Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.

Fortbildning är en väsentligt del i arbetet med ständiga förbättringar på äldreboendet. Det behöver finnas en grundnivå på utbildning som alla medarbetare måste genomgå. Därutöver behöver äldreboendet planera utbildningar utifrån de kvalitetsbrister som uppmärksammas i klagomål, avvikelser eller egenkontroll. Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Det är därför viktigt att planera verksamheten så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Ibland behöver fler gå samma utbildning för att skapa tryck i ett förändringsarbete. Det är viktigt att det finns en plan och en tanke med utbildning i verksamheten så att det skapar förutsättningar för förbättrad kvalitete. Alla måste ha kunskaper om hygien, städning, tvätt, avfallshantering, förrådshantering och hur man kontaktar sjuksköterska om någon blir akut dålig är grundläggande kunskaper som alla medarbetare måste ha.

Foto: Mostphotos

Lärande och kompetens


Verkligheten är komplex idag. Många av våra äldre är multisjuka med ett stort vårdbehov och i behov av särskilda insatser. Då måste det finnas personal med tillräckliga medicinska kunskaper för att vården ska vara patientsäker. Därutöver tid för handledning och reflektion över etiska problem.

Likaså särskilda kunskaper exempelvis för att utreda inkontinensproblem, hantera personer som agerar störande, få svårläkta sår att läka eller skapa en gemytlig stämning.
Alltmer digitala hjälpmedel används i vården. Kunskaper om rehabilitering av äldre utvecklas. Det kan vara svårt även för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ska vara experter att hänga med i utvecklingen.

Kompetensutveckling kan ske på många sätt. Förutom att gå i skola, åka iväg på konferenser och att läsa böcker finns idag ett stort utbud av utbildningsmöjligheter på nätet.
Arbetet i sig innebär ett lärande och erfarenhetsutveckling. Man brukar tala om ”Singleloop lärande” som innebär att man rättar till problem direkt och ”Doubleloop lärande” som innebär att man söker bakomliggande orsaker till felet och korrigerar det. Om kompetensutvecklingen ska uppfattas som värdefull måste den vara strukturerad, planerad och följas upp på ett tydligt sätt.

En genomtänkt introduktion av nyaställda är en grund för att säkerställa att alla har basala kunskaper om omhändertagande av de boende och vad som är viktigt att sköta.

Kompetensutvecklingsplan


Kunskapsutvecklingen inom äldrevården är snabb. Verksamheten ska planera så att medarbetare ges möjlighet att fylla på sina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Det kan finnas skäl att låta fler eller alla att gå samma utbildning för att skapa tryck i förändringsarbetet. En plan och avsikt med utbildning i verksamheten skapar förutsättningar för förbättrad kvalitet.

Det finns flera perspektiv på kompetensutveckling inom vård och omsorg. Kunskapen skiljer stort mellan en utbildad undersköterska och en outbildad vikarie. Ändå kan arbetsfördelningen landa i att göra samma arbetsuppgifter. Tyvärr skiljer sig kunskapsnivån mellan olika undersköterskor åt i hög utsträckning beroende på var de genomgått sin utbildning.

Många verksamheter har utbildning som en del av introduktionen. Det kan handla om hygien, demens och utbildning i dokumentation, schemasystem, livsmedelshantering, genomgång av rutiner och annat som är av grundläggande karaktär för att kunna fullgöra arbete. Senare kommer ofta delegeringsutbildning.

Ofta finns mallar och rutiner för att verksamheten ska arbeta med utvecklings- eller medarbetarsamtal. Det bör finnas en individuell utvecklingsplan eller kompetensutvecklingsplan. Ofta handlar det om vad medarbetaren själv ser som intressant att lära sig. Lika viktigt är att verksamheten har fastställt vad som krävs för verksamheten och hur kunskapen ska utvecklas inom äldreboendet.

Många verksamheter har olika ombudsroller. Hygienombud, kostombud, brandombud, aktivitetsombud är exempel på fördjupningsområden som tilldelas personalen. På andra enheter har undersköterska rollen som samordnare eller dokumentationsstödjare. Kommunen eller vårdgivaren har ofta en idé om vilka roller som ska finnas och har då ofta någon form av riktlinjer. Ibland är det bra att tänka utanför boxen och fundera över vilka roller som bäst skulle utveckla kvaliteten på ert boende. Det handlar om ert eget strategiska perspektiv över vilka behov boendet kommer att ha i framtiden och som ska planeras nu.

Det finns exempel på vidareutbildningar som Silviasystrar, Fördjupning i vård i livets slutskede eller Motiverande samtal.

Förflyttningsteknik


Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren ska en bra utbildning annars kan det gå illa. Risk för hudskador eller att någon faller vid användning av förflyttningshjälpmedel måste undvikas.

Det finns många skäl till att avsätta tid och resurser för utbildning i förflyttningsteknik. Först och främst för den enskilde boendes bekvämlighet. Att bli förflyttad av någon som inte kan det och inte har rätt teknik kan vara både obekvämt och smärtsamt. Det kan innebära en förhöjd risk liksom oro och irritation för den boende. I värsta fall kan det skapa ett utåtagerande beteende.

I förflyttningstekniken finns ingredienser av bemötande, ögonkontakt och kommunikation som är mycket viktiga för att det ska bli rätt.  Beskriv vad du ska göra så känns det tryggare för den som ska bli förflyttad.

Det finns även medicinska risker såsom skjuv (dvs. att huden utsätts för kraftig friktion), vilket kan förorsaka tryckskada. Det har hänt att äldre med skört skelett fått frakturer i samband med oförsiktiga förflyttningar. Allvarliga vårdskador och till och med dödsfall har skett till följd av felanvända lyftselar. Kunskap och återkommande fortbildning i förflyttningsteknik är av stor vikt.

Brister i arbetsmiljön leder till skador, lidande och sjukskrivningar för undersköterskor och därmed försvagad kontinuitet för den boende och försämrad ekonomi för vårdenheten.

Det finns boenden där förflyttningsteknikkurser är en regelbundet återkommande del i verksamheten. På dessa boenden läggs också tid på att utbilda vikarier som kommer in i verksamheten. På andra boenden verkar det inte vara en prioriterad uppgift.

Delegeringsutbildning


För att verksamheten ska ha en trygg och säker läkemedelshantering så krävs att utbildningen i läkemedelshantering sker på ett tryggt sätt och även följs upp för att säkerställa att medarbetaren förstått. Här är också viktigt att ta upp avvikelsehantering och hur och när medarbetaren ska ta kontakt med sjuksköterska. Det kan även vara bra att gå igenom hur man exempelvis tar puls, temp och blodtryck.

Vårdhygien


Om det finns brister i vårdhygien och städning så riskerar de boende drabbas av smitta. På ett äldreboende rör sig många människor och det kan exempelvis finnas boende eller personal som är bärare av multiresistenta bakterier utan att veta om det. Förr eller senare brukar även de flesta äldreboenden drabbas av utbrott av vinterkräksjuka eller att boende insjuknar i influensa. Kunskaper om hur man arbetar med kohortvård och vikten av att kontakta sjuksköterska när någon boende får symtom som kan vara smittorelaterat är också grundläggande kunskap som alla som arbetar behöver ha med sig. Städrutinerna behöver också vara kända av alla. Brister i hantering av avfall och tvätt kan medföra luktproblem på enheten. Här kan ockå behöva kontrolleras att alla förstår hur man hjälper de boende med personlig hygien.

Andra grundläggande kunskaper


Det finns många andra grundläggande kunskaper som kan behöva gås igenom. Exempelvis kan bristande kunskaper i hantering av tvätt skapa misstroende från boende och närstående. Förrådshantering och beställningar som inte fungerar kan innebära risker att de boende inte får korrekt hjälp. Det finns många till synes små detaljer som kan ställa till svårigheter exempelvis hur porttelefonen fungerar, så att inte besökande blir stående utanför huset utan att bli insläppta.

Webbutbildningar


Det finns många utbildningar som är inriktade på omsorgen av våra äldre och utbudet av digitala utbildningar ökar hela tiden. Många verksamheter använder materialet som en del av fortbildningen av medarbetare. Mest använda är digitala utbildningar i läkemedelshantering, hygien, demenssjukdom och förflyttningsteknik. Ofta finns det ett kunskapstest kopplat till utbildningarna som genererar ett intyg som skickas via mejl. Dessa är oftast gratis att använda.

Många verksamheter samlar in intygen för att kunna visa vilka som genomgått olika utbildningar. I mitten på januari 2020 lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom Hälso- och sjukvård samt Socialtjänst. Delar av upplägget riktar sig särskilt till Youtube-generationen med filmer och spellistor. De som använder webbutbildningarna kan plocka ihop det som är relevant för just dem.  

Det finns bra kurser i äldreomsorgens värdegrund. Likaså teambaserat arbetssätt för att förebygga fall. Innan verksamheten rekommenderar en kurs är det bra att gå igenom utbildningen. Det är inte säkert att alla kurser som finns på nätet är bra.

En sida som har mycket matnyttig information för den som arbetar i vården är Vårdhandboken. Där finns beskrivningar av hur många vårdförlopp ska fungera. När det gäller Socialstyrelsens portal kan användare ladda upp eget material. Socialstyrelsen kontrollerar och kvalitetsgranskar material som laddas upp innan det publiceras.

Det finns sidor och filmer som ger stöd till närstående. Ett exempel är www.demenscentrum.se.

Reflektion - kompetensutveckling
Undersköterska och vårdbiträde:
• Erbjuds ni att genomgå utbildning?
• Är ni delaktiga i planeringen av utbildning?
• Hur stöttar du kollegorna om du ser brister i kunskap?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni någon strategisk plan för kompetensutvecklingen?
• Ingår förflyttningsteknik i introduktionen för alla nyanställda?
• Har ni ett enhetligt sätt att arbeta med utbildning i samband med delegeringar?
• Vilka minimikompetens ska medarbetare ha för att få arbeta i verksamheten och vad ingår i introduktionen?

Boende och närstående:
• Upplever du medarbetarna som kunniga?
• Ser ni några kunskapsbrister hos medarbetarna?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev