Förekommer det diskriminering på ert äldreboende?

Att förebygga diskriminering i vården är viktigt. Diskriminering förekommer ibland utan att vi tänker på det utifrån kön, ursprung, ålder eller sexuell läggning. På ett äldreboende kan kränkningar förekomma utifrån i princip alla aspekter. Såväl boende som medarbetare och närstående kan bli utsatta för diskriminering.  

Foto: Mostphotos

Studier visar att vården diskriminerar. Exempelvis finns studier som visar att män får mer bistånd beviljat för samma funktionsnedsättning som kvinnor. Forskningen har ofta utgått från manliga sjukdomsmönster och äldre ges inte alltid samma rätt till vård på lika villkor som lagen säger. Det kan exempelvis gälla möjligheten att få träffa en psykiatriker om man bor på ett äldreboende. Vi står inför nya utmaningar. Andelen äldre som levt i homosexuella relationer kommer att öka vilket ställer krav på kunskaper om HBTQ-frågor. Likaså andelen äldre som är födda i ett annat land. Vilka möjligheter finns det till exempel att få persisk mat på ett äldreboende?

Värdegrund är ett återkommande tema. Ovanstående frågor handlar i högsta grad om värdegrund. Här blir både verksamhetens och varje medarbetares värdegrund viktig. Diskriminering kan förekomma på många grunder i vården. Dels kan det vara medarbetare som till följd av sina fördomar eller bristande kunskap behandlar någon sämre.  

En viktig del för att stärka jämställdheten i vården handlar om hur vårdgivaren som arbetsgivare hanterar medarbetare. Rätten till heltid för den som arbetar i vården är en sådan fråga. En annan är om män och kvinnor behandlas lika på arbetsplatsen.

Lex Sarah är ett bra stöd för att arbeta mot diskriminering i verksamheten. Att återkommande prata kring värdegrund och Lex Sarah är ett sätt att öka medvetenheten och därmed minska riskerna. Vissa verksamheter ser till att medarbetarna blir HBTQ-certifierade för att öka medvetenheten.  

Undersköterska: Förekommer det att någon i personalgruppen uttrycker sig nedlåtande om andra människor eller grupper av människor? Finns det boende som får ett sämre bemötande till följd av att någon medarbetare inte tycker om dem? Har ni någon kollega som ni inte behandlar juste?

Chef och legitimerad personal: Har ni haft några lex Sarahärenden som berört bemötande? Hur arbetar ni med bemötandefrågor? Hur följer ni upp bemötandet på enheten? Har ni utbildningar för att öka medvetenheten kring attityder och kränkningar? Behandlas medarbetarna korrekt utifrån dessa perspektiv?

Närstående: Uppträder personalen korrekt och professionellt?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus