Händelsen har Lex Sarah-anmälts då det är ett brott mot tystnadsplikten och uppgifter om vårdtagare kan ha hamnat hos obehöriga personer. Arbetsgruppen har uppgett att de inte var medvetna om sekretessbrottet.

Kristianstads kommuns hemsida
Avvikelser på vård- och omsorgsboende IVO-anmäls då boende bland annat inte fått munvård och fått vänta på att få inkontinensskydd utbytta. Äldreboendet har tidigare gjort en liknande anmälan för något år sedan. När nu bristerna upprepas säger kommunen att de måste ta krafttag. Förvaltningschefen Camilla Gärdebring beklagar att kunder drabbats och säger att förvaltningen kommer att göra sitt yttersta för att höja kvaliteten till rätt nivå.

Dödsolyckor efter fallskador
Aftonbladet, Nyhetsbyrån Sirén - Ivo kritiserar ett äldreboende i Uppsala efter två dödsolyckor.
Enligt anmälan fick personerna vänta länge på hjälp från personalen både innan och efter att de ramlat i sina lägenheter.
En av personerna slog i bakhuvudet när han ramlade. Mannen fick då en huvudskada som enligt anmälan ska ha bidragit till mannens död fem dagar senare.

Den andra personen fick en stroke efter att hon ramlat i sin lägenhet. Kvinnans rörelselarm var inte aktiverat, vilket gjorde att hon upptäcktes först en timme senare. Kvinnan dog efter tre dagars palliativ vård.
Ivo menar att de båda fallen hade kunnat förhindrats om personernas larm hade besvarats tidigare av personalen.

Tyskland
102-åring flyttar ut från äldreboendet – känner sig för ung
Bild – 102-åriga Martha Goth flyttade till egen lägenhet efter att ha bott på äldreboende i 15 månader. Hon hade brutit benet efter ett fall i sin trädgård och kunde inte bo kvar i sitt dåvarande boende med många trappor och andra utmaningar.

Men hon kände sig för ung för äldreboendet från början: "Jag fick inte ens rensa bort disken själv", säger hon till BILD am SONNTAG. ”Och omkring mig bara sjuka och dementa människor. Vem skulle jag prata med?" Martha Goth drog sig därför tillbaka till sitt rum allt oftare. Sonen Günther (70), hyrde därför en lägenhet i hyreshuset där han också bor med sin fru Marion (75)  

För två månader sedan vinkade Martha hejdå till sköterskorna på sjukhusstiftelsen i Kaufbeuren (Bayern). Hon flyttade ut från äldreboendet och in i en egen 2-rumslägenhet - vid 102 års ålder! Hon tar nu återigen helt och hållet hand om sig själv.

Dagarna är noggrant planerade. Gå upp klockan sex. Sedan gör hon frukost och sedan en första snabb tupplur. Nästa: Läs dagstidningen (minst två timmar). Att tvätta kläder, stryka, dammsuga, bädda sängar är en del av hennes vardag. Röda Korset tar med lunch, men om hon känner sig sugen mellan måltiderna steker hon ett par korvar eller gör stekt ägg.

Projekt kring luftkvalitet
NZZ  skriver om ett nytt projekt från Zürichs konstuniversitet som syftar till att förbättra välbefinnandet för människor på vårdinrättningar. För att göra detta riktar den sig mot en tidigare försummad faktor: lukter. Bakgrunden är uppgifter om att omvårdnadspersonal sa upp sig till följd av dålig luftkvalitet.

Andreas Madlener, som sköter verksamheten, knäböjer framför en liten kubformad låda – "Goodair" står på den. Enheten är fäst på en vägg i Grünau pensionärscenter i Zürich Altstetten. Han tar fram en aluminiumcylinder inifrån. "En juldoft", förklarar han. "Fyra gånger om året skickar de nya dofter till oss", säger Madlener. "Vi har ett abonnemang."

Korea
Förbättra Sydkoreas långtidsvård för äldre
Enligt Randall S. Jones vid ”Korea Economic Institute of America” ökar utgifterna för långtidsvård snabbt i många länder i takt med att befolkningen åldras. Långtidsvård definieras som omvårdnad och hjälp som gör det möjligt för äldre att leva självständigt. Äldreomsorgen i Korea har traditionellt sett varit ett familjeansvar. En statlig undersökning från 2006 rapporterade att 67,3 % av koreanerna trodde att vård av äldre föräldrar är ett familjeansvar, men den åsikten hade endast 32,6 % 2016. Förändringen påskyndades sannolikt av införandet av universell långtidsvårdsförsäkring (LTCI). ) 2008. Korea var det andra asiatiska landet efter Japan som införde ett socialförsäkringssystem som gav en omfattande universell långtidsvård för äldre.

Utgifterna för långtidsvård under LTCI ökade med 15,2 % årlig genomsnittlig takt under 2009-18, vilket överträffade ökningen av antalet mottagare, som ökade med 9,3 %. Medan det offentliga LTCI finansierar långtidsvård, tillhandahåller privata enheter det mesta av vården. Faktum är att antalet långtidsvårdsinrättningar och vårdpersonal tredubblades under det första decenniet av LTCI. Ändå förblev utgifterna för långtidsvård relativt låga som andel av BNP på 1,1 % 2019, jämfört med mer än 3 % i Nederländerna och vissa nordiska länder (figur 1), vilket återspeglar Koreas relativt unga befolkning.

Befolkningens åldrande i Sydorea kommer dock sannolikt att öka utgifterna för långtidsvård avsevärt. Under 2019 var 14,9 % av den koreanska befolkningen 65 år eller äldre (Figur 2), jämfört med OECD-genomsnittet på 17,3 %. År 2050 beräknas andelen dock nå 40 %, den högsta bland OECD-länderna. Dessutom förväntas andelen 80 år och äldre – den åldersgrupp där behoven av långtidsvård är störst – öka från mindre än 4 % till 16 % till 2050, vilket motsvarar Japan (Figur 3).

Ett av huvudmålen med LTCI var att minska "social sjukhusvistelse", definierat som att äldre får slutenvård på sjukhus trots att deras hälsotillstånd är stabila och de inte kräver medicinsk behandling. Med andra ord, LTCI var delvis avsett att "avmedicinera" långtidsvård och minska det ekonomiska trycket på Koreas universella nationella sjukförsäkring (NHI). Detta mål har inte uppnåtts, vilket förklaras i 2022 OECD:s ekonomiska undersökning av Korea.

Korea har ett relativt stort antal långtidsvårdsplatser med 60 per 1 000 äldre jämfört med OECD-genomsnittet på 46 (Figur 4). Men 59 % av dem ligger på långtidsvårdssjukhus, som ska fokusera på tjänster som subakut vård, palliativ vård och rehabiliteringstjänster. Hälso- och välfärdsministeriet uppskattade att "sociala intagningar" stod för cirka 40 % av patienterna på långvårdssjukhus under 2019. De flesta av dessa patienter hade problem med kognitiv funktionsnedsättning och fysisk dysfunktion och skulle få bättre behandling inom långtidsvården institutioner. Dessutom var den genomsnittliga vistelsen på långtidssjukhus lång, 165 dagar 2019. Social sjukhusvistelse leder till ineffektiv resursanvändning, eftersom många patienter som behöver sjukvård på långtidssjukhus inte kan få den på grund av brist på tillgängliga sängar . Ministeriet uppskattade att omkring 30 % av de äldre som vistas på långtidsvårdsanstalter behöver sjukhusvård men inte får den.

Patienter tenderar att föredra långtidsvårdssjukhus (som omfattas av NHI) på grund av de ekonomiska fördelarna jämfört med långtidsvårdsinstitutioner (som omfattas av LTCI). Till skillnad från LTCI har NHI tak för patienters egenavgifter. I synnerhet äldre personer som föredrar långa sjukhusvistelser har ett incitament att välja långtidsvårdssjukhus. Att harmonisera LTCI- och NHI-ersättningssystemen och pålägga ytterligare avgifter för dem som stannar kvar på sjukhus efter att deras medicinska vård har upphört skulle minska antalet sociala intagningar. Även långvårdssjukhus gynnas av sociala intagningar. Med tanke på den schablonmässiga dagpenningsersättningen, tjänar långtidsvårdssjukhus på lågkostnadspatienter med minimala medicinska problem. Att anpassa systemet med schablonbelopp baserat på svårighetsgraden av patienternas sjukdomar skulle minska de sociala intagningarna. Slutligen bör kvaliteten på de mestadels privata långtidsvårdsanstalterna och hemsjukvården uppgraderas för att minska efterfrågan på långvårdssjukhus. Bättre övervakning av långtidsvårdsinrättningar av lokala myndigheter och National Health Insurance Service skulle kunna förbättra deras kvalitet.

Många OECD-länder fokuserar på hembaserad långtidsvård för äldre för att minimera kostnaderna och bättre möta de äldres behov. Men Korea står inför en brist på tillgänglig, prisvärd och högkvalitativ hembaserad vård. Faktum är att andelen äldre som använder hembaserade tjänster har minskat sedan 2009, samtidigt som antalet totala vårdtagare mer än fördubblats. sBristen på hembaserad vård återspeglar otillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser. Offentliga utgifter för hembaserad vård är mindre än hälften av OECD-genomsnittet (Figur 5), medan antalet långtidsvårdshemssköterskor knappt har ökat (Figur 6). Detta är ineffektivt, eftersom bevis tyder på att besökande sjukskötersketjänster är förknippade med lägre vårdkostnader och kortare vistelser på långtidsvårdssjukhus. Bristen på sjuksköterskor skylls på låga löner, föga tilltalande arbetsförhållanden och instabila kontrakt. Utländska sjuksköterskor kan endast arbeta efter att ha klarat det nationella provet, som endast hålls på koreanska.

OECD räknar med att de offentliga sociala utgifterna kommer att fördubblas från 12 % 2019 till 23 % 2060, drivet av befolkningens åldrande. Utgifterna för långtidsvård kommer att bidra till denna ökning. LTCI-premien är 0,7 % av inkomsten, vilket fortfarande är långt under Tyskland (3,05 %) och Japan (1,5 %), men kommer sannolikt att öka betydligt. Det är viktigt att regeringen genomför en politik för att ge långtidsvård av hög kvalitet till äldre på ett effektivt sätt genom en rad reformer. För det första bör Korea harmonisera LTCI- och NHI-ersättningssystemen, delvis för att minska sociala sjukhusvistelser. För det andra behöver Korea ett integrerat långtidsvårdssystem med större specialisering och samordning mellan sjukhus, långtidsvårdsinstitutioner, hemsjukvård och primärvård. För det tredje bör regeringen förbättra och utöka den hembaserade vården delvis genom att öka antalet hemsköterskor.

Australien
Våldtäkt på äldreboende
Daily mail skriver at ten äldre kvinna ska ha våldtagits av arbetare på äldreboende i Adelaide tre gånger under de senaste två månaderna. En manlig 47-årig medarbetare är gripen och står åtalad.

Gripandet kommer efter att ytterligare ett fall av äldre vårdarbetare i västra Australien stod inför tre anklagelser för sexuella övergrepp på kvinnor i åldern 71, 84 och 93 i bostadshus. I det fallet ska de påstådda övergreppen ägt rum mellan juli 2022 och januari 2023.

Uppförandekod för äldreomsorg
Hemsidan Australian Government skriver att en ny uppförandekod för äldreomsorg påverkar kraven och regleringen på vårdgivare som bedriver äldreomsorg. Koden innebär såväl nya befogenheter som ansvar.

Uppförandekoden för äldreomsorgen infördes som ett direkt svar på slutrapporten från den kungliga äldreomsorgskommissionen. För närvarande innehåller koden åtta bestämmelser som godkända leverantörer, styrande personer och äldreomsorgsarbetare måste följa. Dessa bestämmelser fastställer minimistandarder för beteende som kräver att vård tillhandahålls på ett sätt som säkerställer att konsumenter får säker, respektfull och kvalitativ vård.

Standarderna som fastställs i koden gäller inte bara för äldrevårdsgivare, utan även för deras anställda och deras styrande personer. Viktigt är att godkända leverantörer är ansvariga för att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att deras anställda och styrande personer följer koden.

Koden ger också Aged Care Quality and Safety Commission (kommissionen) befogenhet att utöva "kodfunktioner" mot leverantörer, styrande personer och äldreomsorgsarbetare. Det är viktigt att leverantörerna förstår kodens funktion och tillämpningen av kommissionens kodfunktioner. Detta är särskilt viktigt med tanke på allvaret i de potentiella konsekvenserna av bristande efterlevnad av koden för tillhandahållare, styrande personer och äldreomsorgsarbetare.

USA
Innovation för och av äldre
The Orange County Register - En kommande våg av äldre konsumenter är på väg att omstöpa ungdomsfokuserade teknikföretag. Samtidigt kan vissa nya tekniska produkter skriva om reglerna för att bli gammal.

Richard Wade, 72, fixar sin hemdator genom att titta på sin telefon, klicka på Google eller YouTube och titta på instruktionsvideor från personer som han beskriver som "behärskar digitalias språk mer flytande" än han själv. För andra tekniska frågor ringer Wade företagets hotlines och får användbara svar, säger han, "mycket oftare än man kan tro."
"Jag vill verkligen berömma dessa telefonmänniskor," säger Wade. "Förr pratade de enbart om tekniken men på sistone har de verkligen väglett mig igenom det; de är tålmodiga. "Jag tror faktiskt att teknikindustrin kanske lyssnar på människor som mig."

Enligt en ny studie från AARP är hans kärlek till enheter som involverar någon form av datorkod inte ovanlig för någon i hans ålder. Under de senaste åren – och särskilt sedan pandemins början – har äldre amerikaner varit teknikbranschens snabbast växande kundblock, slukat upp enheter som smarta klockor och självkörande dammsugare och registrerat sig för förment ungdomsvänliga sociala medieplattformar som Instagram och TikTok.

Men i den snabbt föränderliga världen av åldrande och teknologi, bleknar det som har hänt under det senaste halva decenniet jämfört med vad som kommer i nästa. Richard Wade, 72, får påminnelser för sina dagliga mediciner med sin klocka. Wade säger att han skulle gå vilse utan sin klocka, telefon och dator för att hänga med i sina dagliga aktiviteter.

Experter säger att en kommande våg av äldre konsumenter är på väg att ersätta unga människor som teknikindustrins kärnkund. Skiftet kommer att leda till nya produkter och marknadsföringsbudskap, och det kan till och med omorientera ett segment av affärsvärlden som traditionellt varit fientligt inställd till åldrande.

Men när det händer kan en liknande förändring ske på kundsidan. En ny kategori av nuvarande och framtida produkter skriver om reglerna för ålderdom. Allt från självkörande bilar till krockkuddeutrustade kläder (för att avvärja fallrelaterade skador) kan snart bli åldersrelaterade självklarheter.

Kort sagt, två världar – gamla människor och ny teknik – är på väg att bli sammanlänkade. "Jag kan inte föreställa mig vad som kommer härnäst," säger Wade. "Men jag kan säga att jag är exalterad över det." Även investerarna har upptäckt dessa nya möjligheter.

För närvarande är mycket av åldersspecifik teknik inriktad på att hjälpa äldre människor att stanna i sina hem, inte sjukhem, så länge som möjligt.Sensorer, spårningsenheter, smarta högtalare; alla kan och kan ansluta till internet och skicka nyckeldata till vårdgivare och andra, vilket hjälper användarna att åldras på plats. Enligt vissa uppskattningar sparar denna värld av enheter redan allmänheten cirka 300 miljarder dollar per år genom att hålla människor borta från vårdhem.

"Jag använder AirTags för att veta var min fru är", sa Wade som nu också är en heltidsvaktmästare för sin fru, vars demenssymptom har blivit allvarligare. "Det är en enkel lösning. Men jag skulle ha problem utan det."

Äldre med ångest får inte adekvat vård
News Medical Life Sciences skriver att äldre med ångest får ofta inte hjälp.
Ångest är den vanligaste psykologiska störningen som drabbar vuxna i USA. Hos äldre människor är den förknippad med avsevärd ångest såväl som ohälsa, försämrad livskvalitet och förhöjd frekvens av funktionshinder. Men när U.S. Preventive Services Task Force, en oberoende, inflytelserik panel av experter, förra året föreslog att vuxna skulle screenas för ångest, utelämnade den en grupp – personer 65 år och äldre.

Den huvudsakliga anledningen som arbetsgruppen citerade i utkast till rekommendationer som utfärdades i september: "det nuvarande beviset är otillräckligt för att bedöma balansen mellan fördelar och skador av screening för ångest" hos alla äldre vuxna. (Slutliga rekommendationer väntas senare i år.)
Arbetsgruppen noterade att frågeformulär som används för att screena för ångest kan vara opålitliga för äldre vuxna. Screening innebär att utvärdera personer som inte har uppenbara symtom på oroande medicinska eller psykologiska tillstånd.

Dr Carmen Andreescu, docent i psykiatri vid University of Pittsburgh, kallade arbetsgruppens position "förbryllande" eftersom "det är väl etablerat att ångest inte är ovanligt hos äldre vuxna och effektiva behandlingar finns." "Jag kan inte komma på någon fara med att identifiera ångest hos äldre vuxna, speciellt för att det inte skadar och vi kan göra saker för att minska den", säger Dr Helen Lavretsky, psykologiprofessor vid UCLA.

I en nyligen publicerad ledare i JAMA Psychiatry noterade Andreescu och Lavretsky att endast cirka en tredjedel av seniorer med generaliserat ångestsyndrom - intensiv, ihållande oro för vardagliga saker - får behandling. Det är oroande, sa de, med tanke på bevis på samband mellan ångest och stroke, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, autoimmun sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar som demens.

Andra former av ångest som vanligtvis inte upptäcks och behandlas hos seniorer inkluderar fobier (som en rädsla för hundar), tvångssyndrom, panikångest, social ångest (en rädsla för att bli bedömd och bedömd av andra) och posttraumatiskt stressyndrom.
Eftersom det är extremt svårt att hitta läkare inom psykiatrisk vård som är specialiserade på äldres mentala hälsa, rekommenderar primärvårdsläkare ofta mediciner för att lindra ångest.

Försvunnen i 30 år – hittades på äldreboende
CNN - En kvinna i Pennsylvania som försvann för mer än 30 år och vars familj trodde hon var död, hittades nyligen bosatt på ett vårdhem i Puerto Rico.
Den nu 83-åriga Patricia Kopta sågs senast i Pittsburgh sommaren 1992. Hennes man, Bob Kopta, anmälde henne försvunnen. Vid den tiden informerade han myndigheterna om att det inte var ovanligt att hans fru "drog iväg under korta perioder", enligt flygbladet. "Jag kom hem en natt och hon var borta, och ingen visste var hon var", sa Kopta på presskonferensen med Ross Township Police.

Interpol och en en socialarbetare från Puerto Rico kontaktade polisen i Pennsylvania förra året och sa att de trodde att Patricia bodde på ett äldreboende i Puerto Rico. Rico. Det framkom då att hon fått vård i Puerto Rico sedan 1999, där hon omhändertogs efter att vanvårdad ha levt på gatan. Patricia hade "vägrat att någonsin diskutera sitt privatliv eller var hon kom ifrån". Med åren kom hon dock att avslöja små detaljer som ledde till kontakten med polisen. DNA-tester visade att det var samma kvinna.

Invandrare leder till bättre äldrevård.
Mer immigration leder till bättre vård på vårdhem, säger New Paper. Invandrare har en bevisad förmåga att möta ett ökande behov för den åldrande amerikanska befolkningen. Politiker som skapar invandringspolitik ignorerar detta på egen risk.

Under covid-19-pandemin drabbade bristen på arbetare särskilt hårt på amerikanska äldreboenden. Tidningen fann "starka och konsekventa bevis för att ökad invandring leder till förbättrad patientvård", samt en minskning av sjukhusvistelser motsvarande en ökning av kvinnliga invandrare. Det visar ny forskning från David C. Grabowski från Harvard University, Jonathan Gruber från Massachusetts Institute of Technology och Brian McGarry från University of Rochester. Deras studie bygger på ett urval av över 16 miljoner Medicare-mottagare på 13 000 vårdhem.

"Sammantaget tyder dessa resultat på att invandrare ökar kvaliteten på vården för äldre vuxna som bor på äldreboenden", skriver de.
Forskarna fann att ökad invandring kan leda till bättre liv även för äldre som inte bodde på äldreboende. En 10-procentig ökning av den kvinnliga invandrarbefolkningen motsvarade en 0,4-procentig minskning av en storstadsregions behov av platser på äldreboende – "i överensstämmelse med det faktum att invandrare också ofta arbetar som hemvårdsassistenter eller personliga vårdbiträden, yrken som tillåter äldre vuxna att stanna kvar i sina hem. hemma längre." Förstärker detta påstående, skriver forskarna, är en studie från 2021 som fann att "tillströmning av invandrare mellan 1980 och 2000 sannolikt minskade livstidsrisken för att en äldre vuxen skulle bli institutionaliserad med 10 procent."

Storbritannien
Tidningen The Guardian skriver att äldre människor i England dör utan den vård de behöver, säger Age UK. Flera medier tar upp att köerna till omsorgen är så långa så att det dagligen dör människor som väntar på att få vård i hemmet innan de hinner få några vårdinsatser alls.

Jeremy Hunt uppmanar samhället att spendera mer på social omsorg, eftersom den förebygger "tragedier bakom stängda dörrar". En välgörenhetsorganisation påkar på att tusentals äldre människor har dött utan att få den vård de behövde, enligt tidningen. NHS siffror visar att 28890 personer som begärt stöd från samhället hunnit dö innan några insatser tillhandahållits. Det motsvarar mer än 550 dödsfall i veckan - eller 79 om dagen.

Välgörenhetsorganisationens chef, Caroline Abrahams, sa: "Det finns inte tillräckligt med social omsorg för att gå runt och så en del äldre människor väntar oändligt långe på hjälp de verkligen behöver.

Kina
”South China Morning post” skriver i en artikel att Kinas befolkning åldras snabbt, men är den redo att ta hand om de äldre?
År 2020 var 36,6 miljoner kineser över 80 år, men den siffran förväntas stiga till 159 miljoner år 2050, säger den kinesiske ekonomen Ren Zeping. Äldrevårdscentra är i frontlinjen av Kinas demografiska kris, men många har det svårt ekonomiskt och har brist på kompetenta vårdare. Kinas försörjningskvot för äldre, som återspeglar befolkningen i åldern 65 år eller äldre till befolkningen i åldern 15–64 år, var 20,8 procent 2021.

Den unga entreprenören Chen Yingbing trodde att hon hade funnit en vinnande affärsmodell för att ta hand om Kinas snabbt åldrande befolkning. Men inte långt efter att ha öppnat sitt exklusiva äldreomsorgscenter i den norra staden Tianjin, stötte hon på ett stort problem: coronavirus-pandemin. Under Kinas hårda noll-Covid-regler stängdes äldreomsorgshem av för att förhindra utbrott och till och med vårdpersonal kunde inte röra sig fritt.

Reuters är i sin analys inne på samma tema. När Kina åldras satsar investerare på att de kan ta bort stigmat med äldreboende. De hoppas på ett stort attitydskifte bland äldre kineser. Detta då allt mindre familjer kämpar för att försörja sig själva, sina föräldrar och farföräldrar.
Vem som ska ta hand om de äldre i Kina, där pensionerna är små, är en av de stora huvudvärk som politiker möter när de hanterar den första demografiska nedgången sedan Mao Zedongs kulturrevolution.

Dyra äldreboenden är utom räckhåll för de flesta äldre och är i allmänhet illa sedda, med många som bedömer användningen av sådana faciliteter som ett tecken på att barn inte uppfyller sina plikter.

Men förhoppningen från företag som investerar i sektorn i Kina är att de attityderna kommer att förändras snart, åtminstone bland den lilla andel äldre som blev rika innan de blev gamla.

Kinas ettbarnspolitik 1980 till 2015 innebär att mindre familjer förväntas stödja de gamla, av vilka några inte skulle ha något annat val än att söka professionell äldreomsorg, säger investerare.

”Du har ett barn med två föräldrar och fyra mor- och farföräldrar. Att ta hand om så många människor blir mer utmanande”, säger Louis Lim, vd för Singapore-baserade Keppel Land (KPLM.SI), som bygger en pensionärsfastighet med 400 bäddar i Nanjing som ska öppna i år.

Japan
Digitala verktyg underlättar – Korea Biomedical Review
En del av Japans strategi för att klara den ökande efterfrågan på äldreomsorgstjänster var att stimulera användning av ny teknik. En rapport från Kiri "Status för introduktion av databaserad sjukskötersketjänst i Japan” beskriver att det kommer att saknas ca 320000 sjuksköterskor i Japan 2025. Samtidigt blir en allt större andel av den japanska befolkningen allt äldre.

Genom att integrera ny teknik på bland annat äldreboenden så hoppas man förenkla arbetet på enheterna. Sådan var slutsatsen i rapporten "Status för introduktion av databaserad sjukskötersketjänst i Japan", som släpptes av Korea Insurance Research Institute (KIRI) på tisdagen. Enligt rapporten kommer 18,1 procent av befolkningen att vara äldre, och cirka 320 000 sjuksköterskor kommer att saknas i Japan 2025 när landets första generationens babyboomers går in i det sena äldre stadiet.

För att möta den därav följande ökningen av efterfrågan på äldreomsorgstjänster och allvarlig arbetskraftsbrist, ympar Japan snabbt digital teknik till vårdbranschen under regeringens initiativ, enligt rapporten.

Japans ministerium för hälsa, välfärd och arbetsmarknad förbereder ekonomiska incitament genom att revidera betalningsreglerna för att uppmuntra sjuksköterskor att använda ny teknik, såsom artificiell intelligens, internet of things och robotik. Dessutom ges det subventioner för köp av tekniska hjälpmedel som en del av policyn att "subventionera introduktionen av robotar för att ta hand om människor som inte kan hantera sina dagliga liv på grund av fysiska funktionshinder eller sjukdomar, allvarliga efterverkningar."

Utöver dessa policyer förväntas Japans investeringar i digital konvertering (DX) relaterade till medicinska och vårdtjänster öka från 731 miljoner yen (7,18 miljarder won eller 5,47 miljoner USD) 2020 till 211,5 miljarder när privata företags digitala konvertering ökar snabbare. yen (2,07 biljoner won eller 1,61 miljarder dollar) 2030.

Dessutom etableras "LIFE (Long-term care Information System For Evidence)," ett databaserat program för att lösa bristen på sjuksköterskearbetskraft. Enligt systemet registrerar vårdinrättningar innehållet i de tjänster som tillhandahålls för de boende eller olika uppgifter om den boendes fysiska och psykiska status, inklusive aktiviteter för det dagliga livet (ADL), näring och orala tillstånd, med LIFE, och ministeriet ger feedback om omvårdnadsresultat med hjälp av den ackumulerade databasen.

För att främja LIFE införde ministeriet ett incitamentssystem för vetenskaplig vård genom att revidera lagen om vårdförsäkring 2021, vilket ger incitament genom att betala ytterligare ersättning för verksamheter som matar in data och använder återkoppling av data.

Från och med nästa månad planerar ministeriet också att införa en "vårdplan och datalänkningssystem" för att minska arbetsbelastningen på sjukhem och förbättra deras arbetseffektivitet.
Den privata sektorn bjuds in för att bidra till att lösa bristen på arbetskraft. Som ett positivt svar på regeringens initiativ släpper försäkringsbolag och andra privata företag som redan kommit in på marknaden databaserade vårdtjänster. Ett exempel på detta är "SOMPO Care", etablerat av Sompo Holdings, ett storskaligt skadeförsäkringsbolag, 2018.

I äldreboendet som drivs av SOMPO Care kontrollerar "Unibo", en robot utrustad med ansiktsigenkänningsteknik, de boendes tillträde till lokalerna och kan även öppna porten. Dessa robotar meddelar också operatörerna om de boendes tillstånd genom rörelse- och sömnsensorer, vilket även det ska minska arbetsbelastningen för medarbetarna.

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev