Ledarskap och utveckling

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där (Sören Kirkegaard)

Foto: Mostphotos

Ibland pratas det om sjuka organisationer. Någon säger att “det sitter i väggarna”, som om problemen är olösliga och det inte går att göra något åt det. Helt sant så finns det organisationer där ledningsproblem högre upp gör det svårt att vara chef på verksamhetsnivå.

En kultur där värdegrunden inte spelar någon roll i praktiken och där medarbetarna ses som utbytbara kuggar i ett maskineri är svår att förändra. Framför allt är det svårt att skapa långsiktiga förändringar när man som chef riskerar att drabbas av ogenomtänkta beslut om omorganisationer.  

Motsatsen kan också råda. Enligt boken ”Omvårdnad på avancerad nivå” Edberg med flera så har svensk vård en organisation med rötter i medeltiden. Ibland försvarar medarbetare det som är med näbbar och klor trots att en förändring kan innebära bättre vård för den enskilde till lägre kostnad. Att arbeta i tvärprofessionella team är ett sätt att ta vara på olika kompetenser och hitta nya vägar framåt.  

Nån-annan-ismen
Det är lätt att skylla på chefer. Vi har alla var och en ett ansvar för vårt personliga ledarskap. Var och en är ju sitt eget personliga varumärke. Alla har ett ansvar för att göra sitt bästa. Om det inte går kanske det går att söka ett annat jobb.  

Ibland skyller chefer på att medarbetarna är outbildade och ointresserade. Att det inte går att genomföra förändringar. Men det är chefer som rekryterar medarbetare och det ligger i ledarskapet att få medarbetarna med sig.

Medarbetare klagar över att chefen inte förstår och inte är öppen för konstruktiv kritik. Dessutom är det otillräcklig personaltäthet för att ge bra vård. Det skiljer inte speciellt mycket mellan personaltätheten på olika boenden. Det finns dock några där bemanningen är anorektisk och där det är svårt att ge en bra vård. Legitimerad personal har ett speciellt ledarskap som begränsas till de medicinska frågorna, men som samtidigt måste kugga i det övriga på enheten.  

Det finns äldreboenden som har lätt att få tag i utbildade undersköterskor och sjuksköterskor. Där medarbetare stannar kvar och utvecklas. Vad är det som kännetecknar dem? Att jämföra sig med andra brukar kallas benchmarking. Genom att lära av de bästa så kan utvecklingen av verksamheten gå fortare framåt.  

Vi har alla ett ansvar för arbetsmiljön. På en arbetsplats kan vi till och med säga att vi är varandras arbetsmiljö. För att kunna göra något åt vår arbetsmiljö så måste vi intressera oss för varandra som människor och medarbetare. Som Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut så måste du vara närvarande i verksamheten. Det går inte att låsa in sig på sitt rum och tro att verksamheten utvecklas. Medarbetare måste få veta att deras arbete betyder något. En annan viktig del för utvecklingen av verksamheten är att ha en gemensam vision. En tydlig bild av vem verksamheten är till för.  

Ofta finns det saker som fungerar bra i en verksamhet. Det går alltid att bygga vidare på. Likaså finns det ofta enkla förbättringar att börja med för att påbörja en positiv utveckling. När det gäller förändringar så är det viktigt att ta ett steg i taget och att se till att de verkligen följs. Att följa upp ett nytt arbetssätt eller en ny rutin och se att alla följer den är en viktig del av ledarskapet.  

Salutogent ledarskap
I vården pratar vi gärna om det salutogena, att ta vara på det friska. Forskaren Aaron Antonovsky forskade på vad som håller människor friska.  Han kom fram till att de personer som utvecklat en stark känsla av sammanhang, byggt på deras hanterbarhet av yttre påfrestningar, mådde bättre samt presterade bättre och hanterade livet bättre än de som hade lägre känsla av sammanhang.

Vad innebär ett salutogent ledarskap. Att göra arbetet meningsfullt, begripligt och hanterbart ligger i ledarskapet. Här handlar det om att ha en bra dialog på arbetsplatsen som bidrar till att ge medarbetare personliga insikter. Detta sker genom coachning, teamutveckling och ett salutogent tankesätt i förändringsarbetet.  

Med kunskap om förändring ökar möjligheterna till framgång. Små knep kan göra stor skillnad och om varje steg i förändringsarbetet blir framgångsrikt så blir slutresultatet fantastiskt samtidigt som verksamheten blomstrar. Med verktyg för att uppnå förändring går det att göra vården bättre - varje dag. I de flesta verksamheter pågår någon form av förbättringsarbete. Dessvärre är det ibland så att arbetet rinner ut i sanden och att målen med förändringsarbetet aldrig uppnås.

Gustaf var en före detta militär med ett hiskeligt humör. Han vårdades på långvården efter att ha drabbats av stroke och tappat förmågan att gå. Hans hustru kom på besök varje dag. Hon ville att Gustaf skulle få träning så han kunde börja gå igen. Våra sjukgymnaster trodde inte det skulle gå, då Gustaf inte var så benägen att samarbeta. Jag var kanske 17 år och fick kontakt med Gustaf och hans fru. Gustav var spastisk i benen vilket gjorde att benen spändes när han stod upp. Tillsammans med hustrun fick vi i gång honom så att han kunde börja gå med stöd. Han kunde därefter av och till även bjuda på ett leende.

Förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete
• Synligt och aktivt ledarskap
• Alla måste förstå målen med förändringen
• Kommunikationen behöver fungera
• Motstånd behöver ersättas med trygghet och engagemang
• Förändringsarbetet måste utvärderas
• Målen med förändringen måste följas upp så att inte arbetet faller tillbaka i gamla hjulspår.

Att lyckas i ett förändringsarbete handlar om psykologi, kommunikation, uthållighet och noggrannhet. Samtidigt behöver den som leder förändringsarbetet sätta upp en tydlig målbild som alla inblandade förstår. Utan detta blir förändringsarbetet lätt ett hot och risken för motstånd till förändringen tydlig. Det blir också lättare i en kultur som arbetar med ständiga förbättringar. Att jobba i ett team som ständigt gör verksamheten bättre ger nöjda boende och närstående och stolta medarbetare.

Förändring sker stegvis. Det kan därför vara smart att även fundera över i vilken ordning förändringen ska genomföras. Du som förändringsledare är troligtvis långt före de övriga i tanken när ni börjar prata. Men är du helt säker på att du tänkt igenom allt. Genom att ha ett lyssnande förhållningssätt kan du få fram en massa smarta tankar som dina kollegor har och som gör förändringsarbetet både bättre och enklare. Det kan också vara så att det behövs fortbildning eller andra komplement för att förstärka effekten av förbättringsarbetet.

Det gäller att vara SMART på flera sätt. Att göra de som berörs av förändringen delaktiga är viktigt liksom att sätta upp tydliga mätbara mål.

För att få en bestående förändring kan det också vara så att medarbetare behöver göra ett åtagande att faktiskt förändra sitt sätt att arbeta. Det innebär att man kan behöva prata om förändringen flera gånger för att det nya arbetssättet ska rota sig och bli en naturlig del av arbetsmetoden på enheten.

Inte sällan påverkas även de som bor på enheten och närstående av förändringsarbetet och en framgångsfaktor är att de boende och närstående är delaktiga i det utvecklingsarbete som sker. Speciellt gäller det om förändringen direkt berör den boende. Om vi exempelvis vill arbeta mer funktionsbevarande med en boende så är framgång beroende på att den boende också ser värdet med ett nytt arbetssätt.

Utbildning som verktyg i förändringsarbete
För att genomföra en förändring krävs ofta planering. Det kan vara bra att tänka igenom vad som behövs. Du som driver ett förändringsarbete har ofta en förförståelse och motivation för förändringen. För andra som aldrig ens funderat över att det finns förbättringsutrymme kan det behövas mer insatser för att förstå och motiveras till att förändra sättet att arbeta.

Ibland behövs utbildning. I äldreomsorg finns sällan pengar att skicka medarbetare på utbildning. Det gäller därför att vara kreativ när det gäller planering och genomförande av utbildning. Mycket går att göra digitalt idag och det finns även ett värde att nyttja den kompetens som finns i organisationen.

Att genomföra utbildning för en hel personalgrupp är en stor investering. Det behöver därför finnas en planering för hur utbildningssatsningen och de förändringar som förväntas komma som en följd av satsningen fortlöper. Förändring är inte genomförd förrän alla anammat det nya arbetssättet. Coachning, stöttning och uppföljning måste ingå som naturliga inslag.

Tips för att lyckas med utbildning
• Ha en tydlig, mätbar målbild. Hur ska förändringen märkas i verksamheten.
• Ge feed-back och beröm för önskad förändring.
• Fundera över vad som är enkelt att börja med i förändringsarbetet och ta ett steg i taget tills hela förändringen är genomförd.
• Fira framgång.

Inspiratör
På nästan alla arbetsplatser finns det medarbetare som är inspiratörer och förebilder för andra. På äldreboendet gör dessa personer stor skillnad för kvaliteten på vården.  Genom att kollegorna uppskattning för det vi ser som värdefullt hos dem så kan vi skapa en inspirerande kultur. Ibland får jag kommentarer om att verkligheten borde se annorlunda ut. Det kan man tycka, men många bor på äldreboenden nu och vi måste se vad vi kan göra för dem i nuet.  

Jag ser många fantastiska undersköterskor som skapar aktivitet i vardagen och kan vara en inspiration för andra. Olika boenden har olika förutsättningar, men alla kan göra något. Att fokusera på att verkligheten borde se annorlunda ut kan lätt bli en ursäkt för att inte göra det bästa av nuet.

Alla människor har en grundläggande personlighet (och vi kan i olika sammanhang inta olika roller) en personlighet visar vem du är och den genomsyrar dina handlingar. En metafor för separata personlighetstyper kan vara en palett av färger som symboliserar våra personlighetsdrag. Inom vården och omsorgen finns alla färger representerade. Vissa personer kan ha lättare för att vara empatiska och inkännande och omtänksamma, andra personlighetstyper måste lära sig detta, de sker inte med automatik. Det finns verktyg till hjälp för att individer lättare ska kunna socialisera på ”rätt sätt” för att inte hamna utanför det sociala sammanhanget, att ex. få stöd gällande kommunikation för att undvika att hamna i konflikt eller stötas bort andra personer.  

Andra kan vara gladlynta, positiva, trygga och spontana. Vissa personlighetsdrag sprider skratt och trygghet i grupper. Det är en bonus för de arbetsgrupper som har en person med ett positivt förhållningssätt och ett stort engagemang, som tycker det är viktigt att ha roligt och inte är rädd för att ”hugga i” där det behövs en extra hand. Den personen skapar oftast en god ”kemi” i gruppen. Vår personlighet kan utvecklas genom åren och vissa egenskaper förbättras med erfarenhet och säkert med ett visst mått av vishet. Kanske kan en introvert person med åren bli mer öppen och utåtriktad i vissa sociala sammanhang.  

Att lyfta en person som inspirerar andra är i första en ledarskapsfråga, men vi har alla ett ansvar att ge varandra beröm i vardagen. En chef har mandat och förhoppningsvis en kunskap kring att ”bygga team” Det är viktigt att som chef se vinsten med varje medarbetares styrka och potential, att ha en förmåga att fånga upp detta och ge rätt stöd. Resultat blir med stor sannolikhet en positiv laganda och därmed en bättre arbetsmiljö som skapar ringar på vattnet där goda exempel kan få bära upp vardagsarbetet.  

Människor som är inspiratörer sprider ofta glädje på arbetsplatser samtidigt som de är en förebild för hur jobbet kan göras bättre och roligare. Ibland kan klimatet på en arbetsplats vara återhållsamt för den som kan eller skulle kunna vara en förebild. Låt kollegornas kreativitet blomma ut så blir jobbet mycket roligare.  

Det blir lätt lite högtravande när ordet inspiratör används. Det ska vara någon talare på en konferens eller så. De bästa inspiratörerna är de som finns i vår vardag. De som får oss att hitta orken och arbetsglädjen när det känns tungt och svårt. De som får oss att se andra ofta mer positiva perspektiv. De är ett ljus som lyser i en vardag som annars kan vara tung och stressig.  

Ibland händer det att den som är inspiratör utses till samordnare eller kvalitetsombud. Ibland är detta ett lyckat drag men det kan också vara det som kväver förmågan att vara naturligt inspirerande. Att bli tyngd av administrativa pålagor kan ibland strypa kreativitet och arbetsglädje.  

Ge era inspiratörer stöd. Visa att ni ser att de jobbar på ett bra sätt, ge beröm och lär av dem. På så vis skapar vi ringar på vattnet där goda exempel bär upp vardagsarbetet.  

Reflektionsfrågor kring ledarskap och utveckling
Undersköterska:
• Hur vårdar du ditt eget personliga varumärke?
• Är du en sådan person som en bra chef vill ha med sig när de bygger framtidens äldreboende?
• Upplever du ditt arbete som meningsfullt, hanterbart och begripligt?
• Hur arbetar er enhet med förändringar?
• Ser du förändringar som borde genomföras på din enhet?
• Får de som gör det där lilla extra beröm och uppskattning?
• Har ni någon som skapar bra stämning på enheten?
• Är du eller skulle du kunna bli en inspiratör för dina kollegor?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Finns det verksamheten ni kan jämföra er med för att lära er och bli bättre?
• Hur arbetar ni med förändringar för att de ska upplevas meningsfulla, begripliga och hanterbara för medarbetarna?  
• Hur tar ni vara på de boendes perspektiv när dessa inte kan medverka?
• Hur arbetar ni med att lyfta era inspiratörer?
• Vad har ni för vägar att visa uppskattning till era inspiratörer?
• Har ni någon strategi för att lyfta inspiratörer som en del av ert kvalitetsutvecklingsarbete?

Boende och närstående:
• Hur uppfattar du ledarskapet på äldreboendet?
• Finns det ett tydligt ledarskap?
• Genomförs det förbättringar på boendet?
• Finns det någon av undersköterskorna på er enhet som är en inspiratör och förebild?
• Har du visat att du uppskattar det?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus